تبلیغات
دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، - مطالب ابر ادراک از جو مدرسه

بررسی رابطه تعارض والد- فرزندی، ادراک از جو مدرسه و ناسازگاری در دختران دانش آموز منزل گریز و عادی

استادراهنما: دکتر ابوالفضل غفاری

 استاد مشاور: دکتر سید محسن اصغری نکاح

پژوهشگر  : مهدیه حسن زاده كارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

این پژوهش با هدف بررسی رابطه تعارض والد- فرزندی، ادراک از جو مدرسه و ناسازگاری در دختران دانش آموز منزل گریز و عادی انجام گرفته است. نمونه این پژوهش 120 تن از دانش­آموزان دختر بودند که 60 تن از آن­ها به عنوان دختران منزل گریز، در سال تحصیلی 93-1392، توسط نیروی انتظامی و قوه قضائیه، به مراکز مداخله در بحران و قرنطینه شهر مشهد ارجاع گردیده بودند و 60 تن از آن­ها نیز به عنوان گروه عادی (همتا) از میان دانش­آموزان دختر متوسطه ناحیه یک شهر مشهد انتخاب شدند. نمونه­گیری گروه منزل گریز، به روش در دسترس و افراد عادی به روش هدفمند انجام گرفت و هر دو گروه به پرسشنامه­های مقیاس رابطه والد- فرزندی(PCRS) ، پرسش­نامه سازگاری دانش­آموزان سینها و سینگ (1993) و پرسشنامه محقق ساخته ادراک از جو مدرسه پاسخ دادند. روایی و پایایی پرسش­نامه­ها محاسبه گردید و مورد تایید قرار گرفت.  روش پژوهش از نوع علی- مقایسه­ای بود. به منظور تجزیه و تحلیل فرضیات از آزمون­های آماری توصیفی(میانگین، انحراف معیار، همبستگی و رگرسیون چندگانه) و آزمون­های آمار استنباطی (تی وابسته) استفاده گردید. نتایج حاصل از اجرای رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که  تعارض والد- فرزندی و جو مدرسه می‌توانند ناسازگاری دانش‌آموزان را پیش‌بینی نمایند (001/0>p 415/82=(117، 2)F). نتایج آزمون تی وابسته نشان داد که بین دانش‌آموزان عادی و منزل گریز در  تعارض والد- فرزندی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p)؛ به طوری­که میانگین تعارض والد- فرزندی دانش‌آموزان منزل گریز، بالاتر از دانش‌آموزان عادی بود. نتایج آزمون تی وابسته نشان داد که بین دانش‌آموزان عادی و منزل گریز در ادراک از جو مدرسه تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p). نتایج آزمون تی وابسته نشان داد که بین دانش‌آموزان عادی و منزل گریز در ناسازگاری نیز تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p). به طور کلی می‌توان گفت تعارض والد-فرزندی و ادراک دانش­آموزان از جو مدرسه، می‌توانند ناسازگاری دانش‌آموزان را پیش­بینی کنند. دانش­آموزان دختر منزل­گریز در مقایسه با دانش­آموزان عادی، از تعارض والد-فرزندی و ناسازگاری بیشتری برخوردار بودند. همچنین دانش­آموز دختر منزل گریز، ادراک نامطلوب‌تری از جو مدرسه داشتند.

کلید واژه: تعارض والد-فرزندی، ادراك از جو مدرسه، ناسازگاری دانش­آموزان، منزل­گریزی 
طبقه بندی: پایان نامه ها،
برچسب ها: چکیده پایان نامه، تعارض والد- فرزندی، ادراک از جو مدرسه، ناسازگاری، دختران، دانش آموز، منزل گریز،

.: Weblog Themes By VatanSkin :.