تبلیغات
دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، - مطالب ابر شن بازی درمان

عنوان :پایان نامه : اثربخشی شن بازی درمانی همراه قصه درمانی 

بر كاهش اضطراب، افسردگی و پرخاشگری كودكان بی‌سرپرست مقیم شبه خانواده

پژوهشگر و بازی درمانگر: زینب فدایی كارشناس ارشد روان شناسی بالینی

استاد راهنما و تربیت بازی درمانگر:دكتر سیدمحسن اصغری نكاح

بی‌سرپرستی باعث محدودیتهای روانی ـ اجتماعی بسیاری برای كودكان می‌شود كه از جمله می‌توان به كاهش اعتماد به نفس، ترس از پذیرفته نشدن، عصبانیت و پرخاشگری، اضطراب و افسردگی اشاره كرد. به منظور حل این مشكلات كودكان نیازمند مهارتی همانند بازی كردن برای رویارویی با این مسائل هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شن بازی درمانی همراه قصه درمانی بر كاهش اضطراب، افسردگی و پرخاشگری كودكان بی‌سرپرست مقیم شبه خانواده می‌باشد.

طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه كنترل می‌‌باشد. 30 آزمودنی از بین كودكان پسر بی‌سرپرست مقیم شبه خانواده مشهد (كه به صورت تصادفی به 15 نفر گروه آز‍مایش و 15 نفر گروه كنترل تقسیم شدند) بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش همچنین از ابزارهای سیاهه رفتاری كودك (CBCL) و فرم گزارش معلم (TRF) استفاده گردید و نیز جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد، برای توصیف شاخص‌های مركزی و از روش آمار استنباطی تحلیل كوواریانس استفاده شد.

نتایج این پژوهش نشان داد كه اضطراب كودكان پسر بی‌سرپرست به واسطه شن بازی درمانی همراه قصه درمانی در سطح آلفای 001/0 معنادار بوده است. و نیز افسردگی كودكان پسر بی‌سرپرست به واسطه شن بازی درمانی همراه قصه درمانی در سطح آلفای 001/0 معنادار می‌باشد. و همچنین پرخاشگری كودكان پسر بی‌سرپرست به واسطه شن بازی درمانی همراه قصه درمانی در سطح آلفای 001/0 معنادار شد.به طور كلی نتایج حاكی از آن است كه شن بازی درمانی همراه قصه درمانی در درمان اضطراب، افسردگی و پرخاشگری كودكان پسر بی‌سرپرست مقیم شبه خانواده مؤثر می‌باشد


ادامه مطلب

طبقه بندی: پایان نامه ها،
برچسب ها: شن بازی درمان، sand play therapy، قصه درمانی،

.: Weblog Themes By VatanSkin :.