تبلیغات
دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، - چکیده پایان نامه مداخله بازی‌درمانی عروسکی برای کودکان اتیستیک

اثربخشی مداخله بازی‌درمانی عروسکی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان اتیستیک

پژوهشگر:اقدس رنگانی( کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)

اساتیدراهنما و مشاور:دکتر قربان همتی علمدارلو، دکتر ستاره شجاع(استادیار دانشگاه شیراز)

استادمشاور و سوپروایزر مداخله : دکتر اصغری نکاح( استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)

چکیده:پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر اتیستیک انجام شد. به این منظور از روش پژوهش آزمایشی با  طرح پیش‌آزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش همه‌ی دانش‌آموزان پسر 6 تا 10 ساله اتیستیک شهر شیراز در سال تحصیلی 93-92 بودند که از بین آنها نمونه‌ای با حجم 24 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و پس از اجرای آزمون گارز  به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جاگماری شدند، به طوری که هر گروه 12 نفر بود. از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی را در 21 جلسه دریافت کردند در حالی که گروه کنترل این مداخله را دریافت نکردند و در پایان برای هر دو گروه پس‌آزمون اجرا شد. برای سنجش مهارت‌های اجتماعی از پرسش‌نامه مهارت اجتماعی استونی و همکاران (2003) استفاده شد که توسط مربیان آنها پاسخ داده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین مهارتهای اجتماعی و خرده مقیاس‌های آنها (توانایی درک هیجانات و احساسات دیگران، توانایی شروع تعامل با دیگران، توانایی حفظ تعامل با دیگران و توانایی پاسخ‌دهی به دیگران) در گروه آزمایش به طور معناداری افزایش یافته است (P<0/01). یافته‌ها بیانگر تأثیر مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر اتیستیک بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود با طراحی و اجرای مداخلهی بازی‌درمانی عروسکی جهت بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان اتیستیک اقدام شود

گزیده برنامه مداخله:

از آنجایی که مهارت­های اجتماعی از مجموعه­ای از مهارت­های مختلف تعاملی و ارتباطی تشکیل شده است و با توجه با آن که کودکان اتیستیک در بخش­های مختلفی از مهارت­های اجتماعی دچار کاستی و نقص هستند لذا برنامه مداخله بازی­درمانی عروسکی نیز مجموعه­ای از موقعیت­های بازی­های اجتماعی و تعاملی را شامل می­شود و می‌کوشد ابعاد شناسایی و درک هیجانی، مهارت­های آغازگری تعامل اجتماعی، مهارت­های تبادل اجتماعی و پاسخدهی اجتماعی، مهارت­های حفظ و تداوم تعامل اجتماعی را در قالب بازی درمانی عروسکی پرورش دهد.

جلسه دوم: شناسایی حالات چهره دیگران: انجام بازی با هدف توانمندسازی کودکان در شناسایی حالات چهره دیگران(خشم، شادی، ترس، تعجب،؛غمگینی)، تکرار و تمرین مهارت آموزش داده شده و ارائه بازخورد در زمینه ­ی انجام مهارت آموزش داده شده، ارائه تکلیف خانگی(60 دقیقه).

جلسه چهارم: استفاده از حالات چهره و اشاره‌های بدن برای ارتباط: سلام و احوال پرسی، جمع بندی از مهارت آموزش داده شده در جلسه­ی قبل، انجام بازی با هدف توانمندسازی کودکان در استفاده از اشاره­های بدن برای ارتباط با دیگران برای مثال زمان خدا‌حافظی دست تکان دهد، تکرار  و تمرین مهارت آموزش داده شده و ارائه بازخورددر زمینه­ی انجام مهارت آموزش داده شده ، ارائه تکلیف خانگی.(60 دقیقه).

جلسه ششم: جلب توجه دیگران قبل از صحبت کردن: سلام و احوال پرسی،  جمع بندی از مهارت آموزش داده شده در جلسه­ی قبل، انجام بازی با هدف توانمندسازی کودکان در جلب توجه دیگران قبل از صحبت کردن، تکرار و تمرین مهارت آموزش داده شده و ارائه بازخورد در زمینه­ی انجام مهارت آموزش داده شده، ارائه تکلیف خانگی (60 دقیقه).

.........

جلسه دوازدهم: رعایت نوبت‌دهی در گفتگو: سلام و احوال پرسی،  جمع بندی از مطالب آموزش داده شده در جلسه­ی قبل، انجام بازی با هدف توانمندسازی کودکان در رعایت نوبت‌دهی در دیگران، تکرار و تمرین مهارت آموزش داده شده و ارائه بازخورد در زمینه­ی انجام مهارت آموزش داده شده، ارائه تکلیف خانگی (60 دقیقه).

جلسه چهاردهم: وارد شدن به جمع کودکان در حال بازی: سلام و احوال پرسی،انجام بازی با هدف توانمندسازی کودکان در وارد شدن به جمع کودکانی که در حال بازی هستند، تکرار و تمرین مهارت آموزش داده شده و ارائه بازخورد در زمینه­ی انجام مهارت آموزش داده شده، ارائه تکلیف خانگی (60 دقیقه).

جلسه هیجدهم: مهارت گوش دادن: سلام و احوال پرسی، حضور و غیاب، انجام بازی با هدف توانمندسازی کودکان در مهارت گوش دادن، تکرار  و تمرین مهارت آموزش داده شده و ارائه بازخورد در زمینه­ی انجام مهارت آموزش داده شده، ارائه تکلیف خانگی (60 دقیقه).

طبقه بندی: پایان نامه ها، English Abstracts،
برچسب ها: چکیده پایان نامه، کودکان اتستیکک، اتیسم، بازی درمانی، عروسک های دستی، پاپت، ASD،

.: Weblog Themes By VatanSkin :.