تبلیغات
دكترسیدمحسن اصغری نكاح، استادیاردانشگاه فردوسی مشهد، - مطالب ابر sand play therapy

عنوان :پایان نامه : اثربخشی شن بازی درمانی همراه قصه درمانی 

بر كاهش اضطراب، افسردگی و پرخاشگری كودكان بی‌سرپرست مقیم شبه خانواده

پژوهشگر و بازی درمانگر: زینب فدایی كارشناس ارشد روان شناسی بالینی

استاد راهنما و تربیت بازی درمانگر:دكتر سیدمحسن اصغری نكاح

بی‌سرپرستی باعث محدودیتهای روانی ـ اجتماعی بسیاری برای كودكان می‌شود كه از جمله می‌توان به كاهش اعتماد به نفس، ترس از پذیرفته نشدن، عصبانیت و پرخاشگری، اضطراب و افسردگی اشاره كرد. به منظور حل این مشكلات كودكان نیازمند مهارتی همانند بازی كردن برای رویارویی با این مسائل هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شن بازی درمانی همراه قصه درمانی بر كاهش اضطراب، افسردگی و پرخاشگری كودكان بی‌سرپرست مقیم شبه خانواده می‌باشد.

طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه كنترل می‌‌باشد. 30 آزمودنی از بین كودكان پسر بی‌سرپرست مقیم شبه خانواده مشهد (كه به صورت تصادفی به 15 نفر گروه آز‍مایش و 15 نفر گروه كنترل تقسیم شدند) بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش همچنین از ابزارهای سیاهه رفتاری كودك (CBCL) و فرم گزارش معلم (TRF) استفاده گردید و نیز جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد، برای توصیف شاخص‌های مركزی و از روش آمار استنباطی تحلیل كوواریانس استفاده شد.

نتایج این پژوهش نشان داد كه اضطراب كودكان پسر بی‌سرپرست به واسطه شن بازی درمانی همراه قصه درمانی در سطح آلفای 001/0 معنادار بوده است. و نیز افسردگی كودكان پسر بی‌سرپرست به واسطه شن بازی درمانی همراه قصه درمانی در سطح آلفای 001/0 معنادار می‌باشد. و همچنین پرخاشگری كودكان پسر بی‌سرپرست به واسطه شن بازی درمانی همراه قصه درمانی در سطح آلفای 001/0 معنادار شد.به طور كلی نتایج حاكی از آن است كه شن بازی درمانی همراه قصه درمانی در درمان اضطراب، افسردگی و پرخاشگری كودكان پسر بی‌سرپرست مقیم شبه خانواده مؤثر می‌باشد


ادامه مطلب

طبقه بندی: پایان نامه ها،
برچسب ها: شن بازی درمان، sand play therapy، قصه درمانی،

The effectiveness of Sand Play Therapy with Narrative Therapy on reduction of anxiety, depression and aggressiveness in OVC children.

Supervisor: Dr. S.M Asgharinekah
Psychology and Special Education Ph.D.
Assistant Professor  Department of Educational Sciences

Educational sciences & Psychology Faculty 
Ferdowsi University Of Mashhad(FUM)
Mashhad, Iran. 

E-mail: asghari-n@um.ac.ir
Homepage: 
http://asghari-n.profcms.um.ac.ir/

Advisor: A. keshavarz

By: Z. Fadaei  September /2012

Having no parent or guardian in children causes many psychosocial problems including reduction of self confidence, fear of not being accepted in group or society, anger and aggressiveness, anxiety and depression. In order to face and solve these problems children need skills like plying. The aim of present research is to study the effectiveness of Sand Play Therapy together with Narrative Therapy on reduction of anxiety, depression and aggressiveness in children having no parent or guardian who live in a pseudo-family.

The scheme of present research is semi-experimental and pretest and post-test scheme is with control group.30 subjects from the male children living in a pseudo-family in Mashhad that had no parent or guardian were chosen using available sampling method (15 subjects were put into each one of test and control groups randomly).in this research we used child’s behavioral inventory (CBCL) and teacher’s report form (TRF) tools, and descriptive statistic method including standard average and deviation were used for describing central indexes. Inferential statistic method of analyze of covariance has also been applied.

The results of this research proved that the anxiety of male children who have got no parent or guardian has been meaningful at the level of 0/001 alpha using Sand Play Therapy together with Narrative Therapy, and depression of male children who have got no parent or guardian is meaningful at the level of 0/001 alpha using Sand Play Therapy together with Narrative Therapy, and aggressiveness of male children who have got no parent or guardian became meaningful at the level of 0/001 alpha using Sand Play Therapy together with Narrative Therapy.

The results of this research generally tells us that Sand Play Therapy together with Narrative Therapy is effective on curing anxiety, depression, and aggressiveness in male children who have got no parent or guardian and live in a pseudo-family
طبقه بندی: English Abstracts،
برچسب ها: Sand Play Therapy، Narrative Therapy، anxiety، depression، aggressiveness، OVC children،
دنبالک ها: AcademicHomepage Of Dr.Asgharinekah،

.: Weblog Themes By VatanSkin :.