دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، کانال تلگرام دکتر اصغری نکاح Playtherapy@ بازی سلول بنیادی رشد روانشناختی كودك است و "بازی درمانی" راهبرد بنیادی كار با كودك است بازی درمانی مجموعه ای از مهارت های بنیادی كار با كودك در حوزه های روان شناسی ، مشاوره ، توانبخشی و آموزش است لذا حوزه اصلی فعالیت این وبگاه ترویج ایدها و اطلاع رسانی درمورد كارگاه های تخصصی اینجانب و انتقال تجارب تخصصی و دیدگاه ها و علاقمندی های همكارانم در حیطه بازی درمانی كودك و خانواده در جهت هویت بخشی به قعالیت های بازی درمانی و پیوند دادن فعالان حوزه های تخصصی كودكان می باشد http://www.playtherapy.ir 2019-03-17T18:06:41+01:00 text/html 2019-02-18T16:30:29+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، کارگاه قصه درمانی دکتر اصغری نکاح - تهران اسفند97 http://www.playtherapy.ir/post/436 <img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://img.techpowerup.org/190218/story-therapy.jpg" alt=""> text/html 2019-01-25T17:48:25+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، کارگاه بازی درمانی تربیت بازی درمانگر در مشهد http://www.playtherapy.ir/post/435 <img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://college.um.ac.ir/images/272/images/Posters/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" alt=""> text/html 2018-12-26T11:47:43+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، همایش آموزشی روان شناسی ارتباط با نوجوانان http://www.playtherapy.ir/post/434 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;همایش آموزشی روان شناسی ارتباط&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;همایش آموزشی روان شناسی ارتباط&quot;;mso-bidi-language:FA"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 102);" color="#ff0000">همایش آموزشی : روان شناسی ارتباط با نوجوانان</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" style="" color="#000099">شنبه 8 دی ماه ساعت 15الی 17</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;همایش آموزشی روان شناسی ارتباط&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;همایش آموزشی روان شناسی ارتباط&quot;;mso-bidi-language:FA"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 102);" color="#ff0000">دکتر سید محسن اصغری نکاح&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#ff0000" face="B Titr" size="4">#مهارتهای تعامل سازنده با نوجوانان در خانواده</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="B Titr" size="4" color="#000099">تلفن ثبت نام</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="B Titr" size="4" color="#000099">38419435</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 102);" face="B Titr" size="4" color="#000099"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="B Titr" size="4" color="#000099">38438186</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#ff0000" face="B Titr" size="4">مشهد مرکز استان مهر رضوی&nbsp;</font></p></div> text/html 2018-09-07T14:35:49+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، ماه محرم فرصتی تربیتی http://www.playtherapy.ir/post/189 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="5"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwj9gIrl6rDdAhWOZ1AKHZzmCZcQjRx6BAgBEAU&amp;url=http%3A%2F%2Fradepayekhoda313.kowsarblog.ir%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A8%25D9%2588%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2585-%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25A2%25DB%258C%25D8%25AF&amp;psig=AOvVaw2DL6rs53HkfK25oEkWJs34&amp;ust=1536682565256616" alt=""><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/id/4399744499455273482?image_preview" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="5">&nbsp;ماه محرم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="5">فرصتی تربیتی برای خانواده و کودکان و نوجوانان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="5">برای انس و پیوند عاطفی و افزایش معرفت و اگاهی به سیره اهل البیت است<br>از همه عزیزان التماس دعا دارم&nbsp;</font></div> text/html 2018-09-01T06:34:01+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، کارگاه بازی درمانی و تربیت بازی درمانگر اصفهان http://www.playtherapy.ir/post/433 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 102);">کارگاه بازی درمانی و تربیت بازی درمانگر اصفهان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">پنجشنبه و جمعه 15 و 16 شهریور<br>اصفهان مرکز</font><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">&nbsp;اویسا</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://avisacc.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">اصفهان مرکز مشاوره آویسا<br></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Segoe UI Symbol&quot;, sans-serif;">☎</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">۰۳۱۳۲۳۴۹۹۹۳<br>۰۹۹۰۰۲۰۹۱۳۴<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">تخفیف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">ویژه ثبت نام تا 5روز قبل کارگاه</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">پنجشنبه و جمعه 15 و 16 شهریور</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><font color="#3333ff">اصفهان&nbsp;</font>-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;<br>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;;">کارگاه آموزشی بازی درمانی ( تربیت بازی درمانگر)<br></span></p></div> text/html 2018-08-17T07:14:45+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، کارگاه آموزشی بازی درمانی در شیراز و اصفهان http://www.playtherapy.ir/post/432 <div style="text-align: center;"><div align="center"> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td valign="top" style="padding:0in 9.0pt 0in 9.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">کارگاه های آموزشی دکتر اصغری نکاح در شهریور</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:normal;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">پنجشنبه و جمعه 1 و 2 شهریور -</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;&nbsp;</span><font color="#ff0000"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">شیراز</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br> کارگاه آموزشی بازی درمانی ( تربیت بازی درمانگر)<br> شیراز- موسسه آموزش عالی ماد</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">09178031683</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">پنجشنبه و جمعه 15 و 16 شهریور</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><font color="#3333ff">اصفهان </font>-</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;<br> &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">کارگاه آموزشی بازی درمانی ( تربیت بازی درمانگر)<br> اصفهان مرکز مشاوره آویسا<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Segoe UI Symbol&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Segoe UI Symbol&quot;">☎</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">۰۳۱۳۲۳۴۹۹۹۳<br> ۰۹۹۰۰۲۰۹۱۳۴<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">تخفیف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">ویژه ثبت نام تا 5روز قبل کارگاه</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;"><o:p></o:p></span></p></div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><div style="text-align: center;"><font size="4" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(236, 244, 247);"></font></div></span> text/html 2018-07-26T10:01:36+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، جذب همکار در حوزه بازی و اسباب یازی در مشهد http://www.playtherapy.ir/post/431 <font size="3" face="Mihan-Koodak"> ♨️ #فوری&nbsp;&nbsp; ♨️ #دعوت_به_همکاری_مشهد<br></font><div><font size="3" face="Mihan-Koodak">یک فروشگاه اسباب بازی برای تکمیل کارد فروش خود افراد با شرایط ذیل را استخدام مس کند:</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> <div id="editorcontentcontent1_html" style="float:right;width:750px;height:450px;background:url(http://static.mihanblog.com//public/images/loading.gif) no-repeat center;position : relative;"><div class="rteDiv"><table class="rteBack" id="Buttons1_rte281672" width="740" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td> <select style="font-family:tahoma;width:130px;margin:0px;padding:0px;hei" id="FontName_rte281672" onchange="selectFont('rte281672', this.id);"> <option value="">[فونت]</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansLight">ایران سن‌سریف نازک</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-Iransans">ایران سن‌سریف معمولی</option> <option style="font-family: Mihan-IransansBold;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansBold">ایران سن‌سریف ضخیم</option> <option style="font-family: Mihan-Nassim;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Nassim">نسیم</option> <option style="font-family: Mihan-Koodak;font-size: 12px;line-height: 9px;" value="Mihan-Koodak">کودک</option> <option style="font-family: Mihan-Yekan;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Yekan">یکان</option> <option value="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Tahoma</option> <option value="arial,helvetica,sans-serif">Arial</option> <option value="courier new,courier,monospace">Courier New</option> <option value="georgia,times new roman,times,serif">Georgia</option> <option value="times new roman,times,serif">Times New Roman</option> <option value="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Verdana</option> <option value="impact">Impact</option> <option value="wingdings">Wingdings</option> </select> </td> <td> <select style="font-family:tahoma;width:60px;margin:0px;padding:0px;" unselectable="on" id="fontsize_rte281672" onchange="selectFont('rte281672', this.id);"> <option value="Size">[اندازه]</option> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> </select> </td> <td><div id="showsmile_rte281672"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiley.gif" alt="Smile" title="شکلک" onclick="showSmileBox('rte281672')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/wordclean.gif" alt="clean word" title="حذف تگ های آفیس" onclick="getWordClean('rte281672')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/removeformat.gif" alt="remove format" title="حذف قالبها" onclick="rteCommand('rte281672', 'removeformat', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/superscript.gif" alt="superscript" title="توان نویس" onclick="rteCommand('rte281672', 'superscript', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/subscript.gif" alt="Subscript" title="زیر نویس" onclick="rteCommand('rte281672', 'Subscript', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" alt="" width="1" height="20" border="0"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/cut.gif" alt="Cut" title="برش" onclick="rteCommand('rte281672', 'cut')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/copy.gif" alt="Copy" title="کپی" onclick="rteCommand('rte281672', 'copy')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/paste.gif" alt="Paste" title="درج" onclick="rteCommand('rte281672', 'paste')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" alt="" width="1" height="20" border="0"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hr.gif" alt="Horizontal Rule" title="خط افقی" onclick="rteCommand('rte281672', 'inserthorizontalrule', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/numbered_list.gif" alt="Ordered List" title="درج/برداشتن فهرست عددی" onclick="rteCommand('rte281672', 'insertorderedlist', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/list.gif" alt="Unordered List" title="درج/برداشتن فهرست نقطه ای" onclick="rteCommand('rte281672', 'insertunorderedlist', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" alt="" width="1" height="20" border="0"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/outdent.gif" alt="Outdent" title="کاهش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte281672', 'outdent', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/indent.gif" alt="Indent" title="افزایش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte281672', 'indent', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hyperlink.gif" alt="Insert Link" title="افزودن لینک" onclick="insertLink('rte281672')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/unlink.gif" alt="Remove Link" title="حذف لینک" onclick="rteCommand('rte281672', 'unlink')" width="25" height="24"></td> </tr></tbody></table><table class="rteBack" id="Buttons2_rte281672" width="740" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/undo.gif" alt="Undo" title="Undo" onclick="rteCommand('rte281672', 'undo')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/redo.gif" alt="Redo" title="Redo" onclick="rteCommand('rte281672', 'redo')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" alt="" width="1" height="20" border="0"></td> <td><img id="bold" class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bold.gif" alt="Bold" title="پررنگ" onclick="rteCommand('rte281672', 'bold', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/italic.gif" alt="Italic" title="ایتالیک" onclick="rteCommand('rte281672', 'italic', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/underline.gif" alt="Underline" title="خط زیر" onclick="rteCommand('rte281672', 'underline', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/strikethrough.gif" alt="strikethrough" title="خط میان" onclick="rteCommand('rte281672', 'strikethrough', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" alt="" width="1" height="20" border="0"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/right_just.gif" alt="Align Right" title="چینش راست" onclick="rteCommand('rte281672', 'justifyright', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/centre.gif" alt="Center" title="چینش مرکزی" onclick="rteCommand('rte281672', 'justifycenter', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/left_just.gif" alt="چینش چپ" title="چینش چپ" onclick="rteCommand('rte281672', 'justifyleft', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/justifyfull.gif" alt="Justify Full" title="چینش منظم" onclick="rteCommand('rte281672', 'justifyfull', '')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" alt="" width="1" height="20" border="0"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/rtl.gif" alt="Justify Full" title="چینش راست به چپ" onclick="rteCommand('rte281672', 'rtl')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/ltr.gif" alt="Justify Full" title="چینش چپ به راست" onclick="rteCommand('rte281672', 'ltr')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" alt="" width="1" height="20" border="0"></td> <td><div id="forecolor_rte281672"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/textcolor.gif" alt="Text Color" title="رنگ متن" onclick="dlgColorPalette('rte281672', 'forecolor', '')" width="25" height="24"></div></td> <td><div id="hilitecolor_rte281672"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bgcolor.gif" alt="Background Color" title="رنگ پس زمینه" onclick="dlgColorPalette('rte281672', 'hilitecolor', '')" width="25" height="24"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/image.gif" alt="Add Image" title="افزودن تصویر" onclick="addImage('rte281672')" width="25" height="24"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" alt="" width="1" height="20" border="0"></td> <td><div id="table_rte281672"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/insert_table.gif" alt="Insert Table" title="درج جدول" "="" onclick="dlgInsertTable('rte281672', 'table', '')" width="25" height="24"></div></td> <td><div id="table_rte281672"><img class="rteImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/aparat_new.png" alt="Insert Aparat" title="درج ویدئو از aparat" onclick="insertAparat('rte281672')" width="56" height="24"></div></td> <td><div id="table_rte281672"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/browse.png" alt="InsertFromFileManager" title="ارسال از فایل منیجر" onclick="filemanager('rte281672')" width="28" height="18"></div></td> </tr></tbody></table><iframe id="rte281672" name="rte281672" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/blank.htm" width="738px" height="350px" frameborder="0"></iframe><div><label><input id="chkSrcrte281672" onclick="toggleHTMLSrc('rte281672');" type="checkbox">&nbsp;نمایش به صورت کد HTML</label></div><iframe id="cprte281672" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/palette.htm" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="visibility:hidden; position: absolute;" width="151" height="100"></iframe><input id="hdndata[content1_html]_281672" name="data[content1_html]" value="" type="hidden"></div></div><style type="text/css"></style><script>geteditorinit("http://mihanblog.com/public","data[content1_html]",281672,1,750,350,0,0,"content1_html")</script></font> text/html 2018-07-25T07:12:48+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان در اصفهان http://www.playtherapy.ir/post/428 <div align="center"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><b>کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک ونوجوان</b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><b>( تربیت مشاورکودک آسیب دیده و آموزشگرخانواده در حوزه تربیت جنسی)</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="4"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">تربیت جنسی با الگوی خانواده محور مبتنی بر رشد</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="4"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">دکتراصغری نکاح&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ویژه اصفهان و استانهای همجوار<br></span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="4"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>اصفهان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>پنجشبنه_جمعه11و12مرداد</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="4"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">همراه کیس ریپورت وتکالیف عملی</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="4"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA"><img src="http://ads.um.ac.ir//images/com_adsmanager/ads/1075a.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> </span></font><font size="4"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></font><font size="4"> </font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Titr&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">تخفیف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Titr&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">ویژه ثبت نام تا 5روز قبل کارگاه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;" lang="FA"></span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="4"><span style="font-family:&quot;MS Mincho&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Mincho&quot;" lang="FA">☎</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri" lang="FA"> ۰۳۱۳۲۳۴۹۹۹۳</span><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri" lang="FA"><br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">۰۹۹۰۰۲۰۹۱۳۴</span><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA"></span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="4"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>افرادبرگزیده عضو تیم مشاوران تربیت جنسی دکتراصغری نکاح میشوند.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Titr&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">کانال دکتر اصغری نکاح،در پیام رسان ایرانی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ایتا پیگیری کنید</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;">http://eitaa.com/joinchat/4000251909C3e89b10697</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></div> text/html 2018-07-24T16:43:35+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، کارگاه های آموزشی دکتر اصغری نکاح در مرداد و شهریور http://www.playtherapy.ir/post/430 <div style="text-align: center;"><div> <table cellspacing="0" cellpadding="0" hspace="0" vspace="0" align="center"> <tbody><tr> <td valign="top" align="left" style="padding-top:0in;padding-right:9.0pt; padding-bottom:0in;padding-left:9.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-element-left:center;mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font face="Mihan-Koodak" size="5">کارگاه های آموزشی دکتر اصغری نکاح در مرداد و شهریور<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-element-left:center;mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;">&nbsp;کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان<br>پنجشنبه و جمعه 11 و 12 مرداد&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background: yellow;">اصفهان</span>&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-element-left:center;mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-element-left:center;mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style=""><font size="4" style="" face="Mihan-Koodak"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif" style=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" style=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif" style=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" style="">&nbsp;&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-element-left:center;mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;">&nbsp;کارگاه آموزشی بازی درمانی ویزه اختلالات اضطرابی کودکان<br>&nbsp;پنجشنبه و جمعه 18 و 19 مرداد&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;<span style="background: yellow;">تهران</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-element-left:center;mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;"><span style="background: yellow;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif" style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif" style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-element-left:center;mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;">&nbsp;کارگاه &nbsp;آموزشی بازی درمانی ( تربیت بازی درمانگر)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-element-left:center;mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;">پنجشنبه و جمعه 25 و 26 مرداد&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;<span style="background: yellow;">قم</span>&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-element-left:center;mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif" style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif" style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-element-left:center;mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;">&nbsp;کارگاه آموزشی بازی درمانی ( تربیت بازی درمانگر)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-element-left:center;mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;">پنجشنبه و جمعه 1 و 2 شهریور -&nbsp;&nbsp;<span style="background: yellow;">شیراز</span>&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-element-left:center;mso-element-top:.05pt;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif" style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif" style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">کارگاه آموزشی بازی درمانی ویزه اختلالات اضطرابی کودکان</span></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">پنجشنبه و جمعه 15 و 16 شهریور&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;<span style="background: yellow;">اهواز</span>&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">بزودی اطلاعیه هر کارگاه و نحوه ثبت نام در وبگاه درج می شود</span></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br>برای اطلاعات به روز به کانال دکتر اصغری نکاح در&nbsp; پیامرسان ایرانی #ایتا مراجعه نمایید</span></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 107%; direction: ltr;"><div style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;"></div> <div id="editorcontentcontent1_html" style="float:right;width:750px;height:450px;background:url(http://static.mihanblog.com//public/images/loading.gif) no-repeat center;position : relative;"><div class="rteDiv"><table class="rteBack" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Buttons1_rte208650" width="740"> <tbody><tr> <td> <select style="font-family:tahoma;width:130px;margin:0px;padding:0px;hei" id="FontName_rte208650" onchange="selectFont('rte208650', this.id);"> <option value="">[فونت]</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansLight">ایران سن‌سریف نازک</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-Iransans">ایران سن‌سریف معمولی</option> <option style="font-family: Mihan-IransansBold;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansBold">ایران سن‌سریف ضخیم</option> <option style="font-family: Mihan-Nassim;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Nassim">نسیم</option> <option style="font-family: Mihan-Koodak;font-size: 12px;line-height: 9px;" value="Mihan-Koodak">کودک</option> <option style="font-family: Mihan-Yekan;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Yekan">یکان</option> <option value="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Tahoma</option> <option value="arial,helvetica,sans-serif">Arial</option> <option value="courier new,courier,monospace">Courier New</option> <option value="georgia,times new roman,times,serif">Georgia</option> <option value="times new roman,times,serif">Times New Roman</option> <option value="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Verdana</option> <option value="impact">Impact</option> <option value="wingdings">Wingdings</option> </select> </td> <td> <select style="font-family:tahoma;width:60px;margin:0px;padding:0px;" unselectable="on" id="fontsize_rte208650" onchange="selectFont('rte208650', this.id);"> <option value="Size">[اندازه]</option> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> </select> </td> <td><div id="showsmile_rte208650"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiley.gif" alt="Smile" title="شکلک" onclick="showSmileBox('rte208650')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/wordclean.gif" width="25" height="24" alt="clean word" title="حذف تگ های آفیس" onclick="getWordClean('rte208650')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/removeformat.gif" width="25" height="24" alt="remove format" title="حذف قالبها" onclick="rteCommand('rte208650', 'removeformat', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/superscript.gif" width="25" height="24" alt="superscript" title="توان نویس" onclick="rteCommand('rte208650', 'superscript', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/subscript.gif" width="25" height="24" alt="Subscript" title="زیر نویس" onclick="rteCommand('rte208650', 'Subscript', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/cut.gif" width="25" height="24" alt="Cut" title="برش" onclick="rteCommand('rte208650', 'cut')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/copy.gif" width="25" height="24" alt="Copy" title="کپی" onclick="rteCommand('rte208650', 'copy')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/paste.gif" width="25" height="24" alt="Paste" title="درج" onclick="rteCommand('rte208650', 'paste')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hr.gif" width="25" height="24" alt="Horizontal Rule" title="خط افقی" onclick="rteCommand('rte208650', 'inserthorizontalrule', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/numbered_list.gif" width="25" height="24" alt="Ordered List" title="درج/برداشتن فهرست عددی" onclick="rteCommand('rte208650', 'insertorderedlist', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/list.gif" width="25" height="24" alt="Unordered List" title="درج/برداشتن فهرست نقطه ای" onclick="rteCommand('rte208650', 'insertunorderedlist', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/outdent.gif" width="25" height="24" alt="Outdent" title="کاهش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte208650', 'outdent', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/indent.gif" width="25" height="24" alt="Indent" title="افزایش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte208650', 'indent', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hyperlink.gif" width="25" height="24" alt="Insert Link" title="افزودن لینک" onclick="insertLink('rte208650')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/unlink.gif" width="25" height="24" alt="Remove Link" title="حذف لینک" onclick="rteCommand('rte208650', 'unlink')"></td> </tr></tbody></table><table class="rteBack" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Buttons2_rte208650" width="740"> <tbody><tr> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/undo.gif" width="25" height="24" alt="Undo" title="Undo" onclick="rteCommand('rte208650', 'undo')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/redo.gif" width="25" height="24" alt="Redo" title="Redo" onclick="rteCommand('rte208650', 'redo')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img id="bold" class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bold.gif" width="25" height="24" alt="Bold" title="پررنگ" onclick="rteCommand('rte208650', 'bold', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/italic.gif" width="25" height="24" alt="Italic" title="ایتالیک" onclick="rteCommand('rte208650', 'italic', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/underline.gif" width="25" height="24" alt="Underline" title="خط زیر" onclick="rteCommand('rte208650', 'underline', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/strikethrough.gif" width="25" height="24" alt="strikethrough" title="خط میان" onclick="rteCommand('rte208650', 'strikethrough', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/right_just.gif" width="25" height="24" alt="Align Right" title="چینش راست" onclick="rteCommand('rte208650', 'justifyright', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/centre.gif" width="25" height="24" alt="Center" title="چینش مرکزی" onclick="rteCommand('rte208650', 'justifycenter', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/left_just.gif" width="25" height="24" alt="چینش چپ" title="چینش چپ" onclick="rteCommand('rte208650', 'justifyleft', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/justifyfull.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش منظم" onclick="rteCommand('rte208650', 'justifyfull', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/rtl.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش راست به چپ" onclick="rteCommand('rte208650', 'rtl')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/ltr.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش چپ به راست" onclick="rteCommand('rte208650', 'ltr')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><div id="forecolor_rte208650"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/textcolor.gif" width="25" height="24" alt="Text Color" title="رنگ متن" onclick="dlgColorPalette('rte208650', 'forecolor', '')"></div></td> <td><div id="hilitecolor_rte208650"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bgcolor.gif" width="25" height="24" alt="Background Color" title="رنگ پس زمینه" onclick="dlgColorPalette('rte208650', 'hilitecolor', '')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/image.gif" width="25" height="24" alt="Add Image" title="افزودن تصویر" onclick="addImage('rte208650')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><div id="table_rte208650"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/insert_table.gif" width="25" height="24" alt="Insert Table" title="درج جدول" "="" onclick="dlgInsertTable('rte208650', 'table', '')"></div></td> <td><div id="table_rte208650"><img class="rteImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/aparat_new.png" width="56" height="24" alt="Insert Aparat" title="درج ویدئو از aparat" onclick="insertAparat('rte208650')"></div></td> <td><div id="table_rte208650"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/browse.png" width="28" height="18" alt="InsertFromFileManager" title="ارسال از فایل منیجر" onclick="filemanager('rte208650')"></div></td> </tr></tbody></table><iframe id="rte208650" name="rte208650" width="738px" frameborder="0" height="350px" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/blank.htm"></iframe><div><label><input type="checkbox" id="chkSrcrte208650" onclick="toggleHTMLSrc('rte208650');">&nbsp;نمایش به صورت کد HTML</label></div><iframe width="151" height="100" id="cprte208650" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/palette.htm" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="visibility:hidden; position: absolute;"></iframe><input type="hidden" id="hdndata[content1_html]_208650" name="data[content1_html]" value=""></div></div><style type="text/css"></style><script>geteditorinit("http://mihanblog.com/public","data[content1_html]",208650,1,750,350,0,0,"content1_html")</script></span></div> text/html 2018-07-21T14:20:20+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، مسابقه کتابخوانی رمان جذاب و عاشقانه دعبل و زلفا http://www.playtherapy.ir/post/429 <font face="Mihan-Iransans" size="3">مسابقه ملی کتابخوانی #رمان «دعبل و زلفا» یک روایت داستانی جذاب و هیچان انگیز و البته رمانتیک وعاشقانه از سرگذشت شاعری معروف به نام دعبل و دلدارش زلفا است که.....</font><div><img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUSEhMWFhUXGB0XFxgYFh0YGBcYGBgdGBcYGRkYHyggGh4lHRoYIjEiJSorLi4uHR8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0lICUtLS0tLTAtLS8tLy0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAQ8AugMBEQACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAACAQMEBQYAB//EAE8QAAIBAgQDBQUCCAwDBgcAAAECAwARBBIhMQVBUQYTImFxMoGRobEUwQcjQlJykrLRFTNDU2KCk8LS4fDxJIPiVHOio+PyFjREY5Szw//EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAA6EQACAQIEAggFBAIABgMAAAAAAQIDEQQSITFBURMiYXGBkaHwBTKxwdEUI0LhUvEzYoKSotIGFVP/2gAMAwEAAhEDEQA/ANLhG8C/oj6Csyhy9IDiaaGITTELeoLOvQAoNMDgaYhSakYN6ABJpgDTQDimkAl6QC0AJeqAKM0MB4mpAUGgBb0wBJpiCY3FIBtlqgG9aBWGcN7K+g+lIQ7SAQ00ANMAqgs69MBQaBHLTAUmpGDQAhpgBTQhxaTA6kM6mB1MAo6GIeqRiigDjTAE00II7UhgmqJAtQFxiH2R6CgQRpMDjQigaZIVQWdTAWgDlqhBGpGBQAhoAGmhDgpAdSGdTQHGqAKKkwH6kDhQBxpgAaYgjtSASqEN0DGY9h6UiQjSAQ00UDTEFUlHUALQAq1QgqkYFACUADTTEGtJjONIBaYHUxBR02A+akYopAJVIADTEK21SM7lVCAtQAzHsKRIppAcaYwTTAKpGJQhhCmAi0xBGpAGkBR9oO0sOEsHzMxHhVRqfedOnxqkhXMtje3k9wYokA0uGLFgT19kW5XF/WnYz6QuH7VuOHjE5AJGYxqu6hsxW5v0te3+9KxSloXvAcYZcPDIxBZo1LW/OyjN870i07osKBi0wDioYh40hnCgDjTQAGmIJtqkBKoTBoAYTagQppMZxoCwNMBago6mAVMQi0wGMfjUhQySMFUakmpE3Y8s4z2snnmDRsY0RgyJexbKbjNbcnpfqNapJESfM0GO4pw/HRp37mOQbaeK55DQhhekroG0zHY4L3rpDIWUbl1YFtdfCb+XQ0+0xaS1/AkkxZUUElMzMEJ8OcgXC6aMdbX6/EsK7s0z0PsCjLA4bbvCVPI3Avb3391jzpM2o/Kai9TdcDYzPG+2EcTGKFe9lG4vZF1tqedr8vPXSqRnKaRHwnbuNUTvVZ5WF2WJdF1P57DlQ7i6RIveH9qcLLYCVVY8muPdmIAJ9DUjjUTLtTTNBaaAA0xBHakAlMQNAxldqRJxpDONMADTBhVIzr0DI3EMS0cbOqGQqL5QQCQN96baSuwMRiO0mKOLhiDqp7wLJGACtjY3La30J1DcthWObqOo79gcbA8b41iMQYxEsckTkeAhSuvJiTn0IJzgKByva9RGotc7aa96fgHG+yKv+AFL2ilAeRTIkXd5xYWYoHvqwvdRbUW11qXi3FXlHRcb/bkHRX0uN8X4WUzLh2EoTMkq2TOpQ+1kXUqRqCL2sb2sa0pYhSSzK17W5a9vMh0cuzuOJwgJh0mnYqz2yJGkYZVYEqzZzzCsbDX7hYiMqmSCvbd8BdArXYUPB5iEkQDEK7ZljUEHuxqHBYj9Ejdb0/1FPM4vTvFKhdaGpxfGniwgZoTAw8OX2coCk3Fxpe1h61LmqitF39S4Ky1Rn8LxuRC2KldwhORI2aSzs4DSXUk3RAdGUC9xSjTjF5ILXi1b3ctye7Is/HBKbtEvdar7Cxk8mKEAspAIYnM22u9aRhNRs5a+ZElGWjRBxeHEcrRovhH5ROZjoGNiBruLaa71qndXOWpo9/AfwnCJ5zlhs+1yWC5ehN7Ej3UJriOnZ9jPV+AYWWKBI5nDuosWHTkPOw0vSOlFgaaGAaYBHapASqEwCKAG1oEcakBDTsUAaYmLUFGL7acbkSQQRtlAAZiDqb3IHwG3nQzWkluyFLxuTuWgjmzylbFs1wrMbBA3NjqLdAx/JGbn67l1tI/j7BOUf4oQSxRv4ohNKqOs8qyGNWMaEuES92fQBnFvFba9q5Gqsk3mtFvRWu9eb2tyWollTV0Re+760MMpCG8aJGxjF8pc2QWFr5E1uTnNycuu2RU+tKN3u27P19dCb32CxnFe4VlBuVAieRT4pZREiukTWvHGqqhLDxEldqFRVRrzS4JX0b59g28pBwOMtLBmAyu66eyEzxxsGBW3JzfNcldN9aurTvTnl3s/fntyYovVE/tnisR4y0aRrnsEzHM6sXVHkBFijBCFFwVtpWeChTSTzNu2/bxS7R1W9eRG40RhysEbG0KsqsGsxa8bykMNmbM3uRQNzfXDXqLPNfM9vO3kTPq6JjvC+Jyw4e7OZC5LQiUZ8iKcudUOrSO1wFvlAUsdBUVKUZTajpztpfsb4JfXQqMnbUe4XjGxfe/a80sSC8YltmM1riNO7VSbjUoOQB51nUpxoOPQ6N725c3d+Q4yzfNsQo+zc7SOES8PjSOVnHdRobh2JBOoBPh0Nzc7V0PF0laMpWly4kdHLkS5sLhGLJ3r94yAiZgwQ5AAt1F2ObK5zWGgBFxrVOrUW0brwv7XeZ9GnuylxEcqgESSENcghzlYDmCSLj3cx1roi0zC+V2aNLwjthiFiVCUdluCW8RKmxU3U8tRr5VMrrY7aEYy+Y2vZ3iTYiHvHXKcxA8wANfjeqQpJJ6FkaZAR2qQOqhDdAxpDSJONIDjVDANAMWpKPO+3+DZJ+9t4XUa+aixHwt8aRtB9Up8DiYw4eVWcgqxAdlLsnsFtbNb0NwTrUVYOUcsXbwuCgr3Fje8hkUpn1I7xWEYRyzSLkXNvncG5OhOxpONoqKu166cfQiUGncl8Iiw0U6StmjZSxADB4x4SBuA53005C/Wsq8as6eTR7dj4BCOtygxxZ1iVVPgQhhcEmRnZncAa63X9W3KuiEVBu73+myJmmaHAYh8LGZ5YyjlgkQKXMY7pAzgHmRGiLfY3J51y1YKs+ji9La9uu355jjeKu0QMFxmUy/ipJC8mQtdi66MxdHMmyhWvcaCx5HTaeFp5UrLTa2hKk29C3x4wTStIsck7NKLvmCQ3zABbm9xYre41AblXNCOIyKN1FW73/vxLeS/MicaxyYnu5Ys8aSL4gHuYpF0KgMw/FkMDlW2oB5WN4WhOknGdnydt0+faE3m1RAxFxBGSWLJ3yWs1/xqkLIGtbmBa97CunI875O3pwsS7pHYLjUkbOUTLnIJS3gcEWdJARqDuDuNtqmphoTjaXDZ8V2pijJp2Q9jJ8zS5BlSVlZlvsU9mxOummu/prThBRSvrbib9FzG3mcqEOozZxqcwbqOWo3utjprpVq17kSoXRHw8JBuSfO/3kHWqch06VmepdjI2XD2JBGbwkdMq3+dx7qSJnuXpFUZhHapASqAA0AMpQSKaTGcaEME0xMWpKK/jnC1xEeQ6EaqejWt99BUXZnlM0BjZoyLMrFSOX0Ony50mjoj2DWex29509Dt8jTsDk72HS56/Em31qS7v3cAqTva46H6HdTQJptbAHXpfmWG/r51WxN8y1SAjkA9kHzKrYH1saeoo1Mvy38NByJtyttRY8tOhIHyIpPXcFZ629+A6HIAy2H7vUb0rviaqbStHQ5nI1J+f1P+9ITb3Y33p/K0G99vgOfvp2M723QsRI5357W06m+g+FNgnbtHWYnQXudhlLG3X1PyqSm3b+jS9lezpxBzSArGOYIuT0uNjzPSw600jKdTgj0aGBUUKosBsP8AW553qjEVqYgm2qRnVRNgL0BYZWkIU0hoQ1QwTQJiSSBQSxAAGpNSXCDm8sVdmd4j2k1ywi56nb/b/V6p2iryPdofCYwh0mJdkZPExpiyx71O+vZrkeIaAAEeFrW2rmqVskszi3H3wODF4jDyn+2mopWX+iDJwLFJ/Jhhyy6/IURxVCW0vM5lL/Fp++TK+YuhIdGX3EfOt1lezFna0a8hv7SeRHva5+GlPKLpGmOR4kc7H1Iufut8aTiXGquJ3eHcae+/00+JosPM9/ucst/dz2Py1P8ArenYnOmcGBOv3E/ACl3DTTev2DN/6WvQEfPr50WKd+0TU65T5aAfM08rHlm9bP33jsHDZ5DZFNj01v5kj7zUSq0oK8pIyad9Wl46/c0OF4QYFDSZMxPss1y3XS9j6D51lRxlKpPLFO3O2h6GAnhZTcKt9VvwubDhHaFDaNwEtoNgB5EWAHrp6Cupw4o6MX8GlBZ6WqNCDfUVKPDaa3AamSE21SAlUA0aBDaMDsb0CFNIDjQURMXjo41LMw05X19LVS1NqFCdaahDcxPFuMvM4Ug5TcqotsupuTztrrUymoJnuupQ+HdSCUp21fBEXhvaKwK/ZmAF8xBBtbck87cztXn4jByqPM6mr5nh4mrVxDz1JPx28B2STh2J1YorHr4D8dvnWKjjKGi1XmcjjKPaKOzjCxgxLoOQDEr9dRSeOi9KtMlz7AzheIoNJUk8iBr7zUqrg5PZru/oalEiSDEHWTAxN5iyn43rePQ/wqv6mj12l6jPfx7PgLejA/frV5Kj+WsOOd7P6HSy4Tng3Hy/vU408Rwqoro6nP6Aw4/BbfZn/WB/v05UcXf/AIi9+A8lZhRcQgvaPBO3pc/PWlKnXXzVbCVSrHRMkR42U/xfD1HmbH5hazdNL56zH0tXjP1H4lx2uWGGO+uwJ+RH0rKUsLfrTk/Fmbkn80rj0fC8W/t4oqDvl6eWgt8aiWJwy+Snchyh/FP34Do4Hg4zmlcu3WSS5+VqhYrFVFanG3cioOp/FeIWNxeGKXRWYAhA0a3FzsL7H/XWt8L+qpT6zVnrZs9PAfEMRhna94vg/s+BO4DxwxkRuboTudCp87/6+teynnV0erisLTxsHWo/Mt0a3vVOtx8ak+acWnZjt9KkQlWIC1ILFGk2GI/jC3q7fvFAgocRhb+Ftf0mP30agSpoosuYjwjW9yLD3GklqaQg5yUY7swnFeKq0oUA5BspY89BvfUm2nQE1c7xi7bn0Dy4Cnkj87Wr5L88hvhnC1lmEh1SLS5Fsz6E7/kg3311rysTinThl/k/p+T5+rVbWq1/P3DxOHMjTLFaMQ2Og9txrduosKKdVU4wdR3cvQcXlir8SA88EcJlZV+0SqbIALAm65sv5IuCfOtstSVTIn1Fx59hNtbcPqNpwmaNsOiSOrSC7amw57eQqniKclNtJqPqK64cByTGY1Z5EhLyBWy6jNbS/K3Ws+iw0qanNJESStcly8bxsOssAKjc7DTexGn1rCOEw1XSEtSVGLJeN7QSwqjTYWRe8XMniBBHw0Oo0OuorKlgqdVtU6l7bmjw7STfEZw/atXFxBJbroR8a0l8Na/mLoW9h1e1EdwphlzchkufdUP4dP8AzRKpSeiG8R2tCe1BIvqLD51S+GN65xuhJbk+PjJdMyRNrtmIQG/TMbkegrJ4GMZaz8k2axw8Wr5vRkJsRj2YDu1Vb2JBBsL2vYm/wNb9Fg4bu78Q6KEXq0/EicRjeWCWUPJZHyBWIBIU+Mm3MkkD0FbUpRhVjTyq7V/wJtRajYl8PTCiICOc7XKkK58/CVNtazqzxDnrDud2ilUk7JL1Y5G6SxR4eG+VpLswGXIVbvNjqDpcfI1EoSp1JVqvBaLmKUZJ5pohuXugyl5mlZWbk6qua3rYjXqp61205qOqaUUr25X+x24fE1KTjUg7Wt7fYXfBuLuCqZrqdibbDlqp1G1vK3SuxNSVz1MZh6eKpdPS05o0crG2jQE/0mA+i3qD5x3Go5ZlPiMCr5Ox+rAVRIRxUf8AOr/a/wDq0hlkt/OkIbljVvaAPqL/AFoGjLdqJ0UiJFVdMzkKNABfl5Amm5ZY5vI9v4fTjQpPFTXZHvMlge4kleOdCtzdSSQQdCDm320vtt1rmxDqqnmpu/PtPNxVVzV93xfO/wCOBomc4cZEHeNI5aNb23ALFj0B6dR615SX6iWaeiitTkinPV7Ig9n8TaeaI3LGzEkXubAsfIZmNh6V0YyF6MJrh9OBdZ3iuwi4tV77uFs2VEUEkZvDIC/K2wPp6VtSzOnnfFt+mgK8kSF4gJccGBAREKqSbBi9zcX3Btb3XrLoHTwrTV29wVNqDT30Ox/D5ID3y4k5zplINm8gq79djSpV4Vv25U9F6eIZ4ylpHT33AdmcLPisbF9qVsi3ezLZTlsQLbHXLpRjqlLDYSfQ2vtprudOHhaev5N921yjByubXQZ0JANnBsu/I3sfImvmPhEp/qoxXHR9x1TfVZ5u/bIkAJEQ5sOVr+R6eVq+rXw5Jtyeh5GW71JXGZxG8MeIlcoVLSWv42vYLYbLv6870sPHNGbpRV72RrTdtreI7BxKOe8WFjQEITd1AA2AsLG+pG/Ss5UZ0v3K8nvwuJylvKRW47GsjYZJhlkjZizuMym50PUix91dNKmpKcoO6e1hr0ZZ4LAJCWaDEqgfxZSFKa9FvoOXOuarUnU6tSk3YiSbdmgsZxL/AIaUXSRrW8HVja7KdRY2115UU8NatGWqXb9LlwpdZNicVw4wkEDoLPGwBtu2YeMHrt8qdCp+oq1Iy2e3ZYFPO3F8Nuwm4TjMEmZ49JQhOQjKWsL+e2tYTwlaNoT+W++9hKFR2i9imeR8M2Hme9pWLOL7bAG2wOU8q71krxnTjw0XvvLumnHhsIUeNi8uiyuxsNkbMQPcba+o863o1I3yw3Vk+49DA4l4epdbaJrsZvOzWNEkWRrZ00OnK+nrXRJcUX8WwqpVOkgurLVF2KR5Fgb+dMLERMLGBoij0FvpSEN4mNEUsbgAX9tht6GkjWlTdSaiuLPPuJOXSQ5iGa9yScxXSyAndmuPdesqk/3EmtF9f6PV+I1EmqEdoK3iQcWvdwq8iNJoDmDXR1O5cEe0Nr7jSsovPUai0rcOPgeTJ3leL24F5wWNIIM7HRcwUn80MbW9bA/CvPxTlVq9HFcjOo23lRXRCSAd5cDvzdntcxqEJsBsTpb4aV0yUKzyf4cODKlHXJxWhFwfDyrxwsD3s1zIb+IRhSSP6JNtv0a2qYiOSU47R27zRVVCDcd/ftA8QkgAiSXPdSyMEsD4HKqb+Qvp/nTpqq8042s9VftJi3u+OwxiYnixIyPIMgBGexdc49m2utjtvW1NKrDrJa722Z0wouVRJ7cSdwztDJHio5JHbIjeNWK2yN4c/hAGl7/71zYrAU50JQgrNoqUIU6nUTVt7v1NN+FjHlYoYdcrsWextcJawvY8zf3CvC/+PUE5zqPdaCxMrKx548ccSRyqczM1wpYExhCCb5dyTa1wNL6V9OpSk3F8OPM4+qkXmA4Fi+KP3pAjj2zkGwHRRu1cGIxuH+HwyN3fLj48jaGHckr6I1GB7APhmMkM4dspBRlyhvLMCba868iXx6nX6lSFlfe+xq8KrWuZfjOIOLYYYRsMQHygctLhh5W3v5V7WHhHDQdRy6lrnNGnq4I0HaXsW6CPEYZQzxogkjygh8i2LAcyQNRv0rzMD8ZhUlKlVdk27Pv4HbUpu+aO4xDwuGZVmiAQka2HhYH2kYV0SxVWjJwqar18Dg6aUZNSD4nipmxCRRRZwi53zWscwsNT01250sNSpqlKpOVsz4Dpx6jk+JE4dipJpEWVRYklG0uCps63UAEWBHnpXTVhCjSlKm+Fmu81S6Om2mSO03EIlZYnBvYlSFDWbSwyncEaG3ImsPh9GpldRceZlReXV8QMbIuIw0OTKuZgfGbhLA5idbmx59bUUYzp15t3fdx5EQi3JkjhWLVXRwWyfxTHVc2XRG0tuLV6lBu7g+/8rwPo6Uf1GFlRe8dV3cfU3HdAgan9Y/vrY+ed07DZwo6v/aN++mIroeOQk5czA9CjD7qkRV9p+KqY8q5hvmLIyaAXJGcDMLX2qlornr/C1GGetL+Kv4mX4WWfEJdTkUjKbaECNhv1uDf9I1wYl5KT11f5PLrVG7t7v7sPg+NjAfCS2ChiqE7EHXLfrWOJpSbVeG/FGE7t5kRuMxSODGGyxoREqgZmcggbXA6E3PLyrbD5V17Xk9W+RtFaKfHcv+DzpNEhNiY7WPQgFb2OoI1GvMeledi4yp1W1pmJrfNmXEqcPMZOI3XZVZWNiRsben5F/PTnXZOCp4Oz7AXya8CXjVjhvKoBaMrHHoDeaU3MjfoAlrbZmFRRdSraG2bV9y4eP0Omgm7N8dEZSbGZGbMpYM2bMWOYkaG556g39a9hJJWR1PERotxcbq973tqtPaBkCyeLKVuCAL6FQpvoBoBpTKqZa9qlnG+21rJeGmxv+2vB5cUmBCblbNfYFlQ3J5DQ/KvlvheJp4eddy2Tv9TKrTzuKuMdp+w0SRQtCDmUrG9vy8zAZj01NXgPjM6tWaqdrXZbgKrSStYsO3HHpMAuHgw4VAwN3y3yhSBZR11v/vXJ8LwdPGzqVq2uu17bjrVZRsiT2d44wVziMXDOpsYzGpEh3uDGBe+3XnWeO+HpyUaNKUXxv8vncqMmvmdyJ+D7D558XiZFyytJbKd0DeL56Vv8am4UaVGLuredtB0lo2+YPEsXxY4ogQv3CtoIsgzqDpdpNyRvtanhafwtUE3JZmuN9H3IFKebVaGWn4RxCOSSeSOSCN3Z2KFWEYZiRfKb5RfU221r2aOLwdRRpRkpOyXfZdpzulOUustPAn4jBzsEheTM4lRg4Ns8bZ7i4sTazfGojVoxvOCsrNNcmjKUoxj1fEs+ARBIWjsM0TsBflfUfI2rixks1WM7u0kjCpbMuTK7h/GsLFmMjHvifGSpJuCbKpGlh+8104jCV6jSgkorYuonKVk9ERZ8S+KeS0ICBcrC473K9iHGXR/Z2F+nnW9OEMPFJyd/Tu7C6ajF9pb41lBMSgaRKy/8s6afok1lhJTTVSX+TT8T0PhddxqxzbNtP/q/DNVwjEloVOUm2m42G2pPS1exLRmHxCl0deSH/tDfmj9cUjiuEulIRiu375iievwUBz8g1F7I9Kk8uGcebRWdlsYoVog2ua6swtckbWJuNreoPpXm46i5NVGtOP5PPrRvadu8h8Wwd0RsS7922a1gPxbsQVJAAvcXvvudq0pVk5ONJK6t4riE5XeVBLgmSOeZ7nKSqX1tZ8rMOm2/maOmjKcKS47/AGKhPVRJPFImSKSTDyELKe8sOu7gHcGwJ9xrKjKMpqFVax0/At+rLdDYgeJo44yIy6AyO35IAGuvMk29bVpmjVTlJXs3ZD+Zu2yLXA8DbEcNPcHPIk5dCdC+TSw6XuTb0rhr49YfHR6TROPkzss0lKG61MhiI8jWJaJibsjRlrE72r3YzhJXi7o1vBvPGeW/Bxcu+xednuzEuIcNIrpBoZJJNGdVN8iDofL615uO+J06McsHeb2S+4m8zbu2ub3fZbguzzNv2kwrY7BXwrWdWDJZstyt1ZL9LE+Wgr5rBVVgsW1iFo1r463JqLPHqicVixS8Oyn8ZiQqk5bHxKwa+u+Ww9bVWHnh549yWkAnmydpI4cU4hh1GKwrCxsc4Fsw/KU3zWPUCssQpYCs3QqLw92uCtUXWRAxHFsBgJ1w8cQDki+RQcpbbMetreeo866KeFxmNourOenJsUckZZUiOMJjJeI4iTDSCGIZY3ZlzB2VdbKdyCTrpW0quGo4GFOvHM90vHn7uK087tsXf8H40DTGof0sMPucV5n6jBN60X/3f0aqM1u/QjcdEkXDsT9omWRijAMEEY8QsqAAn4+dbYLo6uOp9BBxS4Xv4kTuoO7MlwfjAECSykZUXJfq9yPjlt8a+ixOFcqjjD+WvgefNObuuJFweKlLHFRyKFke2Q67GwDC91vbTe3Ub1vKlTlHoZR2W/47jaEIVOr7RJxPC4o4sRO66yXKjmoNiFtzNxWMMTOdWFOGy3MlLrKO50EzJhYp0F2jUq+m6Le/wAuD5edE4RnXlSls9V3iqRvNxG8DJG2JzqkhZiMza92ismifMfKtKqlGjlbWnDi7cTVScV2rXyNV2ZwqNEwZQSrlfhXp3zJPmej8Ys6sZriky2/g6L8z5n99B5A4KQjDdsWPf3XdYyw9bOo+dTO1l3npwjF0Yrjf7MZiXDyeB8qTKbNbTxC1mU8geotzFeVN14O8NYnmyc03ld0d2xdfspuRqRl8zytWfw+L6fbvMqS612M8ex6JhO7HtOgsN7XsxvWmGozniHN7Jmqi87ZF4Xhj3qQMxC2jnA/qFWT039wrfEVFklUS11iaVW9W+GngOdoH+0YiPDR2P553sFJJB/1v61ng06NGVSZFGWVMldnO0D4SWUEKY5JCwQtlYDWzrmsLG1rX1NRjsBDF01fSSW+/g0dtKoo9Wehs4u22AZQ3frfoR4vhXzsvguNi3FR8nobOUOaZn+O9uoZSsKFhC7hZZ7EBVO+U23tf035V6WC+DVKCdWdnNK6iZTrwukDwrjmEwkow+GxUZgyZyZH8Ocm1lcDmNbf7VWIwlfFUulr03nvbq8u1NijVhHqpjfEO05WdcQmMhmt4Fw0Qbxhjrdvzr21t0p0Ph8JUnRdJxvrndtH3CnVs7p37AuOduZmjtCghYqxvI6ZlyaPYXOt9gQKMN8DpQnmqPNtsnbUmdfloZjBYsKImWVXPfh88lrNLl1zKWDZBe+Y8+VezOCd4tW6trLl2cLmdOqo2a1LHh/GUaBsPLiZsO/fPJ30akiQm+ZSENzvfQ9PK/HXwjjUVWEIyWVLK+FuKubZ1KOsrMkYPijx2ycSnMZDXZ4VbVbEALIxYC1zfTpvtnUwsKqvKjDNyUvulYFPlIhcU4ik5iZ558THc5lMfdgLYAOuQ66nn/nXThqDpRlGEIwfCzv53MqlTOrJ3LTB8MgDp3ZDQvnGW9wGKi467AnXUWrnqYms6cs6tJWd+wwzPI09xcRh8NGggnKra+RzZTa+ljzIuBUwq15y6WlrzXaHSz3W3Ijorzye0GhhjBR11DyBbBri+oYXtrbS/K214UIrS0pPVckK+TvZE7N8TBikgmOXKCbnYoxsfrp1vWmLoPpI1Iav8DebOpJa/Um8Q4m9lWGFgmdWZ8pC2zA31A8tazp4ZJuVSV3ZpK5rklG7lvy7DVdmT/HL0kv8AG9elQd6UH2I7/iLzU6Mv+Uuq0PKsRjED1/WI+hoAxnanDWkuLkFXXU39kZvvNTPh3o9bDwTjF9tvNP7kDtZhgVjmT2wykHrci31rzMBUlmlTex5FFSlLKWT4SLERi6gEaaaFTzAt6n487m/K6lTD1Gk7r6rgTUbpTa3XuxnpcBka0oLFgsEWgAW9wWA2Gi30/Or0Y1VON4O1tWawtbMi245g372N4bB1Qqo/OAsSv6pNvfXLg60HCSqbN6+IUpqV1LiM9jsFZpZW9onKQRZlO7AjbpYiq+I1dIwW2/YKteHV8TT9kpIcLwyeaWNHYSSauoYtYAqBmvy2FemowmlJodS+bXs+hH/Brx6DFyGDE4fDmXLmRhEozFfbFgLbWP63QUugp8kZ2RXNCF4vbI3dLjNRcdyAYSAAm99fS1YwUflduOniW11Ua/s32v4di8R9njwqqxvlJhSzWBJPhBsNDv5da36GH+KIsiR+Ebh0P2VGEEWZZoyv8mNTY3K76E7g0qkIxg3FW04IqO4zgZsFgeFRYmXDxt4FJyqGLyOeTNvdjuaOihNJySfeibDfY/tTgsfnT7JHFIouAVVgwsT4TbcWNKVGCTskFih/BBh45JM8iFyiuYy4BRS0gDGPz5EmlCKcntw7ynsei8X41g8OyJN3YZ/ZHdhidbXsBfc2rfKuRJhfwnP/AMTGsZVAuHaQ28ANpV6WGtra3rmqqKlqt7Lzvqa0rbFBxbAhHE0TZFkILEbK+6SW+vlfrXn4WtmTpVFdrbu4odGWa8GPnCCbu58UFQRhgVOxa+9z+TpcDn9cuk6G9Khq3bXkvyTJKn1Y7kGHjkYTFONBnARdrAoFWw5Xyk1vLCTc6SlwWpEot2uOcAwEjRK85F7WXwjMsYsQo06i99SOXIicViIwnkp/7Zc6rTsMS4JXWSVCyxlkREDGznvAGkbXxG50vfrrpVqq4uNN6ys23bs2ByTVuOpruASMFkYRu4aQkFcm235TDpXp0k404xfI9H4lp0cOUUWf2tv5mT4x/wCOqPMuQQ2KG5gt1u3+vnQIoe0LHclSQGPhJIuUYcyeoqKivHy+p6dB3oSd9VZrz/FyhwjSFYYWdGKyKwAN27s8iOqknbYX6VySUYynUSaun5nGk4SlLa6fiP44zRYsLARaUZmDXyrY2J0/19awpOnVw7lV/jxOeLzQ6y24keXizPOiSgWjlGWQKQubmpuTa4861hh4wptw4rY1jHLF5dbotO0uPEPdG4vmuL9LVx4Cj0imraWsZUY3TuWJxKBDMLWIBJ5G2gv9L/urm6KcqipPh6EPM+qyh43iZDwtBmGV8TIWKm4vlRlW40/Kb4Wr6SmrRSRtPclcBhReLYM4dSFlhhkI3tmjvIfLRTf31RIXFpEh4u80kbWTFhjJ+QFEQJBGxNrmuem7O1+enHcfALhXbLh+GxLSwYQre4zsdANvCN1U8zqddq6RG1/CBi45cAjjIyNLH/GGyaMbhjraxB66is6t8jtfw3GldlJ2uw4bgEBFvAIyAhuhF7aHmACSD5VUdkIpfwPcNLzTTXsEW1upI5+lx8WonswJ/wCCdciSszNH+Ic5ywKqA/tKt/CRuethWVOV5O3YPSxbcF4LhuISjENj5cUYhkIISMgAh1DBEGYZrHW4uOdbiIv4UgPtMeiljCqhWNgwaUgg6EkW5jbQ1y1W8/h9LmlJ2voVMMmeJ8M6srqpsrWO2osw9obedeZOLhVVeLvFv3cTvGaqJaELE8PPdyzSE5Y1KwqdvD4VJHO55c9K3jXXSRp093rJ9483XsuImK4TGGhzCyyRhXtpd47Mh9SLr7/Oqp4iU1PLwfo9PQ2UlO9lqnbwv9hriDTNC0uIbJHbwxqSuf8ANVrbg+VvfRTVGNXJSV3xe5hJQTstXzEh4jph8MB4UUM5I5oMwX3EC/n8rWF60qt9W9PHQ2pUL1YrnY1/BsEvcrnAJOusOcj32NejI6PiU1LEStwJf2JPzR/Yf9NSefYlGYDcN7lJ+goEUnaWVXjNswOhF0ZdVIb8oDpai19DtwqzpwW5leDJh5JAHQCZfEGBIvb0O4sfUV5+MdaMc0X1eJzYqOqkuXrsOylo8dnc/i2Q5WI0AVbkX9QfjWEMtTCZY7rgZLrU2kMRYKVjNIjw9zI2YqwvsdAfzTbnuK0lWhDLBp5ly96lxnlsjsbiSJyBH3sjrlTNYhFGgNjobnMT6DlV04Lok81ktX2m8XHKte/+yDIxh7zDHWMpub27xFzNbyO1hyrZJVMtVb/YjSSTa98vuaBeE9/weeRCv4meSUBAVRgoTNYHUeHNYda6YXyq5i9yw/A5D3k8kxN+7hSJeoB1PptaqYFF26ynH4o2e4dwT/J6YZjY8s2vzrmjx238dy7LKQJuBYccMXGCYmbve7KXFv0QLXJC+K99r11EF9w+dv4FQsyqBilszgstgCBdelgNutRUV4v7FR3NlBhVn4HGjkANCl2GgAzAkjoLX91OKskSZr8C0hDY2LkFQ38/Gv3fWifysAfwY8OEv2iJlRVlw7xlka7sGcqxboRfSsqT1er4fThzG9guD4vC8Gx32fOZc/hkfLl7u+XKDqc5uNdgNP6V9xFn+EOFJMZAGDEPCUuPZyszG5PqFIrixU5RTaa0SZpC9mykmnHeKjuEmjIYsRbvIwbkjrdQdOWtedCDyOUVeMuHJis1F5flfoVXaDiDSxIzfi42YFFIuz2OhP5q8+tdODoRpyaWsuL5f2OnGMbczUYnCpJkJ2Q5l6XtYV5MKs4OSju9PUwU5K6XEq+JqMU4hUjIjBpG3vbUIPOuygv0sHUl8z2X3Zr0XRRzS35fkgyRLJiCsYBEYyrbbvHJLetxm66mvRwanlTnu9fBHo/DE+kzy/jr+DfYdpAoHdEWAHtKdq7TgqTcpNgHGnon9otIi40J5RvDf9Fwf2stFhDXEEkkjZcgFxzb9wNHE6cJUUK0W9rmE4RBE7vHKoJLHKdQQT47Zgd7EWO9cON6SCzU33oeLpShKeXZP6hy8PdJ0iMjPFJcoX8RWRFJsxOpBW431B8qxjXjKk5pWa37Uzicla6K/DwwiWZZ8+pzXBOQZze1rWBDZl1PLrXROVTInTt4mylaOln3/YvuC4eHOXjkz5EWLXdctze402sPca87FTqZck1a7uYycrWZTfby0mIisGVlZweatsn1t8a9HobRg72a08DpjG9teBv+zOGk/gnGqwOdu/8AbIJ1iFiSlhtbaumjKLgsuxg7X0MZ+DjtYnD5HSdT3coUllFyhy5lNhqQQw0GtaMZF4njYXx74hhK0TTuzW8KtEYTcDmHK/CsYp2t/vcb+UpMLw+TEM5gjZlW7EdBfnbT/atxG1xXbHDzYOLDQoMO0bo34zxRgAMGa9xzIsNPlWVVXi1Zvu3GtAx2/ij4dHhFXPII1RjY2uNToQBY9QT6Va2ER/wX4zuja4z4iQxXJ1KxxGZz6jKF/wCZSmuqwLb8DwHfSWCAmC5KG7H8abF77GopX1vfhv3cCpcCi/CvwOHDYhWiYkyAtJmbMcxN73PXX5dRWxJc9qDIwwMg1KYVZcp0zBSuh88raelcWIlHM4y42XncuLVmuYD4GOeaPECzIFPncnSxHoflXkdPOhSlRe9yM7hFx4kLGYaPEzTxGxZEXJ/ROoa3TW3yrppVJUKUJ83qXTmoxV1vv+SLFM8iwRtGZHUEMMxVcuysxGuqjbofMV0ShGnKc1KyfHibZVBuV/EdmhfDRMEARWbM5VG8ANgQgHkLXNqyjKniZpt6ra7+pi1GpLRk/sxgVkfN3YVWu5W5Nr2C3J3JsG/rGvRpJpau/C/1PVt0WFlJ7ydl4GsbhcBteGM+qA/UVrc8iwv2GL+bT9QfuoCxEWJQNTKfVWP92gQxLBGdC0p8jt8HFA0YntJhckhQgqrEHW3h1Pi8J5aa+QpPR37D1KtTNFVf8o2fejuz6OmIZJW8Xd5gC2bnoynbYsDz9a87GtTo5oLj3eZ5VZXWZD8k6JOZRqlgkltRZ2dwx66kaedRGnKdHI9914Fxhenbi9vfaP4vApAHlhWwdGDAHT2SUIHLWw061lRrSqtU6u6engRSs+rIz2GwxkVu7XKwTNJZicxX2ASdyW8RHp0r1JzVNrM99jqSUVfmz1PsHhS/DJ0UC7tOBlBAuy20Da79a1hsc9S+Z3MxJ2HjxuGhngmRJkiWOZHNhmQZbnS4a1hc6EAWqrkmdh4U74xMGWObvXiI/kw3clSVa3l0rJW397lP5T1DC8MOAEEOGiZ1Df8AFEQEh4mU3Kk3vlJHhUsxtz1rVElL2v7MQxGPGwLKjPKVZMgO6OcwRrEG63161lXtkdxxKns7+DBsVFHiHnCpKofKFu1j1vYA+XzrXgJkXtzwr7DjMJFDmWNUQob6ljIe8YkflG4v5WG1KfyvuAp+E9pJMELwGLM8KoSq2ZNSbEm4LddPSopxeuj98imWHY/gWI4niRPKS0aODI7a3sb5AOd7VqSbft26JjMOrWCtCyWOx8Qsvp/lXmY6EpXcVqkn6sLXi7GLgd8PIcPHe8kl7nUIp0Bt1Nm06WqJxhXiqs9kvNl2U7N8h7AcNdpgTeOSI+OUG4lBFwLH1HzrOtiYKlpqpbLkE5xy95JxeKjGLhiUroWZgLe2y5Vv52Le41jTp1JYec34dyMrtrUh4vEzCcwiawziy5bsEIuTm3sNN/urro0aUqaqOOtt+3uOmjRTcWaLhCsFLrJGufkSMwA0UG4Owr0YRyxUTr+IzSlGjHaKt48SXmxAGs8PvI+5RVnnC97L/wBoi+K/4aQXJMWHA2ijHp/7aQg+7/oJ8f8ApoAoO1eADKr5V0OUgcwfcLdL+dDV1ZHo4X9ynKjx3XevyjMYOPBgqxXuZVIbdtedzfqOR6868+r+p4dZM4KlObtJap+9SZwzAq/fjMHikOYHc31uNaxrVZLI0mpLQKjTlG2nv6FNgYZgFSKRpiVOdA9hGCbAMraEnXTQjqK7Jzp/NNJcnzfejR5U3fXtLnszgjh1mRxYXzgnmpX7rVxY2pGq4Sg+wyqfxszQdiu18eEwyxSwzsTI1igVwc5LqLlwb5fKvTjKMbq5pKnre6Labtpw2QlpMJIzWBJfCqxsWyjUm+9x8afSR5i6PtRjMPi0j4gMRkmWJMRJIFsAoVYyLCMaggH0rBPTRrh378xOEtD0GP8ACFhCbZJwdRYwncC5G/TWtumjYWRmf7Z9r8NiYFRFkNnEhLxNly5GF7qeecfG/KiU80bL6otRlF3LDsh2zwsOCgilYq6RqjL4dGtt7Wm40NN1UtNfIhxbC432t4ViUyyeMgEoQoLKRqSpBJFiBe3Sk6l01YMjPPOzMOEaSMY4vkWAMNAgBL6W1GZSCdTSjNRu7ceGoO7PVMD2q4dAghh8KKcgVV2a17WBuWO/U70/1EPaFlZlO12Pi4hPEIX8PdMHunISjMAx9k6W0865sTWUP3LcuzWzt3jTcU2UvGuIKksUcCZ2EneOF52uCCeZtf00HlXLhcPOpCUqjtdWQ6dOc/fALjHGr/i4GjzMLsScxG2lkDWItz09aWHwaXWq302EqUUtXr77CixcNolZhGsoa4lDBFbyYMF1r0Yu8mr9Vraxr0eZbpehb8NhaaUztbM4SNbEMt7DO1xpY7f1qVOCi40lsrv8I78HTUKmZ6qKv5bep6THGFQKNgAB7q6Dzqk88nJ8RaZAJPnQIrBhJf8AtDj0VPvU0CGJOHT62xjg8rxxED4KPrSuAB4bOVKviDIDocyIo+Cp99NGtKo6c1JcDGY/Cd2zFkBtqTezbHQaEE3AF7DYDka5ql4uyf4N8V+3O6+V6r7k9BEQGlwzjQeK3eb88yEn32FeXJ1VJqFRd2i9GcOed7p/YbbCR3DwYgBhsJGDgdRc+NfQkjyq1WqfLVhdPkvaK6SX8tQJY8Y4ysAV52KMrfQ29a0pywsHdaPxLpzpR1YOF7LgPmNlF72vn+A0A9+aip8S6tlqS66XyolzdnuaSC/Ro0IPvQKR7qxh8S/yj6v73BYqV7lJj+y8ma4DEb3Vs2p1OjWI18zXbTx9KS19S88J63t2DEXBJC2v2hjfXw5eVr5ncculaPFU0v4+f4QKVNc/MtcJwB9mCIvneZzYWGr+FfcK5amPgl1bt+S/IPExSskS24FIq2SW4vmKuoALA3DAx5SDoNfIVisdFu84+X93Munu7sppuFYgG2aZQMwtbOPxhu+V1te562rtjiKMlfTh2bdjNVKDV7/T7k7hvAHscxIuAv4zxEquwyA5QB539BWFXHU09Ne78/iwlUhHhctn4Rf+WlGt9GA19Mtq4/1sn/FEzxMpcEgP4IcexNe+hzqL2uTbMmU2uTpVfrY/ygvD+7i6e+6QmH4DGgPfMhB3VV7tD+lqWceTEjypVMbUqaU0+/f+kTOtOStwJUfE8NGMsVjblElx8VGUfGsnh8RPWfqyXCXESTGYiSwjhCg/lSsDp+ilwfjTjSow1lLXs/IWRJ4dg43JJcJl0HdkJdtMzAb7gD3CvawdNwp3e757pHpy/YoZNnLV93BF9HgCBpPN72Vv2lNdJxCywNb+Pcedo/8ABVCGSjfzw/VH+KkBBKyDRZ5j+lAD8wqD50CDHfb2Zv1V+Rk+6gDji8QNPs1/PvU+htSHcou0GGkkBd4CoF7+NTfS9/CT06detKUbrQ7qE+kh0ctbar8eJVqMdGoaJlmQjRSAGXprfX515c3hJzamsr+pxVHSben2Bk4w1rYnAuepyZh8x99JYWN/2qvvzJVNNdVv34jI4lw8nQPGfLMn7JtWnQYxcU/X7E5ZrRr0JuHkhc3THSAdDIun663rCUakdJUk/Aldw+mHnv8Ai8WrfpANf4H6VDnS/nSaG7ciRkxel2hJt+aw1rJPDX2l6CWXiNPLjRtHCf6zL9xqksK/5MTUeY2mIxvOGL3Sb/GqyYT/ACfkO0CQmJxVv4gA2/PUgfMVnKnhv835CahwGnlxtxZIrc9dfiWqowwv+TC0Q5Hxh9lYl9Sdfhe3woUcKt22Cyg5cQPbxMYNtQEAselydR56U49DfSm34lxUb7MjySINJsZ52W6C3uY391bJTtenR+481n8qIz8SwSt4I3nbkTdgfQa/s1qqOKa60lFe/e5alU3jp3L7k2LG4pgBBhBF5vZbDyGn+uVYTpYeLvVq37ES4r+ch+HA4gsBJNnd9AouFW/tMbaaC4GnU8q6cIqNV9SFkuL49h6WAp023VkurH1fA00OBlQZe8JXkCy6f+WL+8mvSvc46tR1Jub4hnhqnVgx/V+7WkjMReGR/wBP0t+9aoQ03C8P/N/+T/0UriAIjOglCnoZJL/tigBJeGBvakceayyr8+9NIBkYSNT/APNygdGmUj4sCfnTQx7JGRbvHf0ct+xTHF5XdGWx0M0DlIjZDqmYEDzBvpp8LEe/krUKTeaaO6VGnOPSPj42fcuZDHaLExj8bh8w/OXY+/auOWAoSfUlb35nBKiuHv6P0HE7SYSX+Njt+mgb5i9T+hxEPkl6k5JcH5iFOGSc4weouv10qr46C2uNuotNH5Cr2ewJ0SUg+Uq6e6k8bilvD0YdI1/H6i//AA4B7GKce8fdR+vm/mp+gdNLj9vwEOB4i2mNf6/O+lH6ylxpe/IOmjy+n4Gh2fxG/wBra/vPzP7qf66jt0f0DpIcmOLwDEnU4yT3E0njqP8A+f0/AOrDl9PwLJ2elIscZKfI7fWlHH07/wDDXvwBVo8n78AD2dRf43FSWO4z5b/E6/CmsbOXyU15f0PO5bREj4VgFGsma3WT6AW+VOWIxj0UbeAXq7WfvvOWfhsR9hD7s37RvQ6WNlu7ClCafWdvFDqdqoF8MMJJ6IoF/gPuqX8OrS1qTDo2939SThOLTyklojDEBdiQczdFW9tT6Uv0dGFop5pPb8m9HCqbyrd+7+Ba4bEYa+ZsbkkO4RkFhyXxKTpXq0qapwUI++ZtiasbKlT+Ver4sswYt/tErjyY/wD81FaHIKUw+WxeQD+nNMPm7UgFiw+FIARlPpLc/HNeqEw/4Li6v/aN++gQ80JP5bDyFh91IDu5HMt+sfuNSOwn2dfP9Zv300OwJgHVv12P1NMTIfE+F96lszEjVb2I9Nr6+tTvodeGqqErS2ej/PgYvg2Ey4gEs+WxDICbd5myqNCNDfbqD0rixjfRtaX7eR09Deo1UfvmgO0mK7uQjLFKFXMyzKodbm1uWuxtqbGowtNTp31Xam7M5q9GEWslyRPw3DhLnDpmyksobKcyqGZVysSSBmOw29bTGrVz2zu11wKjh0tn6Ig4bAYST+Rlj0Ughnsc5CoB4TcknT0Nb1J1obST8OW/EFShL5Xfwa+5G4jgcNCVu2IAYZlII6lSPEAQQRYjlVUqtaonbLp3/wB+BFSm4WfB9r/BLHCl7vP32JAADZbqWytezZQb20NZdO8+XLHjz3XDYHQe9vC4OEwscqllxOIKKQGcsVRb6C5LU5zlTdnCN3tzfoTCgprSPqNYjh6LIkXezl5QCtnQg5trnNYe+qjWk4OajGy7+HgPoXGytv2/0FjeBwojtmlkMftrnUEDNlJ0BBAOhttU08VOUkmkr7PUJUbX7O0d4ZwrDuhd0nAuQAWOZsoJchRbQWsedLEYirCWWDXbyWunizWNKGXM214P8jLcORcQsPcR2ZkUOZGe6vqrAZhfQE2/fVqvJ0nUzPS+lktV4EdG1UyvVFhxrDRQqhRIY8xse8TN+SrXy7i19Qb2uPflhak6rkpNu3J/6NqlOMI3Tt77CZGHkgURnVkzAxgKVbKPCcpAHjDA5gRbaspONOq3JbPZ7Pt1+w5RpxWtl46l92d4auh3RDzObPJzNzuF2FdtCEn+5Ld7d39jqSdGGukpLyj+ZGlZQd9a6TzSJLgYje8UZvvdF19dKYAjhsA2hiHpGv7qQCDhcAGkSDrZQPpTuIa/gjD/AM0tMLCRSSkapHfoJWI+Pd/dSEQ8Vi8WPZwqN6Yi37SCkFxmLGYw+3hsvkrI/wAzKn0p2HccXHTnQ4d18yYyD6BJWNFgG5uMSKQDCxvuSkoUe9Y3HxIpWGU3GVViZFstx4srMDe48WwI9aicbruPRpSVeKjLWUdu1cvwZ2dZAxuyub/ykasfewF6I04Sj1dO52Or9BGpHNSkvHfzWnmOnizPH3bwKV2vE2W9tPyR7veRzrH9FaWaMn46nO8NWy3s33Wl+BnB47DRE3ScA2BD+NfCbr0ItrYgg6mirRrT4ryZy9an82nepC4zFYaY3GKaMZSoXuyQATdtydSdz113veKcK1NWcE/EzlVlJrbz/JZDikIB7uWHObtdmcDvGQIXKlTe40y7bWsReud0Jt9aLtyVtt7eZv8Aqba5fVMi8EnWBvHiYTcr41ezoEBHhBXK2h/KH+WuIjKqurB91lZ9+pNOso835BjiCmeF2mw4iiAGS5YmxJY3Kbkm/Sp6KSpSioyzS/1zH+pTmpW0Xd+RvH8QwrKUGIIBXLs7kAsWcLewCtcXBB9kWNOlSrJ5nFei4WV99VzM51k9F6sj4Pi2GiGUNNLrcZkQgHmQHBt8K0qUa1Tgl4v7WJVaeVRXDxObicLOZFwjvITfM7nf3XHwFVHDVcuXPZdiRSpVZ6rM33D83GMQwuUhQDmRnIAv19/LrThgIR3b87fQ6I4CvbNPTvf2WpfcDwkzkd5KbsL/AJojTrl/Pbl0qI0qc5aLqrjzf9FQhCCzys0tFp80uXOy4mhSJkUIuMVQBYDu0Pyveuw4alSU5OUnqx1GlA1xBb9HDE/s3p6EDkpk0tLb1gb6XFGgHd7IvtPcf9w4+YNqQB/aWPstH78wPwpiBM7/AND4/wCdACx4OMbRoPRR+6kxBfZ1/NA9Bb6UrDBOHHVv12/fVCOEfm3xv9aADPrb4ffUlDLYYHdnP9Yj6UXKi2mmjFdo+BiIl10U+/Xow/Na2+6sPPxDvuvE9KM3L9ynv/Jc+3338zNiIhuYN+fM9D52589jWujR1RTvdd/f2d/J8dmKsh5MRY+tiNwRzHUbj0pDjUqLqqTSXvy7N1uLn/OA01NwDYcje2q/0htzpmqkrdeK8k7emsf+ZbcUI2XXwrpvpt0Jty89j5UXBqk9oRf1Xf8AnbtRHxcKhL5FBzAbW05/6133NByYmjTVHNlSeZIlyRICbKo93+tB/lQdVWjRi+rFeXv/AGDntoAB7hoBv8PqbcqRnns8sUku73/tj4ksDfz93M/AfOmdkKriut9Nv9L1G8xJ1Nt7+XW36IsPU0GOeU5au32/0vVlvwTAXIdluSbRpa92G5PktgPO3x5a03OXRQ8XyX5OWSU5OK0SXWfJcu/gbaLh0WWzq7MdS1m1Pu0rSKUVaOyPMxFbpJWStFaJdhIiwUIGiyD0Mg+a1VznsE2EgO7OD/38in9sUXA54Iebn3zOfq1O4AtDARpr6FvqDSA77HF0k9zyj6GmKwH2KPo/68n+KgY0eFRE3MSE+ZJ+RBoJsBLhSPZhit5SFPolAHK6gAFkU9O/ZvragBuSNGPilQ+X+mpgPrh1UeFlHzHwzVBQy0YBv3iE9cqj5kNQAM2GEqlc6HpaQafqxinc6MNXdGakjI8YwUqXyjxA2seYtoL9dDY8/ql1Ntj13WqUYdJQacXw5f0Zz+F/zo/nrp9K0MF8Y169Nff7HfwlGfyGHMEG1id6AfxKhJWcGu5+/wACfbIR+SwttY6j06Dy2pk/rcLp1X5+/LYbxmLUplVGUE8xYXFiR0vYg2HUUGOJxtKpTyU4tcRxuJqbeAltOe5G1Bp/9jSaTcG338vew0eJDlGOW5PI3+utIyfxCKelNcOL4HDiptbIvxPW/wBaNRr4m0rZF687l1wKNpfG4Cxg2sPacnXKL6+d6wrVZLqQ3fouZ008ZiKvUgkr9my4tv3c9B4NhWXxsnjItqQAq8lA5ef+VOnTVOOVf7OLEVUv2qb04vm+bLgM/NR7mv8AUCqOQGTGBfa09WQfVhQIbXiSH2dfR4z9Hp2AI4sXGj6//be3xAtTsA1LxSMe1nHmYpAP1itqVgBPGcMNDPED0Mig/AmmIT+E4P56L+0X99AXE7wEeyQPVP32oEAIgToT+qhHyX76AHWVx+UP1P8AOgYAkN9WHvRh8ybUwBfFAfysQ9f/AHioKFWY85Iz6C3980AF9qW9u9T4i/1oAYxnDVmGrG9rA2X/AA3tz3qrm+HxEqT7OR5/2g7LyBiVF2329peR6kjbbpfqc3UUGlLZmtWlCp1oPuv9Hy7OaMrJh3XdTp7/AKVsnfY450Zx3XvwLWCTBd0iuZMxZXl/FKdFQB41a+azMDYqy2DeIEqKDMFuOBgEkjd07sI474B2bPG4fOYzsIkQAqTlAF6YEnhvFMLhyJVhaSQnNlExUQqGVo0zPEc7hkuWAA6eSAicU4lDMvgwxSTwjP3ue6qCACojW5sVGY6+EUDSb2B4Nwdpm1BCDc21Ouyjck7VlUqZdFq+RtToyk7W99vYej8N4QIgC1hYeEeLw8ydLa+/7rEI21e51VcRGMOjp+L5/wBfYsExajQYqNfWx/aarscI6ERzfv4nP6EZqRkyKIgaMp9AB9AaABeeTYA/MfNorfOmIB1cjxI5/Rlsf/CVpgKIQBfu5D5NJm/akIpAB9ot/wDTSC3PLGf2XJpiE+3j+bl/szTDQhHtNgxa8wFxcXVtRe1xp1BHuNSIZn45gL2d47jfNGb/ADWmBy8dwH5MiD9FGFvgulAywwssciCSNiym9jmbkSDv5g0CFkdBvLl9WX+8DUlAlUOplJ96/wB1RTAQ4WI794f68pHyNqAOTCwg/wAW36jn6imAk2ChbdWHTwEW8wSunrUmlOrKn8r99qIeJ4TC273tt3ihwPiAfnWDw8N1p3af0aKtTbvKGvNO39ehAl7OwtuYj/VZPmHqlSktpvx1L6Wk983mn9iMeysB0/Ff2jE/OqUai/n6IHKjbWUv+2I9D2Lh0IZPct/71V1uL+hUK1GG0X/4/wDqWEHZaBTfn5BfvBPzqXFPfUn9RC91BeLf2aLKPhcQt4SbbZmJt6XNh7qcIRjsjOWIk1lVkuxWJHcra1tPU1dzA6PCr0P6zfvpsLEkQgbX/WP76kZwiFt2/WNADTInNz/aEffTQAtCp/Kf3SP9xpiE7tbbyfF/vqQGpARr3kw8ggP1jJqhWB73+lJ/ZH/BQBW4ThuJgjGHTExhY7qAcKrEXYk6lvziT/ubrQNR8xYwtnOLQkgC32VbaEm4BbQ67+S9BRZBqQ+IcGnmOZ8St8pS64cKQpIJAs2m1RKlGbV76Fxm43txHeF8CjhiWPRit/FkUXuxbY32vbflWtzMnjBpt/dT/DUXKOXBRj2Rl81CqfkKLhYVcGvMsfUIf7tO4HfYlPl6Kn+CncAlwgH5Tf8AhH0UVNwscYOjN72Y/QigLDL4eU7TEeiD+8TQgsB9mfnJm9cw/ZcD5VSEwWwrH+TQ+ffSKfgFP1pMY9Hhrblh6Ss31FILDjQ/1v0j/wBJoGCFb81fdIw+iCmIT7OT+Qv9q33oabAJcDbko/Vb6x0rgODCnlk96L9y0gOyTD2TEPQH91PQAWSb8+/9YAf/AKjTAIrJbUA/85x9EFITEaN7bD072T62+6qAbEEv5i//AJMv+ClYLn//2Q==" alt=""><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUSEhMWFhUXGB0XFxgYFh0YGBcYGBgdGBcYGRkYHyggGh4lHRoYIjEiJSorLi4uHR8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0lICUtLS0tLTAtLS8tLy0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAQ8AugMBEQACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAACAQMEBQYAB//EAE8QAAIBAgQDBQUCCAwDBgcAAAECAwARBBIhMQVBUQYTImFxMoGRobEUwQcjQlJykrLRFTNDU2KCk8LS4fDxJIPiVHOio+PyFjREY5Szw//EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAA6EQACAQIEAggFBAIABgMAAAAAAQIDEQQSITFBURMiYXGBkaHwBTKxwdEUI0LhUvEzYoKSotIGFVP/2gAMAwEAAhEDEQA/ANLhG8C/oj6Csyhy9IDiaaGITTELeoLOvQAoNMDgaYhSakYN6ABJpgDTQDimkAl6QC0AJeqAKM0MB4mpAUGgBb0wBJpiCY3FIBtlqgG9aBWGcN7K+g+lIQ7SAQ00ANMAqgs69MBQaBHLTAUmpGDQAhpgBTQhxaTA6kM6mB1MAo6GIeqRiigDjTAE00II7UhgmqJAtQFxiH2R6CgQRpMDjQigaZIVQWdTAWgDlqhBGpGBQAhoAGmhDgpAdSGdTQHGqAKKkwH6kDhQBxpgAaYgjtSASqEN0DGY9h6UiQjSAQ00UDTEFUlHUALQAq1QgqkYFACUADTTEGtJjONIBaYHUxBR02A+akYopAJVIADTEK21SM7lVCAtQAzHsKRIppAcaYwTTAKpGJQhhCmAi0xBGpAGkBR9oO0sOEsHzMxHhVRqfedOnxqkhXMtje3k9wYokA0uGLFgT19kW5XF/WnYz6QuH7VuOHjE5AJGYxqu6hsxW5v0te3+9KxSloXvAcYZcPDIxBZo1LW/OyjN870i07osKBi0wDioYh40hnCgDjTQAGmIJtqkBKoTBoAYTagQppMZxoCwNMBago6mAVMQi0wGMfjUhQySMFUakmpE3Y8s4z2snnmDRsY0RgyJexbKbjNbcnpfqNapJESfM0GO4pw/HRp37mOQbaeK55DQhhekroG0zHY4L3rpDIWUbl1YFtdfCb+XQ0+0xaS1/AkkxZUUElMzMEJ8OcgXC6aMdbX6/EsK7s0z0PsCjLA4bbvCVPI3Avb3391jzpM2o/Kai9TdcDYzPG+2EcTGKFe9lG4vZF1tqedr8vPXSqRnKaRHwnbuNUTvVZ5WF2WJdF1P57DlQ7i6RIveH9qcLLYCVVY8muPdmIAJ9DUjjUTLtTTNBaaAA0xBHakAlMQNAxldqRJxpDONMADTBhVIzr0DI3EMS0cbOqGQqL5QQCQN96baSuwMRiO0mKOLhiDqp7wLJGACtjY3La30J1DcthWObqOo79gcbA8b41iMQYxEsckTkeAhSuvJiTn0IJzgKByva9RGotc7aa96fgHG+yKv+AFL2ilAeRTIkXd5xYWYoHvqwvdRbUW11qXi3FXlHRcb/bkHRX0uN8X4WUzLh2EoTMkq2TOpQ+1kXUqRqCL2sb2sa0pYhSSzK17W5a9vMh0cuzuOJwgJh0mnYqz2yJGkYZVYEqzZzzCsbDX7hYiMqmSCvbd8BdArXYUPB5iEkQDEK7ZljUEHuxqHBYj9Ejdb0/1FPM4vTvFKhdaGpxfGniwgZoTAw8OX2coCk3Fxpe1h61LmqitF39S4Ky1Rn8LxuRC2KldwhORI2aSzs4DSXUk3RAdGUC9xSjTjF5ILXi1b3ctye7Is/HBKbtEvdar7Cxk8mKEAspAIYnM22u9aRhNRs5a+ZElGWjRBxeHEcrRovhH5ROZjoGNiBruLaa71qndXOWpo9/AfwnCJ5zlhs+1yWC5ehN7Ej3UJriOnZ9jPV+AYWWKBI5nDuosWHTkPOw0vSOlFgaaGAaYBHapASqEwCKAG1oEcakBDTsUAaYmLUFGL7acbkSQQRtlAAZiDqb3IHwG3nQzWkluyFLxuTuWgjmzylbFs1wrMbBA3NjqLdAx/JGbn67l1tI/j7BOUf4oQSxRv4ohNKqOs8qyGNWMaEuES92fQBnFvFba9q5Gqsk3mtFvRWu9eb2tyWollTV0Re+760MMpCG8aJGxjF8pc2QWFr5E1uTnNycuu2RU+tKN3u27P19dCb32CxnFe4VlBuVAieRT4pZREiukTWvHGqqhLDxEldqFRVRrzS4JX0b59g28pBwOMtLBmAyu66eyEzxxsGBW3JzfNcldN9aurTvTnl3s/fntyYovVE/tnisR4y0aRrnsEzHM6sXVHkBFijBCFFwVtpWeChTSTzNu2/bxS7R1W9eRG40RhysEbG0KsqsGsxa8bykMNmbM3uRQNzfXDXqLPNfM9vO3kTPq6JjvC+Jyw4e7OZC5LQiUZ8iKcudUOrSO1wFvlAUsdBUVKUZTajpztpfsb4JfXQqMnbUe4XjGxfe/a80sSC8YltmM1riNO7VSbjUoOQB51nUpxoOPQ6N725c3d+Q4yzfNsQo+zc7SOES8PjSOVnHdRobh2JBOoBPh0Nzc7V0PF0laMpWly4kdHLkS5sLhGLJ3r94yAiZgwQ5AAt1F2ObK5zWGgBFxrVOrUW0brwv7XeZ9GnuylxEcqgESSENcghzlYDmCSLj3cx1roi0zC+V2aNLwjthiFiVCUdluCW8RKmxU3U8tRr5VMrrY7aEYy+Y2vZ3iTYiHvHXKcxA8wANfjeqQpJJ6FkaZAR2qQOqhDdAxpDSJONIDjVDANAMWpKPO+3+DZJ+9t4XUa+aixHwt8aRtB9Up8DiYw4eVWcgqxAdlLsnsFtbNb0NwTrUVYOUcsXbwuCgr3Fje8hkUpn1I7xWEYRyzSLkXNvncG5OhOxpONoqKu166cfQiUGncl8Iiw0U6StmjZSxADB4x4SBuA53005C/Wsq8as6eTR7dj4BCOtygxxZ1iVVPgQhhcEmRnZncAa63X9W3KuiEVBu73+myJmmaHAYh8LGZ5YyjlgkQKXMY7pAzgHmRGiLfY3J51y1YKs+ji9La9uu355jjeKu0QMFxmUy/ipJC8mQtdi66MxdHMmyhWvcaCx5HTaeFp5UrLTa2hKk29C3x4wTStIsck7NKLvmCQ3zABbm9xYre41AblXNCOIyKN1FW73/vxLeS/MicaxyYnu5Ys8aSL4gHuYpF0KgMw/FkMDlW2oB5WN4WhOknGdnydt0+faE3m1RAxFxBGSWLJ3yWs1/xqkLIGtbmBa97CunI875O3pwsS7pHYLjUkbOUTLnIJS3gcEWdJARqDuDuNtqmphoTjaXDZ8V2pijJp2Q9jJ8zS5BlSVlZlvsU9mxOummu/prThBRSvrbib9FzG3mcqEOozZxqcwbqOWo3utjprpVq17kSoXRHw8JBuSfO/3kHWqch06VmepdjI2XD2JBGbwkdMq3+dx7qSJnuXpFUZhHapASqAA0AMpQSKaTGcaEME0xMWpKK/jnC1xEeQ6EaqejWt99BUXZnlM0BjZoyLMrFSOX0Ony50mjoj2DWex29509Dt8jTsDk72HS56/Em31qS7v3cAqTva46H6HdTQJptbAHXpfmWG/r51WxN8y1SAjkA9kHzKrYH1saeoo1Mvy38NByJtyttRY8tOhIHyIpPXcFZ629+A6HIAy2H7vUb0rviaqbStHQ5nI1J+f1P+9ITb3Y33p/K0G99vgOfvp2M723QsRI5357W06m+g+FNgnbtHWYnQXudhlLG3X1PyqSm3b+jS9lezpxBzSArGOYIuT0uNjzPSw600jKdTgj0aGBUUKosBsP8AW553qjEVqYgm2qRnVRNgL0BYZWkIU0hoQ1QwTQJiSSBQSxAAGpNSXCDm8sVdmd4j2k1ywi56nb/b/V6p2iryPdofCYwh0mJdkZPExpiyx71O+vZrkeIaAAEeFrW2rmqVskszi3H3wODF4jDyn+2mopWX+iDJwLFJ/Jhhyy6/IURxVCW0vM5lL/Fp++TK+YuhIdGX3EfOt1lezFna0a8hv7SeRHva5+GlPKLpGmOR4kc7H1Iufut8aTiXGquJ3eHcae+/00+JosPM9/ucst/dz2Py1P8ArenYnOmcGBOv3E/ACl3DTTev2DN/6WvQEfPr50WKd+0TU65T5aAfM08rHlm9bP33jsHDZ5DZFNj01v5kj7zUSq0oK8pIyad9Wl46/c0OF4QYFDSZMxPss1y3XS9j6D51lRxlKpPLFO3O2h6GAnhZTcKt9VvwubDhHaFDaNwEtoNgB5EWAHrp6Cupw4o6MX8GlBZ6WqNCDfUVKPDaa3AamSE21SAlUA0aBDaMDsb0CFNIDjQURMXjo41LMw05X19LVS1NqFCdaahDcxPFuMvM4Ug5TcqotsupuTztrrUymoJnuupQ+HdSCUp21fBEXhvaKwK/ZmAF8xBBtbck87cztXn4jByqPM6mr5nh4mrVxDz1JPx28B2STh2J1YorHr4D8dvnWKjjKGi1XmcjjKPaKOzjCxgxLoOQDEr9dRSeOi9KtMlz7AzheIoNJUk8iBr7zUqrg5PZru/oalEiSDEHWTAxN5iyn43rePQ/wqv6mj12l6jPfx7PgLejA/frV5Kj+WsOOd7P6HSy4Tng3Hy/vU408Rwqoro6nP6Aw4/BbfZn/WB/v05UcXf/AIi9+A8lZhRcQgvaPBO3pc/PWlKnXXzVbCVSrHRMkR42U/xfD1HmbH5hazdNL56zH0tXjP1H4lx2uWGGO+uwJ+RH0rKUsLfrTk/Fmbkn80rj0fC8W/t4oqDvl6eWgt8aiWJwy+Snchyh/FP34Do4Hg4zmlcu3WSS5+VqhYrFVFanG3cioOp/FeIWNxeGKXRWYAhA0a3FzsL7H/XWt8L+qpT6zVnrZs9PAfEMRhna94vg/s+BO4DxwxkRuboTudCp87/6+teynnV0erisLTxsHWo/Mt0a3vVOtx8ak+acWnZjt9KkQlWIC1ILFGk2GI/jC3q7fvFAgocRhb+Ftf0mP30agSpoosuYjwjW9yLD3GklqaQg5yUY7swnFeKq0oUA5BspY89BvfUm2nQE1c7xi7bn0Dy4Cnkj87Wr5L88hvhnC1lmEh1SLS5Fsz6E7/kg3311rysTinThl/k/p+T5+rVbWq1/P3DxOHMjTLFaMQ2Og9txrduosKKdVU4wdR3cvQcXlir8SA88EcJlZV+0SqbIALAm65sv5IuCfOtstSVTIn1Fx59hNtbcPqNpwmaNsOiSOrSC7amw57eQqniKclNtJqPqK64cByTGY1Z5EhLyBWy6jNbS/K3Ws+iw0qanNJESStcly8bxsOssAKjc7DTexGn1rCOEw1XSEtSVGLJeN7QSwqjTYWRe8XMniBBHw0Oo0OuorKlgqdVtU6l7bmjw7STfEZw/atXFxBJbroR8a0l8Na/mLoW9h1e1EdwphlzchkufdUP4dP8AzRKpSeiG8R2tCe1BIvqLD51S+GN65xuhJbk+PjJdMyRNrtmIQG/TMbkegrJ4GMZaz8k2axw8Wr5vRkJsRj2YDu1Vb2JBBsL2vYm/wNb9Fg4bu78Q6KEXq0/EicRjeWCWUPJZHyBWIBIU+Mm3MkkD0FbUpRhVjTyq7V/wJtRajYl8PTCiICOc7XKkK58/CVNtazqzxDnrDud2ilUk7JL1Y5G6SxR4eG+VpLswGXIVbvNjqDpcfI1EoSp1JVqvBaLmKUZJ5pohuXugyl5mlZWbk6qua3rYjXqp61205qOqaUUr25X+x24fE1KTjUg7Wt7fYXfBuLuCqZrqdibbDlqp1G1vK3SuxNSVz1MZh6eKpdPS05o0crG2jQE/0mA+i3qD5x3Go5ZlPiMCr5Ox+rAVRIRxUf8AOr/a/wDq0hlkt/OkIbljVvaAPqL/AFoGjLdqJ0UiJFVdMzkKNABfl5Amm5ZY5vI9v4fTjQpPFTXZHvMlge4kleOdCtzdSSQQdCDm320vtt1rmxDqqnmpu/PtPNxVVzV93xfO/wCOBomc4cZEHeNI5aNb23ALFj0B6dR615SX6iWaeiitTkinPV7Ig9n8TaeaI3LGzEkXubAsfIZmNh6V0YyF6MJrh9OBdZ3iuwi4tV77uFs2VEUEkZvDIC/K2wPp6VtSzOnnfFt+mgK8kSF4gJccGBAREKqSbBi9zcX3Btb3XrLoHTwrTV29wVNqDT30Ox/D5ID3y4k5zplINm8gq79djSpV4Vv25U9F6eIZ4ylpHT33AdmcLPisbF9qVsi3ezLZTlsQLbHXLpRjqlLDYSfQ2vtprudOHhaev5N921yjByubXQZ0JANnBsu/I3sfImvmPhEp/qoxXHR9x1TfVZ5u/bIkAJEQ5sOVr+R6eVq+rXw5Jtyeh5GW71JXGZxG8MeIlcoVLSWv42vYLYbLv6870sPHNGbpRV72RrTdtreI7BxKOe8WFjQEITd1AA2AsLG+pG/Ss5UZ0v3K8nvwuJylvKRW47GsjYZJhlkjZizuMym50PUix91dNKmpKcoO6e1hr0ZZ4LAJCWaDEqgfxZSFKa9FvoOXOuarUnU6tSk3YiSbdmgsZxL/AIaUXSRrW8HVja7KdRY2115UU8NatGWqXb9LlwpdZNicVw4wkEDoLPGwBtu2YeMHrt8qdCp+oq1Iy2e3ZYFPO3F8Nuwm4TjMEmZ49JQhOQjKWsL+e2tYTwlaNoT+W++9hKFR2i9imeR8M2Hme9pWLOL7bAG2wOU8q71krxnTjw0XvvLumnHhsIUeNi8uiyuxsNkbMQPcba+o863o1I3yw3Vk+49DA4l4epdbaJrsZvOzWNEkWRrZ00OnK+nrXRJcUX8WwqpVOkgurLVF2KR5Fgb+dMLERMLGBoij0FvpSEN4mNEUsbgAX9tht6GkjWlTdSaiuLPPuJOXSQ5iGa9yScxXSyAndmuPdesqk/3EmtF9f6PV+I1EmqEdoK3iQcWvdwq8iNJoDmDXR1O5cEe0Nr7jSsovPUai0rcOPgeTJ3leL24F5wWNIIM7HRcwUn80MbW9bA/CvPxTlVq9HFcjOo23lRXRCSAd5cDvzdntcxqEJsBsTpb4aV0yUKzyf4cODKlHXJxWhFwfDyrxwsD3s1zIb+IRhSSP6JNtv0a2qYiOSU47R27zRVVCDcd/ftA8QkgAiSXPdSyMEsD4HKqb+Qvp/nTpqq8042s9VftJi3u+OwxiYnixIyPIMgBGexdc49m2utjtvW1NKrDrJa722Z0wouVRJ7cSdwztDJHio5JHbIjeNWK2yN4c/hAGl7/71zYrAU50JQgrNoqUIU6nUTVt7v1NN+FjHlYoYdcrsWextcJawvY8zf3CvC/+PUE5zqPdaCxMrKx548ccSRyqczM1wpYExhCCb5dyTa1wNL6V9OpSk3F8OPM4+qkXmA4Fi+KP3pAjj2zkGwHRRu1cGIxuH+HwyN3fLj48jaGHckr6I1GB7APhmMkM4dspBRlyhvLMCba868iXx6nX6lSFlfe+xq8KrWuZfjOIOLYYYRsMQHygctLhh5W3v5V7WHhHDQdRy6lrnNGnq4I0HaXsW6CPEYZQzxogkjygh8i2LAcyQNRv0rzMD8ZhUlKlVdk27Pv4HbUpu+aO4xDwuGZVmiAQka2HhYH2kYV0SxVWjJwqar18Dg6aUZNSD4nipmxCRRRZwi53zWscwsNT01250sNSpqlKpOVsz4Dpx6jk+JE4dipJpEWVRYklG0uCps63UAEWBHnpXTVhCjSlKm+Fmu81S6Om2mSO03EIlZYnBvYlSFDWbSwyncEaG3ImsPh9GpldRceZlReXV8QMbIuIw0OTKuZgfGbhLA5idbmx59bUUYzp15t3fdx5EQi3JkjhWLVXRwWyfxTHVc2XRG0tuLV6lBu7g+/8rwPo6Uf1GFlRe8dV3cfU3HdAgan9Y/vrY+ed07DZwo6v/aN++mIroeOQk5czA9CjD7qkRV9p+KqY8q5hvmLIyaAXJGcDMLX2qlornr/C1GGetL+Kv4mX4WWfEJdTkUjKbaECNhv1uDf9I1wYl5KT11f5PLrVG7t7v7sPg+NjAfCS2ChiqE7EHXLfrWOJpSbVeG/FGE7t5kRuMxSODGGyxoREqgZmcggbXA6E3PLyrbD5V17Xk9W+RtFaKfHcv+DzpNEhNiY7WPQgFb2OoI1GvMeledi4yp1W1pmJrfNmXEqcPMZOI3XZVZWNiRsben5F/PTnXZOCp4Oz7AXya8CXjVjhvKoBaMrHHoDeaU3MjfoAlrbZmFRRdSraG2bV9y4eP0Omgm7N8dEZSbGZGbMpYM2bMWOYkaG556g39a9hJJWR1PERotxcbq973tqtPaBkCyeLKVuCAL6FQpvoBoBpTKqZa9qlnG+21rJeGmxv+2vB5cUmBCblbNfYFlQ3J5DQ/KvlvheJp4eddy2Tv9TKrTzuKuMdp+w0SRQtCDmUrG9vy8zAZj01NXgPjM6tWaqdrXZbgKrSStYsO3HHpMAuHgw4VAwN3y3yhSBZR11v/vXJ8LwdPGzqVq2uu17bjrVZRsiT2d44wVziMXDOpsYzGpEh3uDGBe+3XnWeO+HpyUaNKUXxv8vncqMmvmdyJ+D7D558XiZFyytJbKd0DeL56Vv8am4UaVGLuredtB0lo2+YPEsXxY4ogQv3CtoIsgzqDpdpNyRvtanhafwtUE3JZmuN9H3IFKebVaGWn4RxCOSSeSOSCN3Z2KFWEYZiRfKb5RfU221r2aOLwdRRpRkpOyXfZdpzulOUustPAn4jBzsEheTM4lRg4Ns8bZ7i4sTazfGojVoxvOCsrNNcmjKUoxj1fEs+ARBIWjsM0TsBflfUfI2rixks1WM7u0kjCpbMuTK7h/GsLFmMjHvifGSpJuCbKpGlh+8104jCV6jSgkorYuonKVk9ERZ8S+KeS0ICBcrC473K9iHGXR/Z2F+nnW9OEMPFJyd/Tu7C6ajF9pb41lBMSgaRKy/8s6afok1lhJTTVSX+TT8T0PhddxqxzbNtP/q/DNVwjEloVOUm2m42G2pPS1exLRmHxCl0deSH/tDfmj9cUjiuEulIRiu375iievwUBz8g1F7I9Kk8uGcebRWdlsYoVog2ua6swtckbWJuNreoPpXm46i5NVGtOP5PPrRvadu8h8Wwd0RsS7922a1gPxbsQVJAAvcXvvudq0pVk5ONJK6t4riE5XeVBLgmSOeZ7nKSqX1tZ8rMOm2/maOmjKcKS47/AGKhPVRJPFImSKSTDyELKe8sOu7gHcGwJ9xrKjKMpqFVax0/At+rLdDYgeJo44yIy6AyO35IAGuvMk29bVpmjVTlJXs3ZD+Zu2yLXA8DbEcNPcHPIk5dCdC+TSw6XuTb0rhr49YfHR6TROPkzss0lKG61MhiI8jWJaJibsjRlrE72r3YzhJXi7o1vBvPGeW/Bxcu+xednuzEuIcNIrpBoZJJNGdVN8iDofL615uO+J06McsHeb2S+4m8zbu2ub3fZbguzzNv2kwrY7BXwrWdWDJZstyt1ZL9LE+Wgr5rBVVgsW1iFo1r463JqLPHqicVixS8Oyn8ZiQqk5bHxKwa+u+Ww9bVWHnh549yWkAnmydpI4cU4hh1GKwrCxsc4Fsw/KU3zWPUCssQpYCs3QqLw92uCtUXWRAxHFsBgJ1w8cQDki+RQcpbbMetreeo866KeFxmNourOenJsUckZZUiOMJjJeI4iTDSCGIZY3ZlzB2VdbKdyCTrpW0quGo4GFOvHM90vHn7uK087tsXf8H40DTGof0sMPucV5n6jBN60X/3f0aqM1u/QjcdEkXDsT9omWRijAMEEY8QsqAAn4+dbYLo6uOp9BBxS4Xv4kTuoO7MlwfjAECSykZUXJfq9yPjlt8a+ixOFcqjjD+WvgefNObuuJFweKlLHFRyKFke2Q67GwDC91vbTe3Ub1vKlTlHoZR2W/47jaEIVOr7RJxPC4o4sRO66yXKjmoNiFtzNxWMMTOdWFOGy3MlLrKO50EzJhYp0F2jUq+m6Le/wAuD5edE4RnXlSls9V3iqRvNxG8DJG2JzqkhZiMza92ismifMfKtKqlGjlbWnDi7cTVScV2rXyNV2ZwqNEwZQSrlfhXp3zJPmej8Ys6sZriky2/g6L8z5n99B5A4KQjDdsWPf3XdYyw9bOo+dTO1l3npwjF0Yrjf7MZiXDyeB8qTKbNbTxC1mU8geotzFeVN14O8NYnmyc03ld0d2xdfspuRqRl8zytWfw+L6fbvMqS612M8ex6JhO7HtOgsN7XsxvWmGozniHN7Jmqi87ZF4Xhj3qQMxC2jnA/qFWT039wrfEVFklUS11iaVW9W+GngOdoH+0YiPDR2P553sFJJB/1v61ng06NGVSZFGWVMldnO0D4SWUEKY5JCwQtlYDWzrmsLG1rX1NRjsBDF01fSSW+/g0dtKoo9Wehs4u22AZQ3frfoR4vhXzsvguNi3FR8nobOUOaZn+O9uoZSsKFhC7hZZ7EBVO+U23tf035V6WC+DVKCdWdnNK6iZTrwukDwrjmEwkow+GxUZgyZyZH8Ocm1lcDmNbf7VWIwlfFUulr03nvbq8u1NijVhHqpjfEO05WdcQmMhmt4Fw0Qbxhjrdvzr21t0p0Ph8JUnRdJxvrndtH3CnVs7p37AuOduZmjtCghYqxvI6ZlyaPYXOt9gQKMN8DpQnmqPNtsnbUmdfloZjBYsKImWVXPfh88lrNLl1zKWDZBe+Y8+VezOCd4tW6trLl2cLmdOqo2a1LHh/GUaBsPLiZsO/fPJ30akiQm+ZSENzvfQ9PK/HXwjjUVWEIyWVLK+FuKubZ1KOsrMkYPijx2ycSnMZDXZ4VbVbEALIxYC1zfTpvtnUwsKqvKjDNyUvulYFPlIhcU4ik5iZ558THc5lMfdgLYAOuQ66nn/nXThqDpRlGEIwfCzv53MqlTOrJ3LTB8MgDp3ZDQvnGW9wGKi467AnXUWrnqYms6cs6tJWd+wwzPI09xcRh8NGggnKra+RzZTa+ljzIuBUwq15y6WlrzXaHSz3W3Ijorzye0GhhjBR11DyBbBri+oYXtrbS/K214UIrS0pPVckK+TvZE7N8TBikgmOXKCbnYoxsfrp1vWmLoPpI1Iav8DebOpJa/Um8Q4m9lWGFgmdWZ8pC2zA31A8tazp4ZJuVSV3ZpK5rklG7lvy7DVdmT/HL0kv8AG9elQd6UH2I7/iLzU6Mv+Uuq0PKsRjED1/WI+hoAxnanDWkuLkFXXU39kZvvNTPh3o9bDwTjF9tvNP7kDtZhgVjmT2wykHrci31rzMBUlmlTex5FFSlLKWT4SLERi6gEaaaFTzAt6n487m/K6lTD1Gk7r6rgTUbpTa3XuxnpcBka0oLFgsEWgAW9wWA2Gi30/Or0Y1VON4O1tWawtbMi245g372N4bB1Qqo/OAsSv6pNvfXLg60HCSqbN6+IUpqV1LiM9jsFZpZW9onKQRZlO7AjbpYiq+I1dIwW2/YKteHV8TT9kpIcLwyeaWNHYSSauoYtYAqBmvy2FemowmlJodS+bXs+hH/Brx6DFyGDE4fDmXLmRhEozFfbFgLbWP63QUugp8kZ2RXNCF4vbI3dLjNRcdyAYSAAm99fS1YwUflduOniW11Ua/s32v4di8R9njwqqxvlJhSzWBJPhBsNDv5da36GH+KIsiR+Ebh0P2VGEEWZZoyv8mNTY3K76E7g0qkIxg3FW04IqO4zgZsFgeFRYmXDxt4FJyqGLyOeTNvdjuaOihNJySfeibDfY/tTgsfnT7JHFIouAVVgwsT4TbcWNKVGCTskFih/BBh45JM8iFyiuYy4BRS0gDGPz5EmlCKcntw7ynsei8X41g8OyJN3YZ/ZHdhidbXsBfc2rfKuRJhfwnP/AMTGsZVAuHaQ28ANpV6WGtra3rmqqKlqt7Lzvqa0rbFBxbAhHE0TZFkILEbK+6SW+vlfrXn4WtmTpVFdrbu4odGWa8GPnCCbu58UFQRhgVOxa+9z+TpcDn9cuk6G9Khq3bXkvyTJKn1Y7kGHjkYTFONBnARdrAoFWw5Xyk1vLCTc6SlwWpEot2uOcAwEjRK85F7WXwjMsYsQo06i99SOXIicViIwnkp/7Zc6rTsMS4JXWSVCyxlkREDGznvAGkbXxG50vfrrpVqq4uNN6ys23bs2ByTVuOpruASMFkYRu4aQkFcm235TDpXp0k404xfI9H4lp0cOUUWf2tv5mT4x/wCOqPMuQQ2KG5gt1u3+vnQIoe0LHclSQGPhJIuUYcyeoqKivHy+p6dB3oSd9VZrz/FyhwjSFYYWdGKyKwAN27s8iOqknbYX6VySUYynUSaun5nGk4SlLa6fiP44zRYsLARaUZmDXyrY2J0/19awpOnVw7lV/jxOeLzQ6y24keXizPOiSgWjlGWQKQubmpuTa4861hh4wptw4rY1jHLF5dbotO0uPEPdG4vmuL9LVx4Cj0imraWsZUY3TuWJxKBDMLWIBJ5G2gv9L/urm6KcqipPh6EPM+qyh43iZDwtBmGV8TIWKm4vlRlW40/Kb4Wr6SmrRSRtPclcBhReLYM4dSFlhhkI3tmjvIfLRTf31RIXFpEh4u80kbWTFhjJ+QFEQJBGxNrmuem7O1+enHcfALhXbLh+GxLSwYQre4zsdANvCN1U8zqddq6RG1/CBi45cAjjIyNLH/GGyaMbhjraxB66is6t8jtfw3GldlJ2uw4bgEBFvAIyAhuhF7aHmACSD5VUdkIpfwPcNLzTTXsEW1upI5+lx8WonswJ/wCCdciSszNH+Ic5ywKqA/tKt/CRuethWVOV5O3YPSxbcF4LhuISjENj5cUYhkIISMgAh1DBEGYZrHW4uOdbiIv4UgPtMeiljCqhWNgwaUgg6EkW5jbQ1y1W8/h9LmlJ2voVMMmeJ8M6srqpsrWO2osw9obedeZOLhVVeLvFv3cTvGaqJaELE8PPdyzSE5Y1KwqdvD4VJHO55c9K3jXXSRp093rJ9483XsuImK4TGGhzCyyRhXtpd47Mh9SLr7/Oqp4iU1PLwfo9PQ2UlO9lqnbwv9hriDTNC0uIbJHbwxqSuf8ANVrbg+VvfRTVGNXJSV3xe5hJQTstXzEh4jph8MB4UUM5I5oMwX3EC/n8rWF60qt9W9PHQ2pUL1YrnY1/BsEvcrnAJOusOcj32NejI6PiU1LEStwJf2JPzR/Yf9NSefYlGYDcN7lJ+goEUnaWVXjNswOhF0ZdVIb8oDpai19DtwqzpwW5leDJh5JAHQCZfEGBIvb0O4sfUV5+MdaMc0X1eJzYqOqkuXrsOylo8dnc/i2Q5WI0AVbkX9QfjWEMtTCZY7rgZLrU2kMRYKVjNIjw9zI2YqwvsdAfzTbnuK0lWhDLBp5ly96lxnlsjsbiSJyBH3sjrlTNYhFGgNjobnMT6DlV04Lok81ktX2m8XHKte/+yDIxh7zDHWMpub27xFzNbyO1hyrZJVMtVb/YjSSTa98vuaBeE9/weeRCv4meSUBAVRgoTNYHUeHNYda6YXyq5i9yw/A5D3k8kxN+7hSJeoB1PptaqYFF26ynH4o2e4dwT/J6YZjY8s2vzrmjx238dy7LKQJuBYccMXGCYmbve7KXFv0QLXJC+K99r11EF9w+dv4FQsyqBilszgstgCBdelgNutRUV4v7FR3NlBhVn4HGjkANCl2GgAzAkjoLX91OKskSZr8C0hDY2LkFQ38/Gv3fWifysAfwY8OEv2iJlRVlw7xlka7sGcqxboRfSsqT1er4fThzG9guD4vC8Gx32fOZc/hkfLl7u+XKDqc5uNdgNP6V9xFn+EOFJMZAGDEPCUuPZyszG5PqFIrixU5RTaa0SZpC9mykmnHeKjuEmjIYsRbvIwbkjrdQdOWtedCDyOUVeMuHJis1F5flfoVXaDiDSxIzfi42YFFIuz2OhP5q8+tdODoRpyaWsuL5f2OnGMbczUYnCpJkJ2Q5l6XtYV5MKs4OSju9PUwU5K6XEq+JqMU4hUjIjBpG3vbUIPOuygv0sHUl8z2X3Zr0XRRzS35fkgyRLJiCsYBEYyrbbvHJLetxm66mvRwanlTnu9fBHo/DE+kzy/jr+DfYdpAoHdEWAHtKdq7TgqTcpNgHGnon9otIi40J5RvDf9Fwf2stFhDXEEkkjZcgFxzb9wNHE6cJUUK0W9rmE4RBE7vHKoJLHKdQQT47Zgd7EWO9cON6SCzU33oeLpShKeXZP6hy8PdJ0iMjPFJcoX8RWRFJsxOpBW431B8qxjXjKk5pWa37Uzicla6K/DwwiWZZ8+pzXBOQZze1rWBDZl1PLrXROVTInTt4mylaOln3/YvuC4eHOXjkz5EWLXdctze402sPca87FTqZck1a7uYycrWZTfby0mIisGVlZweatsn1t8a9HobRg72a08DpjG9teBv+zOGk/gnGqwOdu/8AbIJ1iFiSlhtbaumjKLgsuxg7X0MZ+DjtYnD5HSdT3coUllFyhy5lNhqQQw0GtaMZF4njYXx74hhK0TTuzW8KtEYTcDmHK/CsYp2t/vcb+UpMLw+TEM5gjZlW7EdBfnbT/atxG1xXbHDzYOLDQoMO0bo34zxRgAMGa9xzIsNPlWVVXi1Zvu3GtAx2/ij4dHhFXPII1RjY2uNToQBY9QT6Va2ER/wX4zuja4z4iQxXJ1KxxGZz6jKF/wCZSmuqwLb8DwHfSWCAmC5KG7H8abF77GopX1vfhv3cCpcCi/CvwOHDYhWiYkyAtJmbMcxN73PXX5dRWxJc9qDIwwMg1KYVZcp0zBSuh88raelcWIlHM4y42XncuLVmuYD4GOeaPECzIFPncnSxHoflXkdPOhSlRe9yM7hFx4kLGYaPEzTxGxZEXJ/ROoa3TW3yrppVJUKUJ83qXTmoxV1vv+SLFM8iwRtGZHUEMMxVcuysxGuqjbofMV0ShGnKc1KyfHibZVBuV/EdmhfDRMEARWbM5VG8ANgQgHkLXNqyjKniZpt6ra7+pi1GpLRk/sxgVkfN3YVWu5W5Nr2C3J3JsG/rGvRpJpau/C/1PVt0WFlJ7ydl4GsbhcBteGM+qA/UVrc8iwv2GL+bT9QfuoCxEWJQNTKfVWP92gQxLBGdC0p8jt8HFA0YntJhckhQgqrEHW3h1Pi8J5aa+QpPR37D1KtTNFVf8o2fejuz6OmIZJW8Xd5gC2bnoynbYsDz9a87GtTo5oLj3eZ5VZXWZD8k6JOZRqlgkltRZ2dwx66kaedRGnKdHI9914Fxhenbi9vfaP4vApAHlhWwdGDAHT2SUIHLWw061lRrSqtU6u6engRSs+rIz2GwxkVu7XKwTNJZicxX2ASdyW8RHp0r1JzVNrM99jqSUVfmz1PsHhS/DJ0UC7tOBlBAuy20Da79a1hsc9S+Z3MxJ2HjxuGhngmRJkiWOZHNhmQZbnS4a1hc6EAWqrkmdh4U74xMGWObvXiI/kw3clSVa3l0rJW397lP5T1DC8MOAEEOGiZ1Df8AFEQEh4mU3Kk3vlJHhUsxtz1rVElL2v7MQxGPGwLKjPKVZMgO6OcwRrEG63161lXtkdxxKns7+DBsVFHiHnCpKofKFu1j1vYA+XzrXgJkXtzwr7DjMJFDmWNUQob6ljIe8YkflG4v5WG1KfyvuAp+E9pJMELwGLM8KoSq2ZNSbEm4LddPSopxeuj98imWHY/gWI4niRPKS0aODI7a3sb5AOd7VqSbft26JjMOrWCtCyWOx8Qsvp/lXmY6EpXcVqkn6sLXi7GLgd8PIcPHe8kl7nUIp0Bt1Nm06WqJxhXiqs9kvNl2U7N8h7AcNdpgTeOSI+OUG4lBFwLH1HzrOtiYKlpqpbLkE5xy95JxeKjGLhiUroWZgLe2y5Vv52Le41jTp1JYec34dyMrtrUh4vEzCcwiawziy5bsEIuTm3sNN/urro0aUqaqOOtt+3uOmjRTcWaLhCsFLrJGufkSMwA0UG4Owr0YRyxUTr+IzSlGjHaKt48SXmxAGs8PvI+5RVnnC97L/wBoi+K/4aQXJMWHA2ijHp/7aQg+7/oJ8f8ApoAoO1eADKr5V0OUgcwfcLdL+dDV1ZHo4X9ynKjx3XevyjMYOPBgqxXuZVIbdtedzfqOR6868+r+p4dZM4KlObtJap+9SZwzAq/fjMHikOYHc31uNaxrVZLI0mpLQKjTlG2nv6FNgYZgFSKRpiVOdA9hGCbAMraEnXTQjqK7Jzp/NNJcnzfejR5U3fXtLnszgjh1mRxYXzgnmpX7rVxY2pGq4Sg+wyqfxszQdiu18eEwyxSwzsTI1igVwc5LqLlwb5fKvTjKMbq5pKnre6Labtpw2QlpMJIzWBJfCqxsWyjUm+9x8afSR5i6PtRjMPi0j4gMRkmWJMRJIFsAoVYyLCMaggH0rBPTRrh378xOEtD0GP8ACFhCbZJwdRYwncC5G/TWtumjYWRmf7Z9r8NiYFRFkNnEhLxNly5GF7qeecfG/KiU80bL6otRlF3LDsh2zwsOCgilYq6RqjL4dGtt7Wm40NN1UtNfIhxbC432t4ViUyyeMgEoQoLKRqSpBJFiBe3Sk6l01YMjPPOzMOEaSMY4vkWAMNAgBL6W1GZSCdTSjNRu7ceGoO7PVMD2q4dAghh8KKcgVV2a17WBuWO/U70/1EPaFlZlO12Pi4hPEIX8PdMHunISjMAx9k6W0865sTWUP3LcuzWzt3jTcU2UvGuIKksUcCZ2EneOF52uCCeZtf00HlXLhcPOpCUqjtdWQ6dOc/fALjHGr/i4GjzMLsScxG2lkDWItz09aWHwaXWq302EqUUtXr77CixcNolZhGsoa4lDBFbyYMF1r0Yu8mr9Vraxr0eZbpehb8NhaaUztbM4SNbEMt7DO1xpY7f1qVOCi40lsrv8I78HTUKmZ6qKv5bep6THGFQKNgAB7q6Dzqk88nJ8RaZAJPnQIrBhJf8AtDj0VPvU0CGJOHT62xjg8rxxED4KPrSuAB4bOVKviDIDocyIo+Cp99NGtKo6c1JcDGY/Cd2zFkBtqTezbHQaEE3AF7DYDka5ql4uyf4N8V+3O6+V6r7k9BEQGlwzjQeK3eb88yEn32FeXJ1VJqFRd2i9GcOed7p/YbbCR3DwYgBhsJGDgdRc+NfQkjyq1WqfLVhdPkvaK6SX8tQJY8Y4ysAV52KMrfQ29a0pywsHdaPxLpzpR1YOF7LgPmNlF72vn+A0A9+aip8S6tlqS66XyolzdnuaSC/Ro0IPvQKR7qxh8S/yj6v73BYqV7lJj+y8ma4DEb3Vs2p1OjWI18zXbTx9KS19S88J63t2DEXBJC2v2hjfXw5eVr5ncculaPFU0v4+f4QKVNc/MtcJwB9mCIvneZzYWGr+FfcK5amPgl1bt+S/IPExSskS24FIq2SW4vmKuoALA3DAx5SDoNfIVisdFu84+X93Munu7sppuFYgG2aZQMwtbOPxhu+V1te562rtjiKMlfTh2bdjNVKDV7/T7k7hvAHscxIuAv4zxEquwyA5QB539BWFXHU09Ne78/iwlUhHhctn4Rf+WlGt9GA19Mtq4/1sn/FEzxMpcEgP4IcexNe+hzqL2uTbMmU2uTpVfrY/ygvD+7i6e+6QmH4DGgPfMhB3VV7tD+lqWceTEjypVMbUqaU0+/f+kTOtOStwJUfE8NGMsVjblElx8VGUfGsnh8RPWfqyXCXESTGYiSwjhCg/lSsDp+ilwfjTjSow1lLXs/IWRJ4dg43JJcJl0HdkJdtMzAb7gD3CvawdNwp3e757pHpy/YoZNnLV93BF9HgCBpPN72Vv2lNdJxCywNb+Pcedo/8ABVCGSjfzw/VH+KkBBKyDRZ5j+lAD8wqD50CDHfb2Zv1V+Rk+6gDji8QNPs1/PvU+htSHcou0GGkkBd4CoF7+NTfS9/CT06detKUbrQ7qE+kh0ctbar8eJVqMdGoaJlmQjRSAGXprfX515c3hJzamsr+pxVHSben2Bk4w1rYnAuepyZh8x99JYWN/2qvvzJVNNdVv34jI4lw8nQPGfLMn7JtWnQYxcU/X7E5ZrRr0JuHkhc3THSAdDIun663rCUakdJUk/Aldw+mHnv8Ai8WrfpANf4H6VDnS/nSaG7ciRkxel2hJt+aw1rJPDX2l6CWXiNPLjRtHCf6zL9xqksK/5MTUeY2mIxvOGL3Sb/GqyYT/ACfkO0CQmJxVv4gA2/PUgfMVnKnhv835CahwGnlxtxZIrc9dfiWqowwv+TC0Q5Hxh9lYl9Sdfhe3woUcKt22Cyg5cQPbxMYNtQEAselydR56U49DfSm34lxUb7MjySINJsZ52W6C3uY391bJTtenR+481n8qIz8SwSt4I3nbkTdgfQa/s1qqOKa60lFe/e5alU3jp3L7k2LG4pgBBhBF5vZbDyGn+uVYTpYeLvVq37ES4r+ch+HA4gsBJNnd9AouFW/tMbaaC4GnU8q6cIqNV9SFkuL49h6WAp023VkurH1fA00OBlQZe8JXkCy6f+WL+8mvSvc46tR1Jub4hnhqnVgx/V+7WkjMReGR/wBP0t+9aoQ03C8P/N/+T/0UriAIjOglCnoZJL/tigBJeGBvakceayyr8+9NIBkYSNT/APNygdGmUj4sCfnTQx7JGRbvHf0ct+xTHF5XdGWx0M0DlIjZDqmYEDzBvpp8LEe/krUKTeaaO6VGnOPSPj42fcuZDHaLExj8bh8w/OXY+/auOWAoSfUlb35nBKiuHv6P0HE7SYSX+Njt+mgb5i9T+hxEPkl6k5JcH5iFOGSc4weouv10qr46C2uNuotNH5Cr2ewJ0SUg+Uq6e6k8bilvD0YdI1/H6i//AA4B7GKce8fdR+vm/mp+gdNLj9vwEOB4i2mNf6/O+lH6ylxpe/IOmjy+n4Gh2fxG/wBra/vPzP7qf66jt0f0DpIcmOLwDEnU4yT3E0njqP8A+f0/AOrDl9PwLJ2elIscZKfI7fWlHH07/wDDXvwBVo8n78AD2dRf43FSWO4z5b/E6/CmsbOXyU15f0PO5bREj4VgFGsma3WT6AW+VOWIxj0UbeAXq7WfvvOWfhsR9hD7s37RvQ6WNlu7ClCafWdvFDqdqoF8MMJJ6IoF/gPuqX8OrS1qTDo2939SThOLTyklojDEBdiQczdFW9tT6Uv0dGFop5pPb8m9HCqbyrd+7+Ba4bEYa+ZsbkkO4RkFhyXxKTpXq0qapwUI++ZtiasbKlT+Ver4sswYt/tErjyY/wD81FaHIKUw+WxeQD+nNMPm7UgFiw+FIARlPpLc/HNeqEw/4Li6v/aN++gQ80JP5bDyFh91IDu5HMt+sfuNSOwn2dfP9Zv300OwJgHVv12P1NMTIfE+F96lszEjVb2I9Nr6+tTvodeGqqErS2ej/PgYvg2Ey4gEs+WxDICbd5myqNCNDfbqD0rixjfRtaX7eR09Deo1UfvmgO0mK7uQjLFKFXMyzKodbm1uWuxtqbGowtNTp31Xam7M5q9GEWslyRPw3DhLnDpmyksobKcyqGZVysSSBmOw29bTGrVz2zu11wKjh0tn6Ig4bAYST+Rlj0Ughnsc5CoB4TcknT0Nb1J1obST8OW/EFShL5Xfwa+5G4jgcNCVu2IAYZlII6lSPEAQQRYjlVUqtaonbLp3/wB+BFSm4WfB9r/BLHCl7vP32JAADZbqWytezZQb20NZdO8+XLHjz3XDYHQe9vC4OEwscqllxOIKKQGcsVRb6C5LU5zlTdnCN3tzfoTCgprSPqNYjh6LIkXezl5QCtnQg5trnNYe+qjWk4OajGy7+HgPoXGytv2/0FjeBwojtmlkMftrnUEDNlJ0BBAOhttU08VOUkmkr7PUJUbX7O0d4ZwrDuhd0nAuQAWOZsoJchRbQWsedLEYirCWWDXbyWunizWNKGXM214P8jLcORcQsPcR2ZkUOZGe6vqrAZhfQE2/fVqvJ0nUzPS+lktV4EdG1UyvVFhxrDRQqhRIY8xse8TN+SrXy7i19Qb2uPflhak6rkpNu3J/6NqlOMI3Tt77CZGHkgURnVkzAxgKVbKPCcpAHjDA5gRbaspONOq3JbPZ7Pt1+w5RpxWtl46l92d4auh3RDzObPJzNzuF2FdtCEn+5Ld7d39jqSdGGukpLyj+ZGlZQd9a6TzSJLgYje8UZvvdF19dKYAjhsA2hiHpGv7qQCDhcAGkSDrZQPpTuIa/gjD/AM0tMLCRSSkapHfoJWI+Pd/dSEQ8Vi8WPZwqN6Yi37SCkFxmLGYw+3hsvkrI/wAzKn0p2HccXHTnQ4d18yYyD6BJWNFgG5uMSKQDCxvuSkoUe9Y3HxIpWGU3GVViZFstx4srMDe48WwI9aicbruPRpSVeKjLWUdu1cvwZ2dZAxuyub/ykasfewF6I04Sj1dO52Or9BGpHNSkvHfzWnmOnizPH3bwKV2vE2W9tPyR7veRzrH9FaWaMn46nO8NWy3s33Wl+BnB47DRE3ScA2BD+NfCbr0ItrYgg6mirRrT4ryZy9an82nepC4zFYaY3GKaMZSoXuyQATdtydSdz113veKcK1NWcE/EzlVlJrbz/JZDikIB7uWHObtdmcDvGQIXKlTe40y7bWsReud0Jt9aLtyVtt7eZv8Aqba5fVMi8EnWBvHiYTcr41ezoEBHhBXK2h/KH+WuIjKqurB91lZ9+pNOso835BjiCmeF2mw4iiAGS5YmxJY3Kbkm/Sp6KSpSioyzS/1zH+pTmpW0Xd+RvH8QwrKUGIIBXLs7kAsWcLewCtcXBB9kWNOlSrJ5nFei4WV99VzM51k9F6sj4Pi2GiGUNNLrcZkQgHmQHBt8K0qUa1Tgl4v7WJVaeVRXDxObicLOZFwjvITfM7nf3XHwFVHDVcuXPZdiRSpVZ6rM33D83GMQwuUhQDmRnIAv19/LrThgIR3b87fQ6I4CvbNPTvf2WpfcDwkzkd5KbsL/AJojTrl/Pbl0qI0qc5aLqrjzf9FQhCCzys0tFp80uXOy4mhSJkUIuMVQBYDu0Pyveuw4alSU5OUnqx1GlA1xBb9HDE/s3p6EDkpk0tLb1gb6XFGgHd7IvtPcf9w4+YNqQB/aWPstH78wPwpiBM7/AND4/wCdACx4OMbRoPRR+6kxBfZ1/NA9Bb6UrDBOHHVv12/fVCOEfm3xv9aADPrb4ffUlDLYYHdnP9Yj6UXKi2mmjFdo+BiIl10U+/Xow/Na2+6sPPxDvuvE9KM3L9ynv/Jc+3338zNiIhuYN+fM9D52589jWujR1RTvdd/f2d/J8dmKsh5MRY+tiNwRzHUbj0pDjUqLqqTSXvy7N1uLn/OA01NwDYcje2q/0htzpmqkrdeK8k7emsf+ZbcUI2XXwrpvpt0Jty89j5UXBqk9oRf1Xf8AnbtRHxcKhL5FBzAbW05/6133NByYmjTVHNlSeZIlyRICbKo93+tB/lQdVWjRi+rFeXv/AGDntoAB7hoBv8PqbcqRnns8sUku73/tj4ksDfz93M/AfOmdkKriut9Nv9L1G8xJ1Nt7+XW36IsPU0GOeU5au32/0vVlvwTAXIdluSbRpa92G5PktgPO3x5a03OXRQ8XyX5OWSU5OK0SXWfJcu/gbaLh0WWzq7MdS1m1Pu0rSKUVaOyPMxFbpJWStFaJdhIiwUIGiyD0Mg+a1VznsE2EgO7OD/38in9sUXA54Iebn3zOfq1O4AtDARpr6FvqDSA77HF0k9zyj6GmKwH2KPo/68n+KgY0eFRE3MSE+ZJ+RBoJsBLhSPZhit5SFPolAHK6gAFkU9O/ZvragBuSNGPilQ+X+mpgPrh1UeFlHzHwzVBQy0YBv3iE9cqj5kNQAM2GEqlc6HpaQafqxinc6MNXdGakjI8YwUqXyjxA2seYtoL9dDY8/ql1Ntj13WqUYdJQacXw5f0Zz+F/zo/nrp9K0MF8Y169Nff7HfwlGfyGHMEG1id6AfxKhJWcGu5+/wACfbIR+SwttY6j06Dy2pk/rcLp1X5+/LYbxmLUplVGUE8xYXFiR0vYg2HUUGOJxtKpTyU4tcRxuJqbeAltOe5G1Bp/9jSaTcG338vew0eJDlGOW5PI3+utIyfxCKelNcOL4HDiptbIvxPW/wBaNRr4m0rZF687l1wKNpfG4Cxg2sPacnXKL6+d6wrVZLqQ3fouZ008ZiKvUgkr9my4tv3c9B4NhWXxsnjItqQAq8lA5ef+VOnTVOOVf7OLEVUv2qb04vm+bLgM/NR7mv8AUCqOQGTGBfa09WQfVhQIbXiSH2dfR4z9Hp2AI4sXGj6//be3xAtTsA1LxSMe1nHmYpAP1itqVgBPGcMNDPED0Mig/AmmIT+E4P56L+0X99AXE7wEeyQPVP32oEAIgToT+qhHyX76AHWVx+UP1P8AOgYAkN9WHvRh8ybUwBfFAfysQ9f/AHioKFWY85Iz6C3980AF9qW9u9T4i/1oAYxnDVmGrG9rA2X/AA3tz3qrm+HxEqT7OR5/2g7LyBiVF2329peR6kjbbpfqc3UUGlLZmtWlCp1oPuv9Hy7OaMrJh3XdTp7/AKVsnfY450Zx3XvwLWCTBd0iuZMxZXl/FKdFQB41a+azMDYqy2DeIEqKDMFuOBgEkjd07sI474B2bPG4fOYzsIkQAqTlAF6YEnhvFMLhyJVhaSQnNlExUQqGVo0zPEc7hkuWAA6eSAicU4lDMvgwxSTwjP3ue6qCACojW5sVGY6+EUDSb2B4Nwdpm1BCDc21Ouyjck7VlUqZdFq+RtToyk7W99vYej8N4QIgC1hYeEeLw8ydLa+/7rEI21e51VcRGMOjp+L5/wBfYsExajQYqNfWx/aarscI6ERzfv4nP6EZqRkyKIgaMp9AB9AaABeeTYA/MfNorfOmIB1cjxI5/Rlsf/CVpgKIQBfu5D5NJm/akIpAB9ot/wDTSC3PLGf2XJpiE+3j+bl/szTDQhHtNgxa8wFxcXVtRe1xp1BHuNSIZn45gL2d47jfNGb/ADWmBy8dwH5MiD9FGFvgulAywwssciCSNiym9jmbkSDv5g0CFkdBvLl9WX+8DUlAlUOplJ96/wB1RTAQ4WI794f68pHyNqAOTCwg/wAW36jn6imAk2ChbdWHTwEW8wSunrUmlOrKn8r99qIeJ4TC273tt3ihwPiAfnWDw8N1p3af0aKtTbvKGvNO39ehAl7OwtuYj/VZPmHqlSktpvx1L6Wk983mn9iMeysB0/Ff2jE/OqUai/n6IHKjbWUv+2I9D2Lh0IZPct/71V1uL+hUK1GG0X/4/wDqWEHZaBTfn5BfvBPzqXFPfUn9RC91BeLf2aLKPhcQt4SbbZmJt6XNh7qcIRjsjOWIk1lVkuxWJHcra1tPU1dzA6PCr0P6zfvpsLEkQgbX/WP76kZwiFt2/WNADTInNz/aEffTQAtCp/Kf3SP9xpiE7tbbyfF/vqQGpARr3kw8ggP1jJqhWB73+lJ/ZH/BQBW4ThuJgjGHTExhY7qAcKrEXYk6lvziT/ubrQNR8xYwtnOLQkgC32VbaEm4BbQ67+S9BRZBqQ+IcGnmOZ8St8pS64cKQpIJAs2m1RKlGbV76Fxm43txHeF8CjhiWPRit/FkUXuxbY32vbflWtzMnjBpt/dT/DUXKOXBRj2Rl81CqfkKLhYVcGvMsfUIf7tO4HfYlPl6Kn+CncAlwgH5Tf8AhH0UVNwscYOjN72Y/QigLDL4eU7TEeiD+8TQgsB9mfnJm9cw/ZcD5VSEwWwrH+TQ+ffSKfgFP1pMY9Hhrblh6Ss31FILDjQ/1v0j/wBJoGCFb81fdIw+iCmIT7OT+Qv9q33oabAJcDbko/Vb6x0rgODCnlk96L9y0gOyTD2TEPQH91PQAWSb8+/9YAf/AKjTAIrJbUA/85x9EFITEaN7bD072T62+6qAbEEv5i//AJMv+ClYLn//2Q==" alt=""><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">داوطلبان با خرید و مطالعه کتاب‌ این مسابقه فرهنگی که دارای کارت ویژه همراه با کد منحصر به فرد و تخفیف 50 درصدی است می‌توانند در این مسابقه کتابخوانی شرکت نمایند و با ارسال کد قرعه کشی به سامانه پیامکی 30003209 از قرعه کشی‌های هفتگی آن بهره‌مند شوند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"> <div id="editorcontentcontent1_html" style="float:right;width:750px;height:450px;background:url(http://static.mihanblog.com//public/images/loading.gif) no-repeat center;position : relative;"><div class="rteDiv"><table class="rteBack" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Buttons1_rte580904" width="740"> <tbody><tr> <td> <select style="font-family:tahoma;width:130px;margin:0px;padding:0px;hei" id="FontName_rte580904" onchange="selectFont('rte580904', this.id);"> <option value="">[فونت]</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansLight">ایران سن‌سریف نازک</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-Iransans">ایران سن‌سریف معمولی</option> <option style="font-family: Mihan-IransansBold;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansBold">ایران سن‌سریف ضخیم</option> <option style="font-family: Mihan-Nassim;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Nassim">نسیم</option> <option style="font-family: Mihan-Koodak;font-size: 12px;line-height: 9px;" value="Mihan-Koodak">کودک</option> <option style="font-family: Mihan-Yekan;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Yekan">یکان</option> <option value="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Tahoma</option> <option value="arial,helvetica,sans-serif">Arial</option> <option value="courier new,courier,monospace">Courier New</option> <option value="georgia,times new roman,times,serif">Georgia</option> <option value="times new roman,times,serif">Times New Roman</option> <option value="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Verdana</option> <option value="impact">Impact</option> <option value="wingdings">Wingdings</option> </select> </td> <td> <select style="font-family:tahoma;width:60px;margin:0px;padding:0px;" unselectable="on" id="fontsize_rte580904" onchange="selectFont('rte580904', this.id);"> <option value="Size">[اندازه]</option> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> </select> </td> <td><div id="showsmile_rte580904"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiley.gif" alt="Smile" title="شکلک" onclick="showSmileBox('rte580904')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/wordclean.gif" width="25" height="24" alt="clean word" title="حذف تگ های آفیس" onclick="getWordClean('rte580904')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/removeformat.gif" width="25" height="24" alt="remove format" title="حذف قالبها" onclick="rteCommand('rte580904', 'removeformat', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/superscript.gif" width="25" height="24" alt="superscript" title="توان نویس" onclick="rteCommand('rte580904', 'superscript', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/subscript.gif" width="25" height="24" alt="Subscript" title="زیر نویس" onclick="rteCommand('rte580904', 'Subscript', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/cut.gif" width="25" height="24" alt="Cut" title="برش" onclick="rteCommand('rte580904', 'cut')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/copy.gif" width="25" height="24" alt="Copy" title="کپی" onclick="rteCommand('rte580904', 'copy')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/paste.gif" width="25" height="24" alt="Paste" title="درج" onclick="rteCommand('rte580904', 'paste')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hr.gif" width="25" height="24" alt="Horizontal Rule" title="خط افقی" onclick="rteCommand('rte580904', 'inserthorizontalrule', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/numbered_list.gif" width="25" height="24" alt="Ordered List" title="درج/برداشتن فهرست عددی" onclick="rteCommand('rte580904', 'insertorderedlist', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/list.gif" width="25" height="24" alt="Unordered List" title="درج/برداشتن فهرست نقطه ای" onclick="rteCommand('rte580904', 'insertunorderedlist', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/outdent.gif" width="25" height="24" alt="Outdent" title="کاهش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte580904', 'outdent', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/indent.gif" width="25" height="24" alt="Indent" title="افزایش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte580904', 'indent', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hyperlink.gif" width="25" height="24" alt="Insert Link" title="افزودن لینک" onclick="insertLink('rte580904')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/unlink.gif" width="25" height="24" alt="Remove Link" title="حذف لینک" onclick="rteCommand('rte580904', 'unlink')"></td> </tr></tbody></table><table class="rteBack" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Buttons2_rte580904" width="740"> <tbody><tr> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/undo.gif" width="25" height="24" alt="Undo" title="Undo" onclick="rteCommand('rte580904', 'undo')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/redo.gif" width="25" height="24" alt="Redo" title="Redo" onclick="rteCommand('rte580904', 'redo')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img id="bold" class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bold.gif" width="25" height="24" alt="Bold" title="پررنگ" onclick="rteCommand('rte580904', 'bold', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/italic.gif" width="25" height="24" alt="Italic" title="ایتالیک" onclick="rteCommand('rte580904', 'italic', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/underline.gif" width="25" height="24" alt="Underline" title="خط زیر" onclick="rteCommand('rte580904', 'underline', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/strikethrough.gif" width="25" height="24" alt="strikethrough" title="خط میان" onclick="rteCommand('rte580904', 'strikethrough', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/right_just.gif" width="25" height="24" alt="Align Right" title="چینش راست" onclick="rteCommand('rte580904', 'justifyright', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/centre.gif" width="25" height="24" alt="Center" title="چینش مرکزی" onclick="rteCommand('rte580904', 'justifycenter', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/left_just.gif" width="25" height="24" alt="چینش چپ" title="چینش چپ" onclick="rteCommand('rte580904', 'justifyleft', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/justifyfull.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش منظم" onclick="rteCommand('rte580904', 'justifyfull', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/rtl.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش راست به چپ" onclick="rteCommand('rte580904', 'rtl')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/ltr.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش چپ به راست" onclick="rteCommand('rte580904', 'ltr')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><div id="forecolor_rte580904"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/textcolor.gif" width="25" height="24" alt="Text Color" title="رنگ متن" onclick="dlgColorPalette('rte580904', 'forecolor', '')"></div></td> <td><div id="hilitecolor_rte580904"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bgcolor.gif" width="25" height="24" alt="Background Color" title="رنگ پس زمینه" onclick="dlgColorPalette('rte580904', 'hilitecolor', '')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/image.gif" width="25" height="24" alt="Add Image" title="افزودن تصویر" onclick="addImage('rte580904')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><div id="table_rte580904"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/insert_table.gif" width="25" height="24" alt="Insert Table" title="درج جدول" "="" onclick="dlgInsertTable('rte580904', 'table', '')"></div></td> <td><div id="table_rte580904"><img class="rteImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/aparat_new.png" width="56" height="24" alt="Insert Aparat" title="درج ویدئو از aparat" onclick="insertAparat('rte580904')"></div></td> <td><div id="table_rte580904"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/browse.png" width="28" height="18" alt="InsertFromFileManager" title="ارسال از فایل منیجر" onclick="filemanager('rte580904')"></div></td> </tr></tbody></table><iframe id="rte580904" name="rte580904" width="738px" frameborder="0" height="350px" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/blank.htm"></iframe><div><label><input type="checkbox" id="chkSrcrte580904" onclick="toggleHTMLSrc('rte580904');">&nbsp;نمایش به صورت کد HTML</label></div><iframe width="151" height="100" id="cprte580904" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/palette.htm" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="visibility:hidden; position: absolute;"></iframe><input type="hidden" id="hdndata[content1_html]_580904" name="data[content1_html]" value=""></div></div><style type="text/css"></style><script>geteditorinit("http://mihanblog.com/public","data[content1_html]",580904,1,750,350,0,0,"content1_html")</script></font></div></div></div> text/html 2018-07-10T19:03:18+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، همایش سالمندی در ایران (با رویکرد روانی – اجتماعی)، آبان ۹۷ دانشگاه علامه http://www.playtherapy.ir/post/424 <h1 class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing" style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-weight: normal; font-size: 22px; color: rgb(51, 51, 51);"><span itemprop="name" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><font face="Mihan-Koodak">همایش سالمندی در ایران (با رویکرد روانی – اجتماعی)</font><font face="Droid Arabic Naskh, Tahoma, Arial">، آبان ۹۷</font></span></h1><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><span itemprop="name" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">سایت همایش&nbsp; &nbsp;</span>http://aging.atu.ac.ir/</font></div><div><div style="text-align: center;"><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial; font-size: 13px;">تاریخ برگزاری:</b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial; font-size: 13px;">&nbsp;28&nbsp;آبان&nbsp;1397</span></div><span itemprop="name" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><div style="text-align: center;"><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial; font-size: 13px;">آخرین مهلت ارسال چکیده :</b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial; font-size: 13px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial; font-size: 13px;">&nbsp;&nbsp;</span><font color="green" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: tahoma, arial; font-size: 13px;">25&nbsp;تیر&nbsp;97</font></div><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial; font-size: 13px;"><div style="text-align: center;"><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">اعلام نتایج داوری چکیده مقالات:&nbsp;</b>&nbsp;30 تیر 97</div></b><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial; font-size: 13px;"><div style="text-align: center;"><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">آخرین مهلت ارسال اصل مقالات:</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="green" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">1&nbsp;مهر&nbsp;97</font></div></b><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial; font-size: 13px;"><div style="text-align: center;"><b style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">اعلام نتایج داوری اصل مقالات: :</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="green" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">15 مهر 97</font></div></b></span></div><div style="text-align: center;"><span itemprop="name" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><font color="green" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: tahoma, arial; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://aging.atu.ac.ir/data/cnf1518428923/uploads/ghgh.jpg" alt=""></font></span></div> text/html 2018-07-10T10:13:51+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، قصه گویی برای کودکان و نوجوانان در دانشگاه فردوسی مشهد http://www.playtherapy.ir/post/423 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak">قصه گویی برای کودکان و نوجوانان در دانشگاه فردوسی مشهد<br></font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">یکشنبه 24 تیر لغایت چهارشنبه 27 در کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد <br></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Koodak">جهت راهنمایی بیشتر با شماره تلفن های : 38806531 و تلفن 38806572 تماس بگیری</font>د.</p></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><img src="https://www.um.ac.ir/images/68459491f17bc62b775e9839ab4b2f8e.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"><br></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="Mihan-Koodak"></font></div> text/html 2018-07-09T19:09:48+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، دوره مقدماتی تربیت مربی نوجوان و جوان در مشهد http://www.playtherapy.ir/post/422 <p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 26px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; zoom: 1; line-height: 26px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">به همت&nbsp;</span><a href="http://form.javanan.org/" style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium; padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; zoom: 1; color: rgb(234, 2, 83); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s ease-out;">موسسه جوانان آستان قدس رضوی</a>&nbsp;<span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">برگزارمی شود</span></div><div style="text-align: center;"><font size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Koodak;">سومین دوره مقدماتی تربیت مربی نوجوان و جوان</span></font><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"> .</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://javanan.org/wp-content/uploads/2018/07/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-320x220.jpg" alt=""></div><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3">با توجه به نقش موثر مربیان در حوزه تربیتی نوجوان و با هدف تبیین نیازمندی‌های فکری و عملیاتی آنان، موسسه جوانان آستان قدس رضوی سومین دوره مقدماتی تربیت مربی نوجوان و جوان «برهان» را در راستای توانمندسازی مربیان تشکل‌ها برگزار می‌کند. استفاده از اساتید مطرح تربیتی ، اضافه شدن منتخبان به شبکه مربیان، صدور گواهی پایان دوره از سوی موسسه جوانان آستان قدس رضوی، حضور در برنامه‌های مرتبط با نوجوان موسسه به عنوان استاد و اعطای نشان خادمیاری حضرت رضا علیه‌السلام به برگزیدگان از جمله مزایای این دوره است.روان‌شناسی نوجوان، مهارت تفکر، اصول تربیت مربی، خودشناسی از جمله مباحثی است که در این دوره آموزش داده می‌شود. هدف از این طرح پرورش و رشد مربیانیست که در حوزه تربیتی با جوانان و نوجوانان فعالیت می‌کنند تا شناخت بهتری داشته باشند و نحوه ارتباط موثر با آنها را فرا بگیرند. فرصت ثبت نام در دوره تربیت مربی نوجوان و جوان از ۱۵ تا ۲۵ تیرماه است و دوره به صورت حضوری در مرداد و شهریور ماه در موسسه جوانان آستان قدس رضوی برگزار شود.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 26px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; zoom: 1; line-height: 26px; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3">از شرایط و ویژگی‏‌های متقاضیان این طرح، خانم های در رده سنی ۲۰ تا ۳۵ سال ، اتمام پایه ۴ حوزه و یا دانشجویان محصل کارشناسی، حداقل دارای ۲ سال سابقه تجربه کار با مخاطب نوجوان و همچنین پذیرفته شدن در مصاحبه حضوری و پرداخت کمک هزینه ۱۰۰ هزار تومان شرکت در دوره خواهد بود. واجدین شرایط می توانند به آدرس سایت به نشانی&nbsp;<a href="http://form.javanan.org/borhan" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; zoom: 1; color: rgb(234, 2, 83); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s ease-out;">www.javanan.org</a>&nbsp;مراجعه و برای شرکت در این دوره ثبت نام کنند.</font></p> text/html 2018-07-08T18:40:21+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، بزودی کارگاه های دکتر اصغری نکاح در کرمانشاه و اصفهان و مشهد اعلام می شود http://www.playtherapy.ir/post/421 <font face="Mihan-Koodak" size="6">سلام همکاران گرامی و مخاطبان ارجمند</font><div><font face="Mihan-Koodak" size="6">بزودی کارگاه های دکتر اصغری نکاح در کرمانشاه و اصفهان و مشهد اعلام می شود</font></div> text/html 2018-07-02T08:48:46+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، کارگاه آموزشی"بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری" درتهران http://www.playtherapy.ir/post/420 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;;background:yellow;mso-highlight:yellow" lang="FA">کارگاه آموزشی"بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری" <br>درتهران</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">دکتر اصغری نکاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDGtMWAZ0NPMsS13VDA3WaQGp2ie-G-A2ucF93_vHlM2s5sbbD" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">#تهران موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;;color:red;background:yellow;mso-highlight: yellow" lang="FA">پنجشنبه وجمعه14و15تیر؛</span><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;; color:red" lang="FA"><br> </span><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>همراه تمرین و کیس ریپورت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">02188983503</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="FA">09198203142</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;;background:yellow;mso-highlight:yellow" lang="FA">کانال دکتر اصغری نکاح در پیام رسان ایرانی ایتا</span><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;">https://eitaa.com/asgharinekah/114</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><br></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2018-05-15T05:25:45+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، سخنرانی تخصصی خانواده، کودک، مدرسه در ماه رمضان http://www.playtherapy.ir/post/417 <div align="center"><font size="5">سخنرانی تخصصی<br><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">✍فرصت های تربیتی ماه رمضان<br> text/html 2018-05-12T10:02:02+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، میزگرد تخصصی چالش های تربیت جنسی درجوانی پرونده خودارضایی http://www.playtherapy.ir/post/415 <div align="center"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="6"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);">میزگرد تخصصی تربیت جنسی با پرونده خود ارضایی<br><br>دکتر اصغری نکاح و دکتر حبشی</span><br>دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگده فردوسی مشهد<br>یکشنبه 23 اردیبهشت<br>ساعت یازده و نیم </font></span><img src="https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&amp;ik=968e8fe675&amp;view=att&amp;th=16353c72296d3e7c&amp;attid=0.1&amp;disp=safe&amp;realattid=f98903afcdbfb28_0.1&amp;zw" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2018-02-26T20:30:06+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، کارگاه های دکتر اصغری نکاح در اسفند96 ساری و تهران http://www.playtherapy.ir/post/414 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;MS Gothic&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;MS Gothic&quot;">✍</span><span dir="LTR">️</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">کارگاه های دکتر اصغری نکاح در اسفندماه:</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">در ساری و تهران</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin">#مازندران&nbsp; #ساری</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin;color:red">کارگاه آموزشی:بازی درمانی ویژه </span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-hansi-theme-font:major-latin;color:red">AD/HD</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin;color:red">ساری::: پنجشنبه_جمعه10 و11 اسفند</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin">هماهنگ کننده کارگاه: آقای میثم کرد </span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:Calibri"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin">09356116858</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin">#تهران</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Cambria;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family: Cambria;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin;color:#0070C0">کارگاه آموزشی:بازی درمانی( تربیت بازی درمانگر)</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#0070C0"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin;color:#0070C0">تهران&nbsp; پنجشنبه_جمعه17 و18 اسفند</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Cambria;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family: Cambria;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#0070C0"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin;color:#0070C0">تهران مرکز مشاوره تجلی مهر</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#0070C0"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri;color:#0070C0"> text/html 2018-01-27T17:49:22+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان (الگوی خانواده محور مبتنی بر رشد) http://www.playtherapy.ir/post/413 <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="text-align: center; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;B Jadid&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;"><br>(الگوی خانواده محور مبتنی بر رشد)<br>&nbsp;( توانمندسازی&nbsp; مشاوران&nbsp;&nbsp;و مدرس آموزشگران خانواده در حوزه تربیت جنسی)</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="text-align: center; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;B Jadid&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">دکتر اصغری نکاح استادیاردانشگاه فردوسی مشهد</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="text-align: center; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: rgb(54, 95, 145);">پنجشنبه و جمعه</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: rgb(192, 80, 77);"><br></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">12 و13 بهمن<br></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;B Jadid&quot;; color: red; background: aqua;">استان مازنداران- - ساری&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.3333px; color: rgb(54, 95, 145); font-family: Titr;">هماهنگ کننده جناب آقای میثم کرد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="text-align: center; line-height: normal;"><font color="#365f91" face="Titr"><span style="font-size: 13.3333px;"><b>&nbsp;09356116858</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" align="center" style="margin-bottom: 12pt; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;B Jadid&quot;; color: red; background: aqua;">مشاوران، مدیران، مربیان</span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" align="center" style="margin-bottom: 12pt; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;B Jadid&quot;; color: red; background: aqua;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" align="center" style="margin-bottom: 12pt; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;B Jadid&quot;; color: red; background: aqua;">اهم سرفصل ها:</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" align="center" style="margin-right: 38.85pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Symbol; color: red;"><img src="file:///C:/Users/11CD2~1.1-P/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="Description: *" width="16" height="16"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">تربیت جنسی در پیوستار رشد</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" align="center" style="margin-right: 38.85pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Symbol; color: red;"><img src="file:///C:/Users/11CD2~1.1-P/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="Description: *" width="16" height="16"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">تعامل خانواده، مشاوران، مربیان</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" align="center" style="margin-right: 38.85pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Symbol; color: red;"><img src="file:///C:/Users/11CD2~1.1-P/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="Description: *" width="16" height="16"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">هویت جنسی،حریم شخصی و اعضای تناسلی</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" align="center" style="margin-right: 38.85pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Symbol; color: red;"><img src="file:///C:/Users/11CD2~1.1-P/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="Description: *" width="16" height="16"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">&nbsp;تربیت جنسی خانواده محور و مساله محور</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" align="center" style="margin-right: 38.85pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Symbol; color: red;"><img src="file:///C:/Users/11CD2~1.1-P/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="Description: *" width="16" height="16"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">ملاحظات تربیت جنسی خانواده محور در مهد و&nbsp;&nbsp;مدرسه</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" align="center" style="margin-right: 38.85pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Symbol; color: red;"><img src="file:///C:/Users/11CD2~1.1-P/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="Description: *" width="16" height="16"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">نقش مدیران، مربیان و مشاوران تربیت جنسی</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" align="center" style="margin-right: 38.85pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Symbol; color: red;"><img src="file:///C:/Users/11CD2~1.1-P/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="Description: *" width="16" height="16"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">کنجکاوی ها&nbsp;&nbsp;و بازی ها و هنگامه های جنسی کودکان</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" align="center" style="margin-right: 38.85pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Symbol; color: red;"><img src="file:///C:/Users/11CD2~1.1-P/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="Description: *" width="16" height="16"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">&nbsp;توانمندسازی خانواده در مواجه با مشکلات جنسی</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" align="center" style="margin-right: 38.85pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Symbol; color: red;"><img src="file:///C:/Users/11CD2~1.1-P/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="Description: *" width="16" height="16"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">راهبردهای&nbsp;&nbsp;پاسخ گویی به سوالات جنسی کودکان</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" align="center" style="margin-right: 38.85pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Symbol; color: red;"><img src="file:///C:/Users/11CD2~1.1-P/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="Description: *" width="16" height="16"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">مدیریت بازی های و فعالیت های شبه جنسی کودکان</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" align="center" style="margin-right: 38.85pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Symbol; color: red;"><img src="file:///C:/Users/11CD2~1.1-P/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="Description: *" width="16" height="16"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">پیشگیری از سوء استفاده جنسی</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" align="center" style="margin-right: 38.85pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Symbol; color: red;"><img src="file:///C:/Users/11CD2~1.1-P/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="Description: *" width="16" height="16"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">مشاوره با کودکان و نوجوانان دچار سوء استفاده</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" align="center" style="margin-right: 38.85pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Symbol; color: red;"><img src="file:///C:/Users/11CD2~1.1-P/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="Description: *" width="16" height="16"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">&nbsp;برخورد و مواجهه موثر با سوءاستفاده گران</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" align="center" style="margin-right: 38.85pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Symbol; color: red;"><img src="file:///C:/Users/11CD2~1.1-P/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="Description: *" width="16" height="16"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">مرزهای ترببیت جنسی و آموزش جنسی</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" align="center" style="margin-right: 38.85pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Symbol; color: red;"><img src="file:///C:/Users/11CD2~1.1-P/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="Description: *" width="16" height="16"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">&nbsp;توانمندسازی مدیران، مربیان، و مشاوران در تربیت جنسی</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" align="center" style="margin-right: 38.85pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Symbol; color: red;"><img src="file:///C:/Users/11CD2~1.1-P/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="Description: *" width="16" height="16"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">&nbsp;بلوغ جنسی و مدیریت هیجانی، ارتباطی</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" align="center" style="margin-right: 38.85pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Symbol; color: red;"><img src="file:///C:/Users/11CD2~1.1-P/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="Description: *" width="16" height="16"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Titr; color: red;">راهبردهای مواجهه با خودارضایی و سلامت جنسی .</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">&nbsp;</span></p> text/html 2018-01-16T09:02:10+01:00 www.playtherapy.ir دكتر اصغری نكاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد کانال در پیام رسان فارسی ایتا https://eitaa.com/asgharinekah روانشناسی کودک-خانواده، فرزندپروری،بازی درمانی، کارگاه های آموزشی، نکاتی در تربیت پسران http://www.playtherapy.ir/post/412 نکاتی در تربیت پسران<br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><br> </span><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">تربیت کودکان راهبردهای تربیتی فراتر از جنسیت است</span></b><b><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><br> &nbsp;</span></b><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">و باید این راهبردها را در فرزندان پسر و دختر به درستی پیاده کرد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></b><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">به طور مثال مسائلی مانند احترام گذاشتن، سرمایه گذاری و زمان گذاشتن برای دیگران فارغ از این که کودک دختر یا پسر است باید به آنها آموزش داده شود</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>اما به هر حال پسر و دختر تفاوت های طبیعی و زیستی بایکدیگر دارند و طبیعت زن و مرد را متفاوت آفریده تا در هستی نقش های متناسبی هم داشته باشند و لذا شایسته است در زمان تربیت کردن آنها به نکات ظریفی که به جنسیت آنها ارتباط دارد توجه ویژه ای کرد</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">. تحقیقات کارشناسان تربیتی نشان می دهد پسران از نظرهیجانی و اجتماعی و ....نسبت به دخترها از تفاوت هایی برخوردارند و در ارتباط گرفتن با اطرافیان و محیط اطراف متفاوت عمل می کنند. </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">والدین نباید در این مورد دچار سوء برداشت شوند و با شناخت این تفاوت ها تربیت خود را برای فرزند پسر روی مسائلی مانند پس انداز کردن، مدیریت خانواده و همچنین پدر خوب بودن معطوف کنند.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">شایسته است پسر و دختر ها از همان دوران کودکی با مهارت های اداره یک زندگی آشنا شوند و این واقعیت را بپذیرد که باید در آینده یک زندگی را اداره کند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span></b><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">باید با ایجاد فضای امنیت روانی و همچنین احساس شخصیت شرایطی را فراهم کنیم که او اعتماد به نفس پیدا کند.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">برای پسرها <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>باید آنها را در جهت کارآفرینی هدایت کنیم تا در آینده با کار و تلاش و استفاده از نبوغ و خلاقیت خود بتوانند زندگی را به خوبی اداره کنند. در شرایط طبیعی اشتغال پسران در اولویت قرار دارد و پدر به عنوان کسی که می تواند نقش مهمی در آینده پسرش داشته باشد باید در تنظیم این اولویت تلاش کند. پدر می تواند با سپردن برخی مسئولیت های خانه به پسرش حس مسئولیت پذیری را در او تقویت کند. پسران باید بیاموزند در قبال خود و دیگران مسئولیت دارند و برای این که در آینده همسر موفقی باشند باید به خوبی از عهده مسئولیت هایی که برعهده دارند برآیند</span></b><b><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">. </span></b><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA">باید بدانیم والدین الگوهای فرزندان محسوب می شوند و باید با تعامل بیشتر آنها را برای زندگی آینده آماده کنند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><b><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"></span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->