تبلیغات
دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، - مطالب ابر بازی های زبان شناختی

بازی­های نرم افزاری با رویکرد زبان شناختی بر دقت خواندن و درک مطلب دانش ­آموزان با اختلال خواندن

لینک دانلود اصل مقاله 

ساراكلانی[1]،دكتر سید محسن اصغری نكاح*[2] ، دکتر علی غنایی چمن آباد[3]

چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه نرم­ افزاری بازی­های زبان شناختی بر دقت خواندن و درک مطلب دانش ­آموزان با اختلال خواندن انجام گرفته است. طرح پژوهش حاضرآزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه است. جامعه‌ی آماری در این مطالعه عبارت است از کلیه‌ی دانش ­آموزان دارای اختلال خواندن پسر پایه‌ی دوم دبستان که در سال تحصیلی 92-1391 به مراکز اختلالات یادگیری شهر مشهد مراجعه کرده اند. به روش نمونه­ گیری در دسترس برای دو گروه آزمایش و گواه، نمونه­ای شامل 20 دانش­ آموز از دو مرکز اختلال یادگیری ناحیه 6 و 3 آموزش و پرورش استثنایی شهر مشهد انتخاب شدند. در برنامه مداخله گروه آزمایش، برای هر دانش ­آموز جلسات آموزشی با کمک برنامه نرم­ افزار بازی­های زبان شناختی برگزار شد و در گروه گواه نیز هردانش ­آموز از آموزش­های مرسوم در مراکز اختلال یادگیری بهره می­جست. جهت سنجش دقت خواندن و درک مطلب دانش ­آموزان از آزمون تشخیصی خواندن شیرازی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در دقت خواندن (05/0>P)، درک مطلب (01/0>(P تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش می­توان گفت آموزش به کمک نرم­ افزار آموزشی بازی­های زبان شناختی نسبت به روش های مرسوم بر عملکرد دقت خواندن و درک مطلب تاثیرگذارتر بوده است.

واژه های کلیدی: اختلال خواندن، بازی های نرم افزاری زبان شناختی ، درک مطلب، دقت خواندن.


[1] مهندس نرم­افزار و کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی (srat.kalani@gmail.com)

[2]*  نویسنده مسئول: استادیار روان شناسی و آموزش كودكان استثنایی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد ( asghari-n@um.ac.ir )  

مشهد.میدان آزادی،پردیس دانشگاه فردوسی مشهد،دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی. 38805861–0513
طبقه بندی: روانشناسی و آموزش كودكان دارای نیازهای ویژه( آموزش وپژه)، رزومه دكتر اصغری نكاح،
برچسب ها: اختلال یادگیری، اختلال خواندن، مداخله زبان شناختی، بازی های زبان شناختی، بازی درمانی، مجله ناتوانی های یادگیری، اصغری نکاح،

بررسی اثربخشی مداخله زبان شناختی بازی محور و مداخله چند حسی فرنالد در بهبود اختلال خواندن

استادراهنما و سوپروایزر درمان: دکتر اصغری نکاح 

 استاد مشاور: دکتر امین یزدی 

پژوهشگر و بازی درمانگر:

 نرگس برگیان كارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

دانشگاه فردوسی مشهد دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله زبان شناختی بازی محور و مداخله به روش چندحسی فرنالد بربهبود توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان 6 تا 12 سال نارساخوان مراجعه کننده به مرکز ناتوانی های ویژه یادگیری در سال تحصیلی 93-94 در شهر مشهد تشکیل می دادند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان نارساخوان بودند که به صورت در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به صورت تصادفی جایگذاری شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تشخیص خواندن شیرازی و نیلی پور استفاده شد. گروه مداخله زبان شناختی بازی محور و گروه مداخله چند حسی فرنالد در 12 جلسه 45 دقیقه انفرادی شرکت داده شدند. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که مداخله زبان شناختی بازی محور نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بر بهبود صحت خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان اثربخش بوده ولی این مداخله بر سرعت خواندن دانش آموزان تاثیر معناداری نداشته است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد مداخله به روش چندحسی فرنالد نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بر بهبود صحت خواندن دانش آموزان نارساخوان اثربخش بوده است اما در بهبود درک مطلب و سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان تاثیر معناداری نداشته است. همچنین نتایج تحلیل واریانس بهبود معناداری را در توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان در گروه مداخله زبان شناختی بازی محور نسبت به گروه چند حسی فرنالد نشان می دهد. با توجه به یافته های پژوهش این نتیجه گیری تأیید می شود که از مداخله زبان شناختی بازی محور به عنوان یکی از مداخلات درمانی برای بهبود توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان قابل استفاده است.کلید واژه ها: ناتوانی های ویژه یادگیری، نارساخوان، بازی های زبان شناختی، چندحسی فرنالد،درک مطلب، صحت خواندن، سرعت خواندن.
طبقه بندی: اخبار و گزارش ها، پایان نامه ها،
برچسب ها: پایان نامه کارشناسی ارشد، اختلال خواندن، بازی های زبان شناختی، روش چند حسی فرنالد، بازی درمانی، دانشگاه فردوسی مشهد، چکیده پایان نامه،

 اثربخشی بازی های زبان شناختی بر مهارت های خواندن دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر

پژوهشگر:مهدی علی نژاد كارشناس ارشد روانشناسی و آموزش كودكان استثنایی مدیر آموزشگاه دانش آموزان با نیازهای ویژه ذهنی

استاد راهنما و طراح مداخله : دکتر سیدمحسن اصغری نکاح  استاد مشاور: دکتر هادی محمدپور

پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش بازی های زبان شناختی در افزایش مهارت خواندن دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر انجام شده است. نوع پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون می باشد، که در جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پایه دوم مقطع ابتدایی شهرستان مشهد طراحی گردیده است. نمونه ی حاضر30 دانش آموز بودند كه به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی به دو گروه آزمایش وگواه تقسیم شدند.سپس برروی گروه آزمایش20 جلسه به مدت هر جلسه 45 دقیقه، بازی های زبان شناختی انجام گردید. برای جمع آوری داده های لازم از دو‌آزمون استاندارد،یکی آزمون ریون رنگی كودكان، برای احراز همتا بودن دو گروه، ودیگری آزمون آگاهی واج شناختی، و دو آزمون پژوهشگر ساخته ی سرعت خواندن و درك مطلب ، با روایی و اعتبار مناسب استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها درسطح توصیفی از شاخص های گرایش مركزی، شاخص های پراكندگی، جداول توزیع فراوانی، نمودار و ... و در سطح  استنباطی ضمن بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و بررسی مفروضه های آزمون، از آزمون تحلیل كوواریانس وآزمون T استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد كه 1) نمره­ی مهارت واج­شناختی در دانش­آموزان کم­توان ذهنی­ که مداخله­ی آموزش بازی­های زبان­شناختی را دریافت كرده اند، نسبت به دانش­آموزان کم­توان ذهنی گروه گواه بهبود یافته است(001/0>p) . 2) نمره­ی سرعت خواندن در دانش­آموزان کم­توان ذهنی که مداخله­ی آموزش بازی­های زبان­شناختی را دریافت کرده اند، نسبت به دانش­آموزان کم­توان ذهنی گروه گواه تغییری نکرده است. (102/0>p).  3) نمره­ی درک مطلب در دانش­آموزان کم­توان ذهنی­ که مداخله­ی آموزش بازی­های زبان­شناختی را دریافت کرده اند، نسبت به دانش­آموزان کم­توان ذهنی گروه گواه بهبود یافته است(001/0>p). .بنابراین نتایج نشان می دهد این روش آموزشی مناسب بوده و می تواند مهارت خواندن دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر را افزایش دهد.

پس از سازمان دهی دانش آموزان ، بازی های زبان شناختی که جهت افزایش مهارت خواندن انتخاب شده بودند به شرح زیر اجرا گردید :

هدف جلسه  اول : معارفه، بررسی وضعیت روحی، روانی شاگردان، گروهبندی ارتباط با دانش آموزان و چند بازی

هدف جلسه  دوم : افزایش دقت، توجه، تمیز دیداری و شنیداری  ابزار : وسایل كلاس، وسایل دانش آموزان، تخته و گچ  

شیوه بازی : تغییر دادن وسایل اتاق بعد از بیرون رفتن یكی از بچه ها از كلاس، نوشتن چند لغت روی تخته كلاس، پاك كردن یك كلمه از جمله ی روی تخته كلاس ـ پاك كردن یك جمله از یك متن روی تخته كلاس و تشخیص توسط دانش آموزان. راهنمایی به صورت كاهش یا افزایش صدا انجام می گیرد.......


ادامه مطلب

طبقه بندی: پایان نامه ها،
برچسب ها: بازی های زبان شناختی، كودكان كم توان ذهنی،

.: Weblog Themes By VatanSkin :.