تبلیغات
دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، - جلسه دفاع از پایان نامه در حوزه قصه گویی و بازی های خلاق مادر -کودک

مقایسه اثربخشی قصه گویی و بازی های خلاق مادر -کودک بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی و بهبود رابطه مادر-کودک

Comparison of the efficacy of storytelling and creative play mother and child on preschool children's  creativity and improve mother-child relationship 

 استاد راهنما: دکتر سید محسن اصغری نکاح

استاد مشاور: دکتر حسین کارشکی

پژوهشگر : آمنه هوایی كارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

زمان: چهارشنبه 29 مهرماه ساعت دوازده

مكان: دانشگاه فردوسی مشهد دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی

ساختمان تحصیلات تکمیلی اتاق 104

آدرس: رضا شهر، بلواررضوی، رضوی 21، درب ورودی دانشگاه رضوی،دانشکده علوم تربیتی، ساختمان تحصیلات تکمیلی

حضور عموم علاقمندان و دانشجویان آزاد است.چکیده را در ادامه مطالعه کنید

با توجه به نقش مهم مادران و نحوه برقراری ارتباط مادر با کودک در رشد و پرورش خلاقیت کودکان، هدف این پژوهش بررسی مقایسه اثربخشی برنامه قصه گویی و برنامه بازی های خلاق مادر- کودک بر افزایش خلاقیت کودکان و بهبود رابطه مادر کودک می باشد. به این منظور 37 زوج مادر کودک به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی خوشه ای در سه گروه (قصه گویی خلاق، بازی های خلاق وکنترل)جایگزین شدند. برای گرداوری داده ها از آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت تورنس برای سنجش خلاقیت کودکان، پرسشنامه رابطه مادر و کودک پیانتا و پرسشنامه مداد-کاغذی چند گزینه ای خلاقیت عابدی، برای سنجش خلاقیت مادران استفاده شد. مادران گروه آزمایشی قصه گویی خلاق، 6 جلسه 2 ساعته آموزش های مبتنی بر قصه گویی خلاق را دریافت کردند. مادران گروه بازی های خلاق نیز 6 جلسه 2 ساعته مداخلات آموزشی مربوط به بازی های خلاق را دریافت نمودند. سپس مادران به مدت یک ماه تمرینات را با کودکان خود انجام دادند و سپس پس آزمون اجرا شد. بررسی وتحلیل نمرات حاصل با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد، استفاده ازدو روش قصه گویی و بازی های خلاق مادر و کودک به طور معناداری باعث افزایش خلاقیت در کودکان گروه های قصه گویی و بازی نسبت به گروه کنترل  شد. اما بین عملکرد دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری دیده نشد. همچنین استفاده ازبرنامه آموزشی قصه گویی و بازی های خلاق مادر و کودک توانست در بهبود رابطه مادر و کودک و ارتقا خلاقیت در مادران، مؤثر واقع شود. بنابراین استفاده از چنین برنامه آموزشی با ایجاد تجارب موفق و پرورش تفکر خلاق در کودکان با تاکید بر تعاملات مثبت بین مادر و کودک و توانمند ساختن مادران در این زمینه، در زندگی حال و آینده کودک و مادر، مثمر ثمر خواهد بود.کلیدواژه ها: خلاقیت، قصه گویی، بازی های خلاق، رابطه مادر و کودک

Comparison of the efficacy of storytelling and creative play mother and child on preschool children's creativity and improve mother-child relationship

Abstract
Given the important role of mothers and how to communicate with the child's mother in foster creativity in children, the aim of this study was to compare the effectiveness of mother-child
storytelling program, and creative play program on the development of creativity in children and is improve the relationship between mother-child. For this purpose, 37 mothers - child sampling method selected and randomly divided into three groups (creative storytelling, creative play and control) were replaced. The data from the Torrance Tests of Creative Thinking to measure in practice and children's creativity, pencil-paper questionnaire, the relationship between mother and child Pyanta and multiple paper and pencile test Abedi creativity, were used to measure mothers creativity. Mothers creative storytelling groups of, 6 sessions of 2 hours training received based on creative storytelling. creative play  program mothers also received 6 sessions of 2 hours of educational interventions related to creative play. Then the mothers with their children were training for a month and then posttest. Review and analysis obtained using analysis of covariance showed that using two methods of storytelling and creative play mother and child significantly increases children's creativity in storytelling and play groups than the control group. But there was no significant difference between the two groups. creative Storytelling and play educational programs as well as could improve the relationship between mother and child and promote maternal creativity, effective. Therefore, the use of such a training program with successful experiences and creative thinking in children, with an emphasis on positive interaction between mother and child and the empowerment mothers in the field, will be fruitful present and future lives of children and mothers.

Keywords: creativity, story telling , creative play, the relationship between mother and child
طبقه بندی: اخبار و گزارش ها، پایان نامه ها، English Abstracts،
برچسب ها: خلاقیت، قصه گویی، بازی های خلاق، رابطه مادر و کودک، پایان نامه، اصغری نکاح، جلسه دفاع از پایان نامه،

.: Weblog Themes By VatanSkin :.