تبلیغات
دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، - مطالب ابر بازی درمانی شناختی رفتاری

تأثیر بازی‌درمانی گروهی ساختارمند شناختی -رفتاری بر اضطراب و افسردگی کودکان سرطانی

لینک مشاهده و دانلود متن کامل مقاله

دکتر اصغری نکاح؛ فریبا کمالی؛ فاطمه جانسوز

The Effects of Structured Cognitive-Behavioral Group Play Therapy on Anxiety and Depression in Children with Cancer

--چکیده-- مقدمه: سرطان یکی از بیماری‌های مزمن و نادر در کودکان است که با آسیب‌های روان‌شناختی همراه است. به این دلیل، طراحی و اجرای مداخلات کم‌خطر و کم‌هزینه‌ای نظیر بازی‌درمانی برای کنترل آسیب‌های هیجانی این کودکان ضروری است.هدف: تعیین تأثیر بازی‌درمانی گروهی ساختارمند به شیوه شناختی ـ رفتاری بر اضطراب و افسردگی کودکان مبتلا به سرطان.روش: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی دوگروهی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون است. شرکت کنندگان 18 کودک 8 تا 14 ساله مبتلا به سرطان و بستری در بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان دکترشیخ مشهد در سال 1392 بودند؛ که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. کودکان گروه مداخله 10 جلسه 60 دقیقه‌ای بازی‌درمانی گروهی را دریافت کردند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله توسط پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS) ارزیابی شدند. تحلیل داده‌ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری، تی‌مستقل و تی‌زوجی با استفاده از نرم‌افزارSPSS  نسخه 20 انجام شد.یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سن کودکان در دو گروه مداخله و شاهد به ترتیب 4/2±5/10 و 6/1±3/9 سال بود. آزمون تی‌مستقل نشان داد در مرحله بعد از مداخله، میانگین اضطراب و افسردگی به طور معناداری در گروه مداخله (1/2±7/6) و (2/1±1/8) نسبت به شاهد (1/3±10) و (8/2±2/10) (04/0p<) کاهش داشت.نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، بازی‌درمانی گروهی ساختارمند به شیوه شناختی- رفتاری می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش اضطراب و افسردگی کودکان مبتلا به سرطان استفاده شود.کلیدواژه‌ها: اضطراب، افسردگی، سرطان، کودکان، بازی‌درمانی گروهی

اصل مقاله را مطالعه و دانلود نمایید


برچسب ها: بازی درمانی، کودکان سرطانی، بازی درمانی شناختی رفتاری، play therapy، cancer،

اثربخشی بازی درمانی شناختی  رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش مشکلات درون نمود و برون نمود کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

پژوهشگر و بازی درمانگر: سمیه خسروشیری كارشناس ارشد روانشناسی بالینی

استاد راهنما : دکتر علی مشهدی

  استاد مشاور و تربیت بازی درمانگر و ناظر مداخله: دکتر سید محسن اصغری نکاح  

     هدف اصلی مراکز شبه خانواده تامین کارکرد های اصلی خانواده برای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست می باشد اما صرف انتقال این کودکان از محیط آسیب رسان خانواده به محیطی با آسیب­های کمتر کافی به نظر نمی رسد و سوگ ناشی از فقدان خانواده این کودکان را در معرض آسیب­های روان شناختی، مشکلات رفتاری، مشکلات تحصیلی قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی بازی درمانی شناختی  رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش مشکلات درون نمود و برون نمود کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بود . روش پژوهش:در این پژوهش، 20کودک دختر مقطع ابتدایی از دو خانه کودک شرکت کردند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل نما قرار گرفتند. گروه آزمایش 16جلسه، به مدت سه بار درهفته در جلسات بازی درمانی شناختی  رفتاری به شیوه گروهی شرکت نمودند و مربیان برای تمامی آزمودنی­ها به سیاهه رفتاری آچنباخ(فرم والد) در جلسات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (یک ماه بعد از اتمام مداخله)پاسخ گفتند به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته­های پژوهش: نتایج این پژوهش نشان داد که بازی درمانی شناختی  رفتاری به شیوه گروهی موجب کاهش معنادار  مشکلات درون نمود در مرحله پس آزمون(005/0>P)و مرحله پیگیری  (001/0>P )شده است .همچنین بازی درمانی شناختی  رفتاری به شیوه گروهی موجب کاهش معنادار مشکلات برون نمود در مرحله پس آزمون(001/0>P ) و پیگیری (001/0>P )شده است. همچنین نتایج پژوهش برای فرضیه های فرعی نشان داد که خرده مقیاس های افسردگی، اضطراب، سلوک و پرخاشگری را از مرحله پیش آزمون تا پیگیری کاهش معناداری داشتند. نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای مشکلات رفتاری در بین کودکان و به پیامد های نامطلوب آن از جمله بروز مشکلات جدی تر در بزرگسالی،درمان مشکلات درون نمود وبرون نمود از اهمیت بالایی برخوردار است و بازی­درمانگری شناختی رفتاری با ارائه تکنیک های شناختی-رفتاری و طراحی و اجرای  بازی خاص هر مشکل موجب کاهش مشکلات درون نمود و مشکلات برون نمود درکودکان بی­سرپرست و بد­سرپرست شده است و این درمان با توجه به جذابیت آن برای کودکان توصیه می گردد.

راهنمای درمان:

در این پژوهش بر مهارت های خودآگاهی، خودکنترلی، آموزش روابط اجتماعی، شناسایی افکار ناکارآمد، استفاده از راهکارهای مناسب به جای رفتار های نامناسب با الگو سازی، شناسایی خطاهای شناختی کودکان، مهارت های حل مساله، آموزش تن آرامی، خویشتن داری، تصور لذت بخش و تقویت مثبت، آموزش خودگویی های مثبت، تقویت خود، خودکنترلی، کنترل خشم،شناسایی هیجانات مثبت و منفی کودکان تاکید شده است.کودکان در چنین چارچوبی می توانند با بازپدیدآوری مکرر موضوع ها و رویدادهای مهم، احساسات و هیجان های خود را برون ریزی کنند، به بینش جدیدی دست یابند و شیوه های سازش یافته تر حل مساله را برگزینند.در درمان شناختی- رفتاری با استفاده از فنون بازی، نقاشی و داستان گویی به کودکان در کسب شناخت بهتر و کاملتر از موقعیت ها و محرک های و در نتیجه به کارگیری راهبردهای مقابله ای مفید کمک می کند.

هدف جلسه  اول: بیان هدف کلی بازی درمانی گروهی:آگاهی شرکت کنندگان از نحوه اثر بخشی فرآیند های فیزیولوژیک ،شناختی و رفتاری بر هم. تمایز قائل شدن بین هیجان ، رفتار، فکر.آموزش نحوه تغییر باور های نادرست،آشنایی اعضا گروه با یکدیگر

بیان قواعد کلی گروه، بیان اهداف گروه، بیان اصول گروه(رازداری،سپردن تعهد،حضور به موقع، عدم غیبت، تاکید بر اینجا و اکنون، دوستی با یکدیگر، مسؤلیت پذیری، انجام تکالیف، تلاش برای رسیدن به اهداف، کمک به یکدیگر)

مدت زمان گروه(یک ساعت)، تعداد جلسات گروه(16)، آموزش مدل شناختی

برای آشنایی، اعضای گروه هر کدام خود را با استفاده از نقاشی و ساخت برچسب(نام و نام خانوادگی،بازی مورد علاقه،آرزو، بهترین خاطره)معرفی کردند.

 تکلیف جلسه بعد: هدف از شرکت در گروه: من می خواهم در گروه . . .(نقاشی)

هدف جلسه  دوم:  در این جلسه پس از بررسی تکلیف جلسه قبل: غنی سازی روابط و انسجام گروهی، افزایش پایداری بر تكالیف، افزایش تحمل پذیری در گروه ، آشنایی با تفکر، هیجان و رفتار. شناخت هیجانات

فعالیت های بازی محور: افزایش مهارت های بین فردی و گروهی با استفاده از بادکنک و توپ،با استفاده از یک قصه تفکر، هیجان و رفتار توضیح می دهیم و تصاویر هیجانی مرتبط را نشان می دهیم.

 تکلیف :نقاشی با موضوع تصاویر هیجانی، هیجانات تجربه شده در یک هفته را بنویسند و .....


ادامه مطلب

طبقه بندی: پایان نامه ها،
برچسب ها: بازی درمانی شناختی رفتاری، مشكلات دورن نمود و برون نمود،
دنبالک ها: AcademicHomepage Of Dr.Asgharinekah،

.: Weblog Themes By VatanSkin :.