تبلیغات
دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، - مطالب پایان نامه ها

مقایسه اثربخشی قصه گویی و بازی های خلاق مادر -کودک بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی و بهبود رابطه مادر-کودک

Comparison of the efficacy of storytelling and creative play mother and child on preschool children's  creativity and improve mother-child relationship 

 استاد راهنما: دکتر سید محسن اصغری نکاح

استاد مشاور: دکتر حسین کارشکی

پژوهشگر : آمنه هوایی كارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

زمان: چهارشنبه 29 مهرماه ساعت دوازده

مكان: دانشگاه فردوسی مشهد دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی

ساختمان تحصیلات تکمیلی اتاق 104

آدرس: رضا شهر، بلواررضوی، رضوی 21، درب ورودی دانشگاه رضوی،دانشکده علوم تربیتی، ساختمان تحصیلات تکمیلی

حضور عموم علاقمندان و دانشجویان آزاد است.چکیده را در ادامه مطالعه کنید


چکیده abstract

طبقه بندی: اخبار و گزارش ها، پایان نامه ها، English Abstracts،
برچسب ها: خلاقیت، قصه گویی، بازی های خلاق، رابطه مادر و کودک، پایان نامه، اصغری نکاح، جلسه دفاع از پایان نامه،

بررسی اثربخشی مداخله زبان شناختی بازی محور و مداخله چند حسی فرنالد در بهبود اختلال خواندن

استادراهنما و سوپروایزر درمان: دکتر اصغری نکاح 

 استاد مشاور: دکتر امین یزدی 

پژوهشگر و بازی درمانگر:

 نرگس برگیان كارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

دانشگاه فردوسی مشهد دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله زبان شناختی بازی محور و مداخله به روش چندحسی فرنالد بربهبود توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان 6 تا 12 سال نارساخوان مراجعه کننده به مرکز ناتوانی های ویژه یادگیری در سال تحصیلی 93-94 در شهر مشهد تشکیل می دادند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان نارساخوان بودند که به صورت در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به صورت تصادفی جایگذاری شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تشخیص خواندن شیرازی و نیلی پور استفاده شد. گروه مداخله زبان شناختی بازی محور و گروه مداخله چند حسی فرنالد در 12 جلسه 45 دقیقه انفرادی شرکت داده شدند. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که مداخله زبان شناختی بازی محور نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بر بهبود صحت خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان اثربخش بوده ولی این مداخله بر سرعت خواندن دانش آموزان تاثیر معناداری نداشته است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد مداخله به روش چندحسی فرنالد نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بر بهبود صحت خواندن دانش آموزان نارساخوان اثربخش بوده است اما در بهبود درک مطلب و سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان تاثیر معناداری نداشته است. همچنین نتایج تحلیل واریانس بهبود معناداری را در توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان در گروه مداخله زبان شناختی بازی محور نسبت به گروه چند حسی فرنالد نشان می دهد. با توجه به یافته های پژوهش این نتیجه گیری تأیید می شود که از مداخله زبان شناختی بازی محور به عنوان یکی از مداخلات درمانی برای بهبود توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان قابل استفاده است.کلید واژه ها: ناتوانی های ویژه یادگیری، نارساخوان، بازی های زبان شناختی، چندحسی فرنالد،درک مطلب، صحت خواندن، سرعت خواندن.
طبقه بندی: اخبار و گزارش ها، پایان نامه ها،
برچسب ها: پایان نامه کارشناسی ارشد، اختلال خواندن، بازی های زبان شناختی، روش چند حسی فرنالد، بازی درمانی، دانشگاه فردوسی مشهد، چکیده پایان نامه،

مقایسه اثربخشی بازی درمانی و درمان نوروفیدبک

بر بهبود کارکردهای اجرایی و مهارت خواندن و کاهش نشانه‌های بالینی ADHD

استاد راهنما و سوپرویژن بازی درمانی : دکتر سید محسن اصغری نکاح

پژوهشگر و بازی درمانگر : سمیه حسینی ( کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی)

 استاد مشاور : دکتر علی مشهدی

چکیده در این پژوهش اثربخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر کارکردهای اجرایی و درمان نوروفیدبک بر کاهش نشانه‌های بالینی و بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به ADHD بررسی شده است. این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و انتخاب تصادفی بود. نمونه این پژوهش 36  نفر از کودکان 7 تا 11 سال مشهدی مبتلا بهADHD شهر مشهد بود که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به شیوه تصادفی انتخاب و به سه گروه 12 نفری نوروفیدبک، بازی درمانی و کنترل تقسیم شدند. گروه نوروفیدبک 20 جلسه 45 دقیقه ای درمان نوروفیدبک دریافت کردند، گروه بازی درمانی 13 جلسه 90 دقیقه ای مداخله بازی درمانی گروهی مبتنی بر کارکردهای اجرایی دریافت کردند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند و در صف انتظار بودند. شدت نشانه ها و وضعیت کارکردهای اجرایی هر سه گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون توسط مقیاس مقیاس درجه بندی اسنپ، بدکارکردی اجرایی در زندگی روزمره کودکان-فرم بلند، آزمون رنگ واژه استروپ، آزمون برج لندن، آزمون فراخنای ارقام وکسلر و آزمون خواندن ارزیابی شدند. نتایج کوواریانس تک متغیری و چند متغیری نشان داد شرکت کنندگان گروه های آزمایش به طور کلی در کاهش نشانه های بالینی و بهبود وضعیت کارکردهای اجرایی به طور معناداری بر گروه کنترل برتری داشتند. با توجه به یافته های پژوهش، بازی درمانی گروهی مبتنی بر کارکردهای اجرایی و نوروفیدبک بر کاهش نشانه های بالینی این اختلال و بهبود کارکردهای اجرایی تأثیر بسزایی دارد.کلمات کلیدی: نوروفیدبک؛ بازی درمانی؛ کارکردهای اجرایی؛ اختلال بیش فعالی/نقص توجه.
طبقه بندی: اخبار و گزارش ها، پایان نامه ها،
برچسب ها: ADHA، پایان نامه، جلسه دفاع، کارکردهای اجرایی، بازی درمانی، نوروفیدبک، کودکان بیش فعال،

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

 عنوان : مقایسه اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغزمحور و رویکرد تجربه زبانی برخودکارآمدی تحصیلی وبیان نوشتاری دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی

 استاد راهنما: دکتر سید محسن اصغری نکاح

 استاد مشاور: دکتر محمدسعید عبدخدایی

 پژوهشگر:احسان  حاتمزاده

پژوهش حاضربا هدف بررسی و  مقایسه اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغزمحور و رویکرد تجربه زبانی برخودکارآمدی تحصیلی و بیان نوشتاری دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی انجام گرفت . روش پژوهش شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کل دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهر اسفراین ونمونه آماری درمجموع 85 نفر دانش آموز کلاس ششم می باشد که در سه مدرسه مشغول به تحصیل می باشند و به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و در گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از آزمون های خودکار آمدی تحصیلی مورگان وجنکینز (1999) و آزمون تحلیل بیان نوشتاری انگلرت(1990) ،که پایایی و روایی آنها تایید شده است استفاده شد. گروه آموزشی اول به مدت هشت جلسه در معرض مداخله آموزشی مبتنی بر رویكرد تجربه زبانی بر اساس دیدگاه كوران( ۲۰۰۷ ) ، قرار گرفت و گروه آموزشی دوم پس از ایجاد محیط مناسب ورعایت شرایط ومؤلفه های یادگیری مغزمحور ،در مدت هشت جلسه در معرض مداخله اصول یادگیری مغزمحور،طبق نظر (کاین وکاینCaine&Caine، ۲۰۰۵) قرار گرفتند.

 بررسی وتحلیل نمرات حاصل ، با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد بین بیان نوشتار گروه گواه و گروه های آزمایش وهمچنین بین خودکارآمدی تحصیلی گروه گواه و گروه های آزمایش تفاوت معنی دار است. تحلیل نمرات گروه آزمایشی مغزمحور و گروه آزمایشی تجربه ی زبانی با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد بین بیان نوشتار این دو گروه تفاوت معنی دار وجود ندارد اما بین خودکارآمدی تحصیلی این دو گروه تفاوت معنی دار است به این صورت که  خودکارآمدی تحصیلی گروه مغزمحور افزایش بیشتری داشته است. بنابر این  می توان نتیجه گرفت آموزشهای رویکرد مغز محور و رویکرد تجربه ی زبانی تاثیر مطلوب داشته و میتواند به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.
طبقه بندی: معرفی كتاب و منابع، پایان نامه ها، رزومه دكتر اصغری نكاح،
برچسب ها: چکیده پایان نامه، انشا، بیان نوشتاری، خودکار آمدی، رویکرد مغزمحور، رویکرد تجربه ی زبانی، روانشناسی تربیتی،

اثربخشی مداخله بازی‌درمانی عروسکی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان اتیستیک

پژوهشگر:اقدس رنگانی( کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)

اساتیدراهنما و مشاور:دکتر قربان همتی علمدارلو، دکتر ستاره شجاع(استادیار دانشگاه شیراز)

استادمشاور و سوپروایزر مداخله : دکتر اصغری نکاح( استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)

چکیده:پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر اتیستیک انجام شد. به این منظور از روش پژوهش آزمایشی با  طرح پیش‌آزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش همه‌ی دانش‌آموزان پسر 6 تا 10 ساله اتیستیک شهر شیراز در سال تحصیلی 93-92 بودند که از بین آنها نمونه‌ای با حجم 24 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و پس از اجرای آزمون گارز  به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جاگماری شدند، به طوری که هر گروه 12 نفر بود. از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی را در 21 جلسه دریافت کردند در حالی که گروه کنترل این مداخله را دریافت نکردند و در پایان برای هر دو گروه پس‌آزمون اجرا شد. برای سنجش مهارت‌های اجتماعی از پرسش‌نامه مهارت اجتماعی استونی و همکاران (2003) استفاده شد که توسط مربیان آنها پاسخ داده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین مهارتهای اجتماعی و خرده مقیاس‌های آنها (توانایی درک هیجانات و احساسات دیگران، توانایی شروع تعامل با دیگران، توانایی حفظ تعامل با دیگران و توانایی پاسخ‌دهی به دیگران) در گروه آزمایش به طور معناداری افزایش یافته است (P<0/01). یافته‌ها بیانگر تأثیر مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر اتیستیک بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود با طراحی و اجرای مداخلهی بازی‌درمانی عروسکی جهت بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان اتیستیک اقدام شود


معرفی گزیده برنامه مداخله:

طبقه بندی: پایان نامه ها، English Abstracts،
برچسب ها: چکیده پایان نامه، کودکان اتستیکک، اتیسم، بازی درمانی، عروسک های دستی، پاپت، ASD،

بررسی رابطه تعارض والد- فرزندی، ادراک از جو مدرسه و ناسازگاری در دختران دانش آموز منزل گریز و عادی

استادراهنما: دکتر ابوالفضل غفاری

 استاد مشاور: دکتر سید محسن اصغری نکاح

پژوهشگر  : مهدیه حسن زاده كارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

این پژوهش با هدف بررسی رابطه تعارض والد- فرزندی، ادراک از جو مدرسه و ناسازگاری در دختران دانش آموز منزل گریز و عادی انجام گرفته است. نمونه این پژوهش 120 تن از دانش­آموزان دختر بودند که 60 تن از آن­ها به عنوان دختران منزل گریز، در سال تحصیلی 93-1392، توسط نیروی انتظامی و قوه قضائیه، به مراکز مداخله در بحران و قرنطینه شهر مشهد ارجاع گردیده بودند و 60 تن از آن­ها نیز به عنوان گروه عادی (همتا) از میان دانش­آموزان دختر متوسطه ناحیه یک شهر مشهد انتخاب شدند. نمونه­گیری گروه منزل گریز، به روش در دسترس و افراد عادی به روش هدفمند انجام گرفت و هر دو گروه به پرسشنامه­های مقیاس رابطه والد- فرزندی(PCRS) ، پرسش­نامه سازگاری دانش­آموزان سینها و سینگ (1993) و پرسشنامه محقق ساخته ادراک از جو مدرسه پاسخ دادند. روایی و پایایی پرسش­نامه­ها محاسبه گردید و مورد تایید قرار گرفت.  روش پژوهش از نوع علی- مقایسه­ای بود. به منظور تجزیه و تحلیل فرضیات از آزمون­های آماری توصیفی(میانگین، انحراف معیار، همبستگی و رگرسیون چندگانه) و آزمون­های آمار استنباطی (تی وابسته) استفاده گردید. نتایج حاصل از اجرای رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که  تعارض والد- فرزندی و جو مدرسه می‌توانند ناسازگاری دانش‌آموزان را پیش‌بینی نمایند (001/0>p 415/82=(117، 2)F). نتایج آزمون تی وابسته نشان داد که بین دانش‌آموزان عادی و منزل گریز در  تعارض والد- فرزندی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p)؛ به طوری­که میانگین تعارض والد- فرزندی دانش‌آموزان منزل گریز، بالاتر از دانش‌آموزان عادی بود. نتایج آزمون تی وابسته نشان داد که بین دانش‌آموزان عادی و منزل گریز در ادراک از جو مدرسه تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p). نتایج آزمون تی وابسته نشان داد که بین دانش‌آموزان عادی و منزل گریز در ناسازگاری نیز تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p). به طور کلی می‌توان گفت تعارض والد-فرزندی و ادراک دانش­آموزان از جو مدرسه، می‌توانند ناسازگاری دانش‌آموزان را پیش­بینی کنند. دانش­آموزان دختر منزل­گریز در مقایسه با دانش­آموزان عادی، از تعارض والد-فرزندی و ناسازگاری بیشتری برخوردار بودند. همچنین دانش­آموز دختر منزل گریز، ادراک نامطلوب‌تری از جو مدرسه داشتند.

کلید واژه: تعارض والد-فرزندی، ادراك از جو مدرسه، ناسازگاری دانش­آموزان، منزل­گریزی 
طبقه بندی: پایان نامه ها،
برچسب ها: چکیده پایان نامه، تعارض والد- فرزندی، ادراک از جو مدرسه، ناسازگاری، دختران، دانش آموز، منزل گریز،

اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

 استاد مشاور، طراح و ناظر مداخله: دکتر سید محسن اصغری نکاح

استادراهنما: خانم دکتر طبیبی

پژوهشگرو بازی درمانگر:خانم ربابه حصارسرخی كارشناس ارشدروانشناسی بالینی

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی ، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست شهر مشهد بود.

این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست با دامنه­ی سنی 4-8 سال شهر مشهد که بهر دلیلی توسط سازمان بهزیستی خراسان رضوی به عنوان بی سرپرست و بد سرپرست به مراکز نگهداری ارجاع داده شده­اند. بدین منظور 18 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (9) و گروه کنترل (9) گمارش شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه (1ساعت) تحت آموزش شایستگی قرار گرفتند. قبل از شروع مداخله و بعد از آن روی هر دو گروه فرم مربی پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی و آزمون خودنظم بخشی و تطبیق هیجانی اجرا شد.

با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس، آموزش شایستگی هیجانی در افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری موثر بود. نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره بین مؤلفه­های دانش هیجانی نشان داد، که آموزش شایستگی هیجانی در افزایش دانش موقعیت هیجانی مؤثر بود.

واژگان کلیدی: آموزش شایستگی هیجانی، دانش هیجانی، تنظیم هیجانی، پرخاشگری، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست


ادامه مطلب

طبقه بندی: پایان نامه ها،
برچسب ها: آموزش شایستگی هیجانی، دانش هیجانی، تنظیم هیجانی، پرخاشگری، بازی درمانی، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، چکیده پایان نامه،

بررسی اثربخشی شن بازی درمانی به همراه قصه درمانی بر کاهش مشکلات هیجانی  دانش آموزان آسیب دیده سرپرستی  مقطع ابتدایی 

 استاد راهنما طراح و ناظر مداخله: دکتر سید محسن اصغری نکاح

استادمشاور: دکتر سید امیر امین یزدی

پژوهشگر و بازی درمانگر : فاطمه نوده كارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

زمان: سه شنبه دو مهرماه نود و دو ساعت سه عصر

مكان: دانشگاه فردوسی مشهد دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی
طبقه بندی: پایان نامه ها،
برچسب ها: بازی درمانی، شن بازی درمانی، sandplaytherapy، قصه درمانی، كودكان بی سرپرست،

بررسی نقش میانجی گری سبك های هویت در رابطه بین سبك های دلبستگی با جهت گیری هدف دانش آموزان دبیرستان  های تیزهوشان  


استاد راهنما : دكترسید محسن اصغری نکاح

استاد مشاور : دکتر زهره سپهری شاملو

پژوهشگر : بهاره جباری كارشناس ارشد روان شناسی


زمان : یكشنبه سی و یكم شهریور نود و دو ساعت یازده صبح

مكان: دانشكده روان شناسی و علوم تربیتی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
طبقه بندی: پایان نامه ها،
برچسب ها: تیزهوشان، جهت گیری هدفی، سبك های هویت، سبك های دلبستگی،

بررسی اثربخشی پرورش خلاقیت مادر-کودک بر خلاقیت کودکان و خودکارآمدی  مادران  کودکان پیش­دبستانی

استادراهنما و طراح و ناظر مداخله:دکتر اصغری­نکاح

 استاد مشاور: دکتر کارشکی

 پژوهشگر  و بازی درمانگر :

 راضیه جمالی­نژاد(كارشناس ارشد روان شناسی تربیتی)

چكیده:

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش برنامه­ی خلاقیت مادر-کودک بر خلاقیت کودک و خودکارآمدی مادر در کودکان پیش­دبستانی انجام شد. روش: آزمودنی­ها شامل 30 کودک دختر پیش­دبستانی شهرستان مشهد با میانگین سنی 5 سال و 2 ماه بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. یک برنامه آموزش خلاقیت مادر-کودک به مدت 10 جلسه­ی 90 دقیقه­ای  مبتنی بر شناساندن سازه­ی خلاقیت و موانع آن در خانواده  و آموزش تکنیک­های خلاقیت به مادر و اعمال آن­ها بر  کودک باروش­های بازی و قصه­ برای گروه آزمایش ارائه شد. ابزار: جهت سنجش خلاقیت کودکان از آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت تورنس استفاده شد و برای سنجش خودکاآمدی مادر از آزمون سنجش خودکارآمدی والدگری استفاده شد. یافته­ها: داده­های به دست آمده با روش تحلیل کوواریانس نشان­دهنده تفاوت معنادار بین میانگین نمرات خلاقیت در گروه آزمایش و گواه بوده (p<0/01) همینطور تفاوتبین خودکارآمدی والدگری در گروه آزمایش و گواه نیز معنادار بود (p<0/01). نتیجه­گیری: نتایج این تحقیق نشان می­دهد که آموزش خلاقیت مادر-کودک سازه خلاقیت در کودک و خودکارآمدی در مادر را بهبود می­بخشد. بنابراین استفاده از این برنامه آموزشی جهت ارتقای مهارت شناختی خلاقیت در محیط­های پیش­دبستانی مثمرثمر خواهد بود
طبقه بندی: پایان نامه ها،
برچسب ها: خلاقیت، پرورش خلاقیت، خلاقیت مادر، ‌خلاقیت كودك، خودكار آمدی مادران،

عنوان پایان نامه :اثربخشی بازی‌درمانی زبان‌شناختی بر آگاهی واج‌شناختی و بر سرعت و صحت خواندن دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خواندن

دانشجو: فاطمه شهیدی ( كارشناسی ارشد مشاوره گرایش توانبخشی دانشگاه آزاد واحد قوچان)

استاد راهنما و طراح و ناظر تخصصی بازی درمانی:  دکتر سیدمحسن اصغری نكاح

چکیده:  خواندن نوعی زبان دریافتی از منابع مكتوب و فرآیند هدف‌مندی است كه مستلزم تعامل رمزگشایی و معنادهی و انگیزش و هیجان و كاركردهای اجرایی است ، در واقع «خواندن» حاصل و نتیجه‌ی به‌كار بستن مجموع عواملی است كه بر اساس آن فرد كوشش می كند حروف و كلمات مكتوب را شناسایی،رمزگردانی و معنادهی می كند. كودكان نارساخوان در زمینه رمزگشایی، پردازش واج ها و معنادهی دچار نقایصی هستند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی‌های زبان‌شناختی بر آگاهی واج‌شناختی و بر سرعت و صحت خواندن دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی دوم دبستان اختلال ویژه‌ی یادگیری شهرستان حاجی‌آباد در استان هرمزگان می‌باشد. پژوهش از نوع شبه تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه گواه می‌باشد. جامعه پژووهش شامل دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری مركز شهید جعفری شهرستان حاجی‌آباد در هرمزگان بود  و تعداد 31 نفر ازاین دانش آموزان  به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با اتساب تصادفی 16 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. ابزار اندازه‌گیری عبارت بودند از آزمون رشد زبان (TOLD-P:3)، آزمون آگاهی واج‌شناختی(سلیمانی و دستجردی) و آزمون تشخیصی خواندن(شیرازی ونیلی پور) و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل كواریانس استفاده شده است. یافت‌های پژوهش نشان داد كه:

الف- بازی‌های زبان‌شناختی بر رشد آگاهی واجی، صحت خواندن، درك مطلب و كاهش خطاهای خواندن دانش‌آموزان دارای اختلال خواندن تأثیر داشته است. (P<0.05)

ب- بازی‌های زبان‌شناختی بر سرعت خواندن دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خواندن تأثیر نداشته است. (P>0.00)

با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود از بازی های زبانشناختی به عنوان یكی از مداخلات درمانی برای بهبود آگاهی واج شناختی و رمزگشایی و برای افزایش صحت و درك مطلب خواندن دانش آموزان دارای اختلالات خواندن استفاده شود  همچنین پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی برنامه مداخله ای برای افزایش سرعت خواندن تدوین و آزمایش شود.

كلیات برنامه بازی‌های زبان‌شناختی را در ادامه مطالعه كنید

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: پایان نامه ها،

عنوان:بررسی اثربخشی بازی درمانی بر رشد آگاهی واج شناختی کودکان مقیم شبه خانواده

پژوهشگر و بازی درمانگر: فاطمه بروك  كارشناس ارشد روان شناسی

استاد راهنما و تربیت بازی درمانگر:دكتر سیدمحسن اصغری نكاح

رشد زبان و كسب مهارت های زبانی مناسب ازجمله آگاهی واج شناختی و ،خزانه واژگانی غنی یك از مولفه های مهم رشد شناختی است كه در روابط اجتماعی و در عملکرد تحصیلی و یادگیری آموزشگاهی آینده كودكان نقش به سزایی دارد(کاتر ،چارد،یول2009)از جمله آنكه خزانه واژگان بالا پیشرفت در مهارت واج شناختی از مهارت بنیادی هستند كه  شكل گیری و شدخواندن و نوشتن  را تسهیل و تسریع می نمایند(پرز،هیود،کیم وفیشر2011) آگاهی واج شناختی به توانایی فرد برای تجزیه و تحلیل ، باز شناسی ، تغییر و دستكاری واج های موجود در زبان گفتاری ، بدون توجه به اندازه واحد واژه و معنی آن اطلاق می شود. این مهارت نوعی توانایی منفرد و یكپارچه در طی سال های پیش دبستانی و سال های اولیه مدرسه محسوب می شود كه خود به صورت مهارت های مختلف در سرتاسر رشد گفتار و زبان تظاهر می یابد.پژوهش های فراوانی نقش آگاه واج شناختی را در  رشد خواندن و نوشتن اثبات رسانده اند(سلیمانی و همكاران  1379،. اشتری ، سیما شیرازی 1383 ،. گیلون 2005).

مهدی پور ، (1382) در پژوهشی به بررسی محرومیت محیط زبانی در شیرخوارگاه آمنه پرداخت نتایج او نشان داد كه این كودكان نسبت به كودكان مهد كودك در بیان مفاهیم زبانی در سطح پایین تری قرار دارند كه بخاطر فقدان محیط مناسب برای كاربرد مفاهیم بیانی آموخته شده و عدم تشویق و عدم دریافت پاداش برای برقراری ارتباط كلامی می باشد و همچنین غنای واژگانی این كودكان بسیار كم و پایین و میانگین طول گفته ( شاخص مهارت نحوی ) نسبت به كودكان گروه گواه (مهد كودك) بسیار كوتاه تر است . لذا از آنجا كه  كمبود مهارت های زبانی و سواد آ‌موزی در كودكان آنها را با مشكلات بسیاری در زمینه تحصیلی ، رفتاری و ... مواجه می سازد پس اقدامات پیشگیرانه و مداخله اولیه ، بهترین دستمایه برای بهبود عملكرد آنان است. یكی از رویكردهای مناسب درمانی برای كودكان با مشكلات واج شناختی ، زبان و خواندن ، بازی های زبان شناختی است.

 اهداف پژوهش و شیوه مداخله:

هدف اصلی  تعیین اثر بخشی بازی های زبان شناختی بر رشد آگاهی واج شناختی كودكان بی سرپرست و بدسرپرست.....


ادامه مطلب

طبقه بندی: پایان نامه ها،

عنوان :پایان نامه : اثربخشی شن بازی درمانی همراه قصه درمانی 

بر كاهش اضطراب، افسردگی و پرخاشگری كودكان بی‌سرپرست مقیم شبه خانواده

پژوهشگر و بازی درمانگر: زینب فدایی كارشناس ارشد روان شناسی بالینی

استاد راهنما و تربیت بازی درمانگر:دكتر سیدمحسن اصغری نكاح

بی‌سرپرستی باعث محدودیتهای روانی ـ اجتماعی بسیاری برای كودكان می‌شود كه از جمله می‌توان به كاهش اعتماد به نفس، ترس از پذیرفته نشدن، عصبانیت و پرخاشگری، اضطراب و افسردگی اشاره كرد. به منظور حل این مشكلات كودكان نیازمند مهارتی همانند بازی كردن برای رویارویی با این مسائل هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شن بازی درمانی همراه قصه درمانی بر كاهش اضطراب، افسردگی و پرخاشگری كودكان بی‌سرپرست مقیم شبه خانواده می‌باشد.

طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه كنترل می‌‌باشد. 30 آزمودنی از بین كودكان پسر بی‌سرپرست مقیم شبه خانواده مشهد (كه به صورت تصادفی به 15 نفر گروه آز‍مایش و 15 نفر گروه كنترل تقسیم شدند) بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش همچنین از ابزارهای سیاهه رفتاری كودك (CBCL) و فرم گزارش معلم (TRF) استفاده گردید و نیز جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد، برای توصیف شاخص‌های مركزی و از روش آمار استنباطی تحلیل كوواریانس استفاده شد.

نتایج این پژوهش نشان داد كه اضطراب كودكان پسر بی‌سرپرست به واسطه شن بازی درمانی همراه قصه درمانی در سطح آلفای 001/0 معنادار بوده است. و نیز افسردگی كودكان پسر بی‌سرپرست به واسطه شن بازی درمانی همراه قصه درمانی در سطح آلفای 001/0 معنادار می‌باشد. و همچنین پرخاشگری كودكان پسر بی‌سرپرست به واسطه شن بازی درمانی همراه قصه درمانی در سطح آلفای 001/0 معنادار شد.به طور كلی نتایج حاكی از آن است كه شن بازی درمانی همراه قصه درمانی در درمان اضطراب، افسردگی و پرخاشگری كودكان پسر بی‌سرپرست مقیم شبه خانواده مؤثر می‌باشد


ادامه مطلب

طبقه بندی: پایان نامه ها،
برچسب ها: شن بازی درمان، sand play therapy، قصه درمانی،

اثربخشی بازی درمانی شناختی  رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش مشکلات درون نمود و برون نمود کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

پژوهشگر و بازی درمانگر: سمیه خسروشیری كارشناس ارشد روانشناسی بالینی

استاد راهنما : دکتر علی مشهدی

  استاد مشاور و تربیت بازی درمانگر و ناظر مداخله: دکتر سید محسن اصغری نکاح  

     هدف اصلی مراکز شبه خانواده تامین کارکرد های اصلی خانواده برای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست می باشد اما صرف انتقال این کودکان از محیط آسیب رسان خانواده به محیطی با آسیب­های کمتر کافی به نظر نمی رسد و سوگ ناشی از فقدان خانواده این کودکان را در معرض آسیب­های روان شناختی، مشکلات رفتاری، مشکلات تحصیلی قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی بازی درمانی شناختی  رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش مشکلات درون نمود و برون نمود کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بود . روش پژوهش:در این پژوهش، 20کودک دختر مقطع ابتدایی از دو خانه کودک شرکت کردند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل نما قرار گرفتند. گروه آزمایش 16جلسه، به مدت سه بار درهفته در جلسات بازی درمانی شناختی  رفتاری به شیوه گروهی شرکت نمودند و مربیان برای تمامی آزمودنی­ها به سیاهه رفتاری آچنباخ(فرم والد) در جلسات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (یک ماه بعد از اتمام مداخله)پاسخ گفتند به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته­های پژوهش: نتایج این پژوهش نشان داد که بازی درمانی شناختی  رفتاری به شیوه گروهی موجب کاهش معنادار  مشکلات درون نمود در مرحله پس آزمون(005/0>P)و مرحله پیگیری  (001/0>P )شده است .همچنین بازی درمانی شناختی  رفتاری به شیوه گروهی موجب کاهش معنادار مشکلات برون نمود در مرحله پس آزمون(001/0>P ) و پیگیری (001/0>P )شده است. همچنین نتایج پژوهش برای فرضیه های فرعی نشان داد که خرده مقیاس های افسردگی، اضطراب، سلوک و پرخاشگری را از مرحله پیش آزمون تا پیگیری کاهش معناداری داشتند. نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای مشکلات رفتاری در بین کودکان و به پیامد های نامطلوب آن از جمله بروز مشکلات جدی تر در بزرگسالی،درمان مشکلات درون نمود وبرون نمود از اهمیت بالایی برخوردار است و بازی­درمانگری شناختی رفتاری با ارائه تکنیک های شناختی-رفتاری و طراحی و اجرای  بازی خاص هر مشکل موجب کاهش مشکلات درون نمود و مشکلات برون نمود درکودکان بی­سرپرست و بد­سرپرست شده است و این درمان با توجه به جذابیت آن برای کودکان توصیه می گردد.

راهنمای درمان:

در این پژوهش بر مهارت های خودآگاهی، خودکنترلی، آموزش روابط اجتماعی، شناسایی افکار ناکارآمد، استفاده از راهکارهای مناسب به جای رفتار های نامناسب با الگو سازی، شناسایی خطاهای شناختی کودکان، مهارت های حل مساله، آموزش تن آرامی، خویشتن داری، تصور لذت بخش و تقویت مثبت، آموزش خودگویی های مثبت، تقویت خود، خودکنترلی، کنترل خشم،شناسایی هیجانات مثبت و منفی کودکان تاکید شده است.کودکان در چنین چارچوبی می توانند با بازپدیدآوری مکرر موضوع ها و رویدادهای مهم، احساسات و هیجان های خود را برون ریزی کنند، به بینش جدیدی دست یابند و شیوه های سازش یافته تر حل مساله را برگزینند.در درمان شناختی- رفتاری با استفاده از فنون بازی، نقاشی و داستان گویی به کودکان در کسب شناخت بهتر و کاملتر از موقعیت ها و محرک های و در نتیجه به کارگیری راهبردهای مقابله ای مفید کمک می کند.

هدف جلسه  اول: بیان هدف کلی بازی درمانی گروهی:آگاهی شرکت کنندگان از نحوه اثر بخشی فرآیند های فیزیولوژیک ،شناختی و رفتاری بر هم. تمایز قائل شدن بین هیجان ، رفتار، فکر.آموزش نحوه تغییر باور های نادرست،آشنایی اعضا گروه با یکدیگر

بیان قواعد کلی گروه، بیان اهداف گروه، بیان اصول گروه(رازداری،سپردن تعهد،حضور به موقع، عدم غیبت، تاکید بر اینجا و اکنون، دوستی با یکدیگر، مسؤلیت پذیری، انجام تکالیف، تلاش برای رسیدن به اهداف، کمک به یکدیگر)

مدت زمان گروه(یک ساعت)، تعداد جلسات گروه(16)، آموزش مدل شناختی

برای آشنایی، اعضای گروه هر کدام خود را با استفاده از نقاشی و ساخت برچسب(نام و نام خانوادگی،بازی مورد علاقه،آرزو، بهترین خاطره)معرفی کردند.

 تکلیف جلسه بعد: هدف از شرکت در گروه: من می خواهم در گروه . . .(نقاشی)

هدف جلسه  دوم:  در این جلسه پس از بررسی تکلیف جلسه قبل: غنی سازی روابط و انسجام گروهی، افزایش پایداری بر تكالیف، افزایش تحمل پذیری در گروه ، آشنایی با تفکر، هیجان و رفتار. شناخت هیجانات

فعالیت های بازی محور: افزایش مهارت های بین فردی و گروهی با استفاده از بادکنک و توپ،با استفاده از یک قصه تفکر، هیجان و رفتار توضیح می دهیم و تصاویر هیجانی مرتبط را نشان می دهیم.

 تکلیف :نقاشی با موضوع تصاویر هیجانی، هیجانات تجربه شده در یک هفته را بنویسند و .....


ادامه مطلب

طبقه بندی: پایان نامه ها،
برچسب ها: بازی درمانی شناختی رفتاری، مشكلات دورن نمود و برون نمود،
دنبالک ها: AcademicHomepage Of Dr.Asgharinekah،

.: Weblog Themes By VatanSkin :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2