تبلیغات
دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، - مطالب ابر بازی درمانی

اثربخشی مداخله بازی‌درمانی عروسکی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان اتیستیک

پژوهشگر:اقدس رنگانی( کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)

اساتیدراهنما و مشاور:دکتر قربان همتی علمدارلو، دکتر ستاره شجاع(استادیار دانشگاه شیراز)

استادمشاور و سوپروایزر مداخله : دکتر اصغری نکاح( استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)

چکیده:پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر اتیستیک انجام شد. به این منظور از روش پژوهش آزمایشی با  طرح پیش‌آزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش همه‌ی دانش‌آموزان پسر 6 تا 10 ساله اتیستیک شهر شیراز در سال تحصیلی 93-92 بودند که از بین آنها نمونه‌ای با حجم 24 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و پس از اجرای آزمون گارز  به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جاگماری شدند، به طوری که هر گروه 12 نفر بود. از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی را در 21 جلسه دریافت کردند در حالی که گروه کنترل این مداخله را دریافت نکردند و در پایان برای هر دو گروه پس‌آزمون اجرا شد. برای سنجش مهارت‌های اجتماعی از پرسش‌نامه مهارت اجتماعی استونی و همکاران (2003) استفاده شد که توسط مربیان آنها پاسخ داده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین مهارتهای اجتماعی و خرده مقیاس‌های آنها (توانایی درک هیجانات و احساسات دیگران، توانایی شروع تعامل با دیگران، توانایی حفظ تعامل با دیگران و توانایی پاسخ‌دهی به دیگران) در گروه آزمایش به طور معناداری افزایش یافته است (P<0/01). یافته‌ها بیانگر تأثیر مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر اتیستیک بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود با طراحی و اجرای مداخلهی بازی‌درمانی عروسکی جهت بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان اتیستیک اقدام شود


معرفی گزیده برنامه مداخله:

طبقه بندی: پایان نامه ها، English Abstracts،
برچسب ها: چکیده پایان نامه، کودکان اتستیکک، اتیسم، بازی درمانی، عروسک های دستی، پاپت، ASD،

کارگاه بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری (در شیراز)

ارزیابی اختلال و طراحی مداخلات بازی محور برای  اختلالات ویژه یادگیری

(ویژه معلمان، متخصصان، مشاوران و دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتری )

پنجشنبه و جمعه 27 و 28 شهریور

شیراز- خیابان زند ، ساختمان زند، مرکز مشاوره   مهلا

تلفن‌كسب و ثبت نام:  09172229529  - 07132333595 


اطلاعات بیشتر در مورد کارگاه برچسب ها: بازی درمانی، اختلالات ویژه یادگیری، اختلال خواندن، شیراز، کارگاه آموزشی دکتر اصغری نکاح،

کارگاه دکتر اصغری نکاح در اصفهان

کارگاه آموزشی بازی درمانی ( تربیت بازی درمانگر)

ویژه  مشاوران، روانشناسان، متخصصان حوزه کودک

پنجشنبه و جمعه 14 الی 15آبان
مرکز مشاوره آبان اصفهان ( خ آمادگاه، ساختمان پزشکی آژند)

تلفن کسب اطلاع بیشتر و ثبت نام:  03132223902  - 031322240867


ادامه مطلب

طبقه بندی: كارگاه های آموزشی بازی درمانی و روانشناسی كودك، اطلاع رسانی كارگاه های آموزشی روانشناس و مشاوره كودك،
برچسب ها: روانشناسی و مشاوره کودکان، کارگاه های آموزشی دکتر اصغری نکاح، بازی درمانی، تربیت بازی درمانگر، اصفهان،


کارگاه های دکتر اصغری نکاح فروردین و اردیبهشت 93

عنوان کارگاه

زمان برگزار کننده و تلفن ثبت نام

همایش بزرگ
فرزندپروری موفق و متعالی
( در هتل پردیسان مشهد
 )

ویژه والدین، مربیان،مدیران، کارشناسان و مشاوران

پنجشنبه 18 اردیبهشت

صبح: ویژه مشهد

بعدالظهر:   ویژه استان های خراسان رضوی و شمالی و جنوبی

کسب اطلاع و ثبت نام 

05116231748

کارگاه آموزشی بازی درمانی

ویژه اختلالات یادگیری

در مشهد

آغاز دوره از دهم اردیبهشت
مرکز مشاوره ناحیه 3 مشهد

 8427455-0511

بزودی اعلام می شود
کارگاه آموزشی تربیت بازی درمانگر اوایل خرداد ماه در تهران 

مرکز مشاوره سلامت تهران

22884392 -021

22884391-021

کارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه اختلال بیش فعالی/نقص توجهاواخر خردادماه در تهران

مرکز مشاوره سلامت تهران

22884392 -021

22884391-021
ادامه مطلب

طبقه بندی: كارگاه های آموزشی بازی درمانی و روانشناسی كودك، اطلاع رسانی كارگاه های آموزشی روانشناس و مشاوره كودك،
برچسب ها: کارگاه آموزشی، بازی درمانی، فرزندپروری، اختلالات یادگیری، بیش فعالی و نقص توجه، ADHD، SLD،

اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

 استاد مشاور، طراح و ناظر مداخله: دکتر سید محسن اصغری نکاح

استادراهنما: خانم دکتر طبیبی

پژوهشگرو بازی درمانگر:خانم ربابه حصارسرخی كارشناس ارشدروانشناسی بالینی

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی ، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست شهر مشهد بود.

این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست با دامنه­ی سنی 4-8 سال شهر مشهد که بهر دلیلی توسط سازمان بهزیستی خراسان رضوی به عنوان بی سرپرست و بد سرپرست به مراکز نگهداری ارجاع داده شده­اند. بدین منظور 18 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (9) و گروه کنترل (9) گمارش شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه (1ساعت) تحت آموزش شایستگی قرار گرفتند. قبل از شروع مداخله و بعد از آن روی هر دو گروه فرم مربی پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی و آزمون خودنظم بخشی و تطبیق هیجانی اجرا شد.

با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس، آموزش شایستگی هیجانی در افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری موثر بود. نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره بین مؤلفه­های دانش هیجانی نشان داد، که آموزش شایستگی هیجانی در افزایش دانش موقعیت هیجانی مؤثر بود.

واژگان کلیدی: آموزش شایستگی هیجانی، دانش هیجانی، تنظیم هیجانی، پرخاشگری، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست


ادامه مطلب

طبقه بندی: پایان نامه ها،
برچسب ها: آموزش شایستگی هیجانی، دانش هیجانی، تنظیم هیجانی، پرخاشگری، بازی درمانی، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، چکیده پایان نامه،

برنامهکارگاه های دکتر اصغری نکاح در بهمن و اسفند 
کارگاه ها در مشهد، تهران و یزد برگزارخواهد گردید

عنوان کارگاه

زمان

برگزار کننده و تلفن ثبت نام

همایش بزرگ
فرزندپروری مثبت و متعالی

( در مشهد
 )

22   اسفند

 

کالج دانشگاه فردوسی مشهد
8803619-0511

 

کارگاه فشرده بازی درمانی
( تربیت بازی درمانگر )

( در تهران)

پنجشنبه و جمعه
 1 و 2 اسفند

مرکز مشاوره سلامت تهران

 22884392 -021

22884391-021

کارگاه فشرده بازی درمانی
( تربیت بازی درمانگر )

( در یزد )

پنجشنبه و جمعه
 8 و 2 اسفندماه

موسسه آموزشی-پژوهشی امیدفردا

7336070 - 0351 یزد


برای مطالعه اطلاعات بیشتر کارگاه ها در اینجا کلیک کنید

طبقه بندی: كارگاه های آموزشی بازی درمانی و روانشناسی كودك، اطلاع رسانی كارگاه های آموزشی روانشناس و مشاوره كودك،
برچسب ها: کارگاه آموزشی، بازی درمانی، اختلالات یادگیری، قصه درمانی، ADHD، فرزندپروری موفق و متعالی،

 اطلاعیه مشاركت درطرح پژوهشی درمانی 

بازی درمانی و درمان رایانه یار ویژه كودكانADHD
 
مشاور و بازی درمانگر: 
سمیه حسینی (كارشناس ارشد روانشناسی تربیتی) 

استاد راهنما و سوپروایز بازی درمانی: 
دكتر اصغری نكاح

(سوپروایزر بازی درمانی و متخصص روانشناسی كودك و استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)

 

قابل توجه والدین ، معلمان و مشاوران و همکاران گرامی

 به اطلاع می رساند یك طرح پژوهشی و درمانی با مداخله بازی درمانی و درمان یارانه یار ویژه کودکان مبتلا به ADHD تحت نظارت جناب آقای دکتر اصغری نکاح(متخصص روانشناسی و استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)، توسط مشاور و بازی درمانگر سركارخانم  سمیه حسینی (كارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی) و با همکاری کلینیک  دکتر مشهدی(متخصص روانشناسی و استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)،در حال برگزاری است.

این طرح ویژه دانش آموزان پسر 8 تا11 ساله ای است كه از روانپزشك تشخیصADHD را دریافت کرده اند، والدینی كه فرزند واجد شرایط دارند یا  مشاوران كه مراجع بیش فعال دارند یا و معلمان و مدیرانی كه دانش آموز بیش فعال دارند می توانند برای شركت در این طرح آموزشی -پژوهشی، و برای كسب اطلاع یا ثبت نام به شماره 09151017695  پیامکی ارسال نمایند یا در همین وبگاه پیام بگذارند تا درخواست ایشان پیگیری شود.

 

نكات مهم:

ü     این طرح شامل:

 15 جلسه بازی درمانی گروهی است، هر جلسه یك ساعت و نیم است و دو یا سه جلسه در هرهفته  برگزارمی گردد.

30 جلسه درمان یارانه یار است، هر جلسه 45 دقیقه و در هر هفته سه جلسه برگزار می گردد.

ü     ظرفیت پذیرش گروه ها محدود است. اولویت براساس زمان ثبت نام و دارا بودن شرایط است.ممكن است برخی از عزیزان در لیست انتظار قرارگیرند كه در این صورت دراولین فرصت پس از گروه نخست در طرح درمان شركت داده می شوند.

ü     شماره پیامك پیش ثبت نام: 09151017695

ü     شایان ذكر است درمانگر دوره تخصصی بازی درمانی و درمان یارانه یار را گذرانده و دوره كارورزی درمان را تحت نظارت استادناظرمحترم طی كرده است.

ü     از آنجا كه در این برنامه درمانی- پژوهشی رعایت اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق والدین محترم و كودكان گرامی یك اصل محسوب می شود،لذا درصورت تمایل یا نیاز به اطلاعات بیشتر،والدین مشاركت كننده می توانند بطور مستقیم و در قالب الكترونیك با استادناظر در تماس بوده و سوالات، پیشنهادات و نظرات خود را ازطریق ایمیل با ایشان در جریان گذاشته و پیگیری نماییدasghari-n@um.ac.ir   asgharinekah@gmail.com ) 
طبقه بندی: اطلاع رسانی كارگاه های آموزشی روانشناس و مشاوره كودك،
برچسب ها: بازی درمانی، ADHD، دعوت از والدین، دعوت از مشاوران،

بررسی اثربخشی شن بازی درمانی به همراه قصه درمانی بر کاهش مشکلات هیجانی  دانش آموزان آسیب دیده سرپرستی  مقطع ابتدایی 

 استاد راهنما طراح و ناظر مداخله: دکتر سید محسن اصغری نکاح

استادمشاور: دکتر سید امیر امین یزدی

پژوهشگر و بازی درمانگر : فاطمه نوده كارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

زمان: سه شنبه دو مهرماه نود و دو ساعت سه عصر

مكان: دانشگاه فردوسی مشهد دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی
طبقه بندی: پایان نامه ها،
برچسب ها: بازی درمانی، شن بازی درمانی، sandplaytherapy، قصه درمانی، كودكان بی سرپرست،

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد به نقل از روابط عمومی مؤسسه خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی دکتر "محسن اصغری نکاح" در نخستین جلسه کارگاه تخصصی بازی درمانی ویژه کودکان بیش فعال در "مرکز مشاوره کودک آستان مهر" که با حضور مشاوران و روانشناسان ارشد استان خراسان رضوی برگزار شدافزود:کودکان بیش فعال فعالیت های  تكانشی و غیر هدف مند  زیادی دارند  و ویژگی های مختلفی دارند از جمله تکانشگری کلامی، تکانشگری شناختی، آستانه تحمل پایین و دستکاری هر چیزی که در اطرافشان وجود دارد و یکی از شیوه های مناسب برای درمان این کودکان بازی درمانی باشد عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: بازی درمانی مجموعه ای از شیوه های طبیعی است كه می تواند كاركردهای اجرایی خود تنظیمی  حل مساله و مهارتهای اجتماعی و  مدیریت هیجانی را در كودك تحریك نموده و  بهبود بخشد

بازی درمانی مداخله ای سازگار با تفاوت های فردی توانمندی ها و نارسایی های هر كود فراهم می آورد و مانند یك پیراهن نانو است که به به قامت کودک دوخته می شود.
طبقه بندی: اخبار و گزارش ها،
برچسب ها: بازی درمانی، كارگاه تخصصی، مشاوره كودك، كودكان بیش فعال، بیش فعالی و نقص توجه، ADHD،
دنبالک ها: گزارشگر باشگاه خبرنگاران جوان، خبرپو،

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا - منطقه خراسان و به نقل از روابط عمومی موسسه خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی، دكتر سیدمحسن اصغری نکاح در کارگاه تخصصی بازی درمانی ویژه کودکان بیش فعال در "کلینیک کودک آستان مهر" که با حضور مشاوران و روانشناسان ارشد استان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: بازی طبیعی‌ترین شکل تمایل کودک برای تماس و برخورد با دنیای اطرافش است و با توجه به این نکته که در هربازی هیجانی وجود دارد، استفاده از آن در مداخلات درمانی برای کودکان راهکار مناسب و قابل توجهی است.

وی بازی را هر فعالیتی که با انگیزه‌های درونی، آزادی عمل، هدف‌گذاری، تصویر و تخیل همراه باشد، تعریف کرد و با اشاره به کاربردهای قصه در مداخله برای کودکان ADHD یا کودکان بیش فعال، ادامه داد: همدلی و خود را به جای دیگران گذاشتن در کودکان به ویژه در سنین پیش دبستانی از راهبردهای کنترل هیجانی محسوب می‌شود و یکی از بهترین روش‌ها و تمرین‌های ایجاد همدلی در کودکان، گذاشتن خود به جای شخصیت‌های قصه‌های کودکانه و کارتون است.

این بازی درمانگر و مشاور حوزه کودک با اشاره به اینکه بازی دارای ابعاد مختلف شناختی و هیجانی و حسی حركتی است ، افزود: ایجاد فرصت هایی  که در آن‌ها فکر کردن، تعامل کردن و حل مساله وجود دارد از پرفایده‌ترین و مناسب‌ترین فرصت ها برای استفاده در بازی درمانی است.

وی با اشاره به اهمیت جلب توجه کودک به بازی درمانی، گفت: برای جلب توجه بیشتر کودکان به گوش دادن به قصه‌ها در جریان بازی درمانی، باید آن‌ها را در داستان مشارکت داد که استفاده از تصاویر در این زمینه کمک زیادی می‌کند.

دكتراصغری نکاح پرخاشگری در کودکان را به دارای ابعاد هیجانی و شناختی و رفتاری توصیف کرد و افزود: همدلی، خود ارجاعی، شناخت چهره‌ای، تنظیم هیجان و تنظیم صدا از راهکارهای کنترل پرخاشگری هیجانی در کودکان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: کار کردن بر روی آستانه تحمل کودکان، مشکل بازداری، کنترل جسمانی و حل مساله به وسیله تولید ایده و راه حل و همچنین توجه به پیامدها و پیشامدها نیز از راه‌های تنظیم پرخاشگری شناختی در کودکان است.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در ارتباط با دیگر راهبردهای تنظیم حرکت پرخاشگری در کودکان گفت: راهبردهای کلامی مختصر که کودکان با تکرار آن به کنترل جسمانی و بازداری برسند و همچنین مشغول کردن دستان کودکان در هنگام عصبانیت از راهکارهای تنظیم پرخاشگری در کودکان است.

وی با بیان این مطلب که یکی از راه‌های کنترل خشم در بزرگسالان سکوت ماهرانه  وبدون تهدید است، ادامه داد: استفاده از این راهکار کاربردی و موثر به اشکال کودکانه مانند شمارش و تنفس عمیق و ترغیب آن‌ها به سکوت می‌تواند به کنترل خشم کودکان بسیار کمک کند. انتهای پیام
طبقه بندی: اخبار و گزارش ها،
برچسب ها: توانمندسازی هیجانی، بازی درمانی، كارگاه های تخصصی بازی درمانی، خشم و پرخاشگری كودكان،
دنبالک ها: خبرگزاری فارس، خبرگزاری ایسنا، سایت واضح، باشگاه خبرنگاران، سایت خبر فارسی،

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج این تحقیق که توسط دكترسید محسن اصغری نکاح استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  و دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی انجام شده، نشان می دهد که بازیهای بومی ایران دارای انواع و سطوح مختلفی هستند که هر کدام به نحوی دستگاه عصبی را فعال ساخته و درگیر می نمایند و از این راه ضمن ایجاد نشاط و آمادگی عصبی، موجب برانگیختگی و تعامل بخشهای حسی - ادراکی و تصمیم گیری شده و بطور کلی زمینه نوعی یکپارچگی حسی - حرکتی را فراهم می آورند.

این متخصص و دکترای روانشناسی در این باره به خبرنگار مهر می گوید: با کمی دقت در بازیهای بومی ایرانی می توان دریافت که بازیهای بومی با به کارگیری مناسب دستها و پاها و دیگر اعضای بدن موقعیتهای مناسبی را برای اجرای حرکات درشت فراهم می آورند. چنانکه برخی از آنها نظیر بازیهای " آسیا بچرخ "، " خط بازی یا لی لی "، " گرگم به هوا " و " هفت سنگ " به گونه های مختلفی حرکات پایه ای نظیر دویدن، پریدن، لی لی کردن، و جست و خیزهای متناوبی را فراهم می آورند و بدین ترتیب سوخت و ساز کلی بدن را افزایش می دهند، ماهیچه ها و مفاصل را به کنش و واکنش واداشته، دستگاه دهلیزی ( مربوط به تعادل ) را تحریک و مناطق مختلفی از قشر حس حرکتی مغز را با تحریک روبرو می سازند.

دكتر سید محسن اصغری نکاح در ادامه می افزاید: برخی دیگر از بازیهای بومی که اغلب بخشی از فعالیتهای غیر جنبشی هستند با نیاز به فضایی اندک، فعالیتهای ارزنده ای را برای حیطه حرکات ظریف به همراه دارند. بازیهایی مانند: " یک قل دوقل "، " نان بیار کباب ببر " و ... از جمله این بازیها هستند. به گونه ای که با درگیر کردن هدفمند و پویای دستها و چشمها، آنها را در قالب استفاده از ابزارهای نظیر سنگ، چوب، و وسایل دیگری از بافتها و رنگهای مختلف، به کار می گیرند و با فعال ساختن هماهنگی چشم و دست، هماهنگی دو دست و تنظیم دست با حرکات فرد مقابل، در مجموع بخشهای مختلفی از قشر حسی حرکتی بدن را فعال می سازند و .....


ادامه مطلب

طبقه بندی: اخبار و گزارش ها،
برچسب ها: بازی های بومی ایران، بازی درمانی،
دنبالک ها: خبرگزاری مهر، پایگاه مجلات تخصصی نورمگز، روزنامه شاپرك، پارس توریسم،

.: Weblog Themes By VatanSkin :.

تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4